Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/31

V Bruselu dne 23. ledna 2008

Státní podpora: pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí – časté dotazy

(Viz rovněž IP/08/80)

Proč se vydávají pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí?

Státní podpory musejí splňovat jistá kritéria a musejí být schváleny Evropskou komisí. Komise vydává pokyny a rámce, aby předem oznámila členským státům, jaká opatření bude považovat za slučitelná se společným trhem, čímž usnadňuje a urychluje jejich schválení.

Ochrana životního prostředí je důležitým cílem Evropské unie. Úroveň ochrany životního prostředí není považována za dostatečnou; je třeba udělat více. Důvodem je zejména skutečnost, že společnosti nenesou plnou zodpovědnost za náklady, které v důsledku znečištění vzniknou. Aby bylo toto selhání trhu napraveno a aby se podpořila vyšší úroveň ochrany životního prostředí, mohou vlády použít regulaci a zajistit tak, že společnosti za způsobené znečištění zaplatí, např. prostřednictvím daní nebo systémů obchodování s emisemi, nebo že budou dodržovat určité environmentální normy.

V některých případech může být důvodem státní podpory poskytnout motivaci k tomu, aby soukromé společnosti do ochrany životního prostředí více investovaly, nebo ulevit některým firmám od relativně vysoké finanční zátěže, a posílit tak přísnější politiku v oblasti životního prostředí obecně.

Pokyny jsou zároveň zárukou, že nebude možné udělit státní podporu na nesprávném místě nebo v nepřiměřené výši, která by nejen narušila hospodářskou soutěž, ale mařila rovněž samotný záměr chránit životní prostředí.

Jaká je souvislost mezi pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí a balíčkem opatření týkajícím se energetiky a změny klimatu?

Evropská rada se v březnu 2007 rozhodla stanovit cíl, podle něhož je třeba do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % a docílit závazné hodnoty podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v EU ve výši 20 %.

V souvislosti s balíčkem opatření týkajícím se energetiky a změny klimatu Komise prosazuje ambiciózní politická opatření, mimo jiné pokud jde o obnovitelnou energii a obchodování s emisemi. K dosažení těchto cílů se opatřeními balíčku zavádí tržní mechanismy, jež by měly zajistit, že znečišťovatelé za znečištění, které způsobí, zaplatí a že budou prosazovány technologie, jež jsou k životnímu prostředí šetrnější. Nové pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí jsou důležitou součástí daného balíčku a jejich úkolem je poskytnout členským státům a hospodářskému odvětví řádnou motivaci vyvinout v oblasti životního prostředí zvýšené úsilí.

V první řadě pokyny podporují tržní nástroje zavedené v rámci opatření balíčku tím, že chrání hospodářskou soutěž. Je zřejmé, že bez účinné hospodářské soutěže není možno daného záměru docílit. Pokud nebudou platby za znečištění dostatečné a pokud se znečišťovatelé budou moci žádoucím investicím do životního prostředí vyhnout, byla-li jim udělena státní podpora, dojde nejen k narušení hospodářské soutěže, ale bude zmařen i samotný ambiciózní cíl, jenž si Evropská unie v oblasti životního prostředí stanovila.

Dále pokyny stanoví řadu opatření, která doplňují a podporují dosažení větší míry ochrany životního prostředí. Mohou nastat situace, kdy pravidlo „platí znečišťovatel“, nebudou moci členské státy řádně uplatnit. V takových situacích může být státní podpora možností, jak reagovat na selhání trhu spojené s vnějšími faktory, které negativně ovlivňují životního prostředí. V silách státní podpory je umožnit jednotlivým podnikům, aby změnily své chování a zavedly postupy, které berou na životní prostředí větší ohled, případně aby investovaly do šetrnějších technologií. Státní podpora může také poskytnout členským státům možnost, aby přijaly právní úpravu a normy, jež jsou přísnější než normy Společenství, tím, že sníží těžko snesitelná omezení, jimž jsou některé společnosti vystaveny. To by mohlo k dosažení záměrů Společenství v dané oblasti přispět.

Podpora, kterou pokyny umožňují, je při jejím správném nasměrování velmi štědrá. Například na výrobu obnovitelné energie je v možnostech členských států hradit až 100 % dodatečných nákladů, které podniky vynaloží.

Jaké hlavní změny přinášejí nové pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí ve srovnání s předchozími pokyny?

