Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/32

Bryssel 23. tammikuuta 2008

Muistio kansallisten energiatehokkuutta koskevien toimintasuunnitelmien (NEEAP) ensimmäisestä arvioinnista

Euroopan komissio on tehnyt ensimmäisen arvioinnin kansallisista energiatehokkuutta koskevista toimintasuunnitelmista (NEEAP), jotka jäsenvaltioiden piti toimittaa komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2007. Toimintasuunnitelmissa esitetään kansalliset strategiat, joiden avulla jäsenvaltiot aikovat saavuttaa energiansäästötavoitteensa vuoteen 2016 mennessä. Vaikka toimintasuunnitelmat ovatkin suhteellisen rohkaisevia, vaikuttaa siltä, että poliittinen sitoumus parantaa energiatehokkuutta ja ehdotukset näiden haasteiden ratkaisemiseksi eivät ole linjassa keskenään.

Toimintasuunnitelmissa on olennaisesti kyse jäsenvaltioiden sitoumuksen muuntamisesta energiatehokkuutta parantaviksi käytännön toimiksi. Lisäksi niissä ennen kaikkea esitetään, miten jäsenvaltiot ja eri asianosaiset voivat vaihtaa keskenään energiatehokkuuteen liittyviä parhaita toimintatapoja sekä luoda synergioita käyttöön otettujen strategioiden ja toimenpiteiden välille.

Komission tarkastamista 17 kansallisesta energiatehokkuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta hyvin monet sisältävät kattavia strategioita, joiden avulla todennäköisesti saadaan aikaan suuria säästöjä. Suurin osa toimintasuunnitelmista näyttää perustuvan nykykehityksen lähestymistapaan, mutta muutamat ovat kunnianhimoisempia, vaikkakaan niissä ei selkeästi määritellä, millaisia uudet toimet tulevat olemaan ja miten ne toteutetaan.

Energiapalveludirektiivillä[1], jonka perusteella jäsenvaltioiden on esitettävä kansalliset energiatehokkuutta koskevat toimintasuunnitelmat, on tarkoitus toteuttaa osa EU:n energiatehokkuuspotentiaalista ja edistää huomattavasti energian toimitusvarmuutta, kilpailua ja kestävää kehitystä. Direktiivin odotetaan edistävän uusia liiketoiminta-alueita, muun muassa uusia energiapalveluita, energiakatselmuksia, älykästä energiankulutuksen mittaamista ja informatiivisempaa laskutusta sekä erilaisia rahoitusvälineitä ja tukijärjestelmiä, joista hyötyvät niin kotitaloudet kuin yritykset. Sekä kotitalouksien että yritysten olisi voitava helpommin hyödyntää tukijärjestelmiä (esimerkiksi hinnanalennuksia, jotka myönnetään energiatehokkaiden laitteiden ostosta, rakennusten eristämisestä tai valaistuksen uusimisesta) ja saada tietoa siitä, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa. Olisi helpotettava myös investoimista energiatehokkaisiin teknologioihin, ja energiapalveluita olisi oltava paremmin saatavilla nykyistä kohtuullisempaan hintaan. Energiasäästöillä ja pienentämällä energian kysyntää voidaan myös vähentää absoluuttisesti kokonaistaakkaa, joka aiheutuu uusiutuvien energialähteiden tavoitteista, joihin kunkin jäsenvaltion on sitouduttava uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiiviehdotuksen nojalla. Toimien toteuttaminen edellyttää useiden erilaisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä.

Energiatehokkuus on Euroopan yhteisölle varma ja kustannustehokas resurssi. Se on yksi edullisimmista tavoista leikata kasvihuonekaasupäästöjä, edistää kestävää kehitystä ja parantaa energian toimitusvarmuutta. Energiatehokkuus tukee talouskehitystä ja luo työpaikkoja. Lisäksi se vähentää energiakustannuksia, koska kotitalouksien ja yritysten energialaskut pienenevät. Toimivien energiatehokkuuden parantamisstrategioiden merkitystä EU:n yhdennetylle ilmasto- ja energiapolitiikalle ei voida liikaa korostaa. Energiatehokkuutta on jo parannettu huomattavasti, mutta käyttämätöntä potentiaalia on vielä paljon. Komissio aikoo helpottaa keskinäistä tukea kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanossa ja esittää joitakin uusia aloitteita, jotka koskevat erityisesti ekosuunnittelua, rakennuksia sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja joilla pyritään lujittamaan EU:n energiatehokkuuskehystä useilla loppukäyttäjäaloilla.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta, EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64–84.


Side Bar