Hlavními změnami v nových pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí ve srovnání s pokyny z roku 2001 jsou tyto skutečnosti:

  1. Pokyny obsahují řadu nových ustanovení, týkajících se např. podpory na včasné přizpůsobení se normám, podpory na ekologické studie, podpory pro dálkové vytápění, podpory na nakládání s odpady a podpory v rámci systému obchodování s povolenkami.
  2. Došlo k výraznému zvýšení míry podpory. Pro velké podniky vzrostla míra podpory z rozpětí mezi 30 % až 40 % na 50 % až 60 %. V případě malých podniků se míra podpory zvýšila z 50 % až 60 % na 70 % až 80 %. Kromě toho tam, kde investice na překročení norem Společenství nebo na zvýšení úrovně ochrany životního prostředí v případě absence norem zahrnují ekologické inovace, může být udělen další příplatek ve výši 10 %. Dále se zavádí možnost udělit 100% financování na základě výběrového řízení. Na rozdíl od pokynů z roku 2001 již neexistuje příspěvek pro podporované regiony ani na zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů sloužící potřebám celého společenství.
  3. Pokud jde o snižování daní, zachovávají pokyny možnost dlouhodobého snížení environmentální daně bez dalších podmínek, pokud dotčené společnosti zaplatí alespoň minimální sazbu uplatňovanou ve Společenství. Tam, kde daň společnosti nedosahuje minima Společenství, zůstává dlouhodobé snížení nadále možné, členské státy však musejí prokázat, že je dané snížení nezbytné a přiměřené. Velmi výrazné snížení daní nebo dokonce úplné osvobození od daní se někdy týká velkých znečišťovatelů. Komise se domnívá, že za určitých podmínek mohou být tyto případy snížení oprávněné, avšak členské státy musejí jejich nezbytnost prokázat.
  4. Pokyny rozlišují standardní posouzení a podrobné posouzení. Metoda podrobného posouzení byla zavedena v případě velkých částek podpor udělovaných jednotlivým podnikům, a to s cílem umožnit důkladnější přezkoumání jednotlivých případů, které mají největší potenciál k narušení hospodářské soutěže a obchodu. Režimy zahrnující osvobození od daní nebo jejich snížení budou posuzovány pouze na úrovni daného režimu, jednotlivé podniky tedy předmětem podrobného posouzení nebudou.
  5. Nové pokyny mají významnou souvislost s budoucí obecnou blokovou výjimkou, jež má být Komisí přijata před letními prázdninami. Na základě blokové výjimky budou členské státy osvobozeny od povinnosti oznamovat Komisi některá opatření podpory, a sníží se tak administrativní zátěž. V budoucnu se předpokládá, že některé typy podpory na ochranu životního prostředí pod určitou částku nebude třeba Komisi oznamovat. Navíc se předpokládá, že v případě blokové výjimky bude pro výpočet částky podpory možno použít zjednodušenou metodu.

Proč je částka podpory založena na dodatečných investičních nákladech na ochranu životního prostředí, a nikoli na celkových investičních nákladech?

Částka podpory vychází z dodatečných investičních nákladů, jichž je zapotřebí pro dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, např. ve srovnání se zařízením, které splňuje povinnou normu, nebo v případě absence povinných norem s výrobní metodou, která je šetrnější k životnímu prostředí. Nejedná-li se o tento případ, k podpoře na ochranu životního prostředí bude způsobilá jakákoli investice, která zvyšuje úroveň ochrany životního prostředí, a to i tehdy, není-li daná investice nákladnější než její alternativa. Navíc bude udělována podpora na zvyšování kapacity a produktivity. Schválena by měla být jen taková podpora, která má dodatečný dopad na životní prostředí. V případě podpory udělené na základě dodatečných nákladů je vyšší pravděpodobnost, že podpora je pro zvýšení úrovně ochrany životního prostředí nezbytná.

Proč nedosahuje míra podpory 100 %, když je podpora poskytnuta pouze na dodatečné náklady vynaložené na ochranu životního prostředí?

Míra podpory investic běžně nedosahuje 100 % dodatečných investičních nákladů předně proto, že výpočet dodatečných nákladů není přesný (např. nejsou zohledněny provozní zisky za celou dobu provozu daného zařízení). Dále může image společnosti, jež se chová šetrně k životnímu prostředí, představovat komerční hodnotu nebo může být pro budoucí přežití společnosti dokonce nepostradatelná. Z toho důvodu není nezbytné hradit veškeré vypočítané dodatečné náklady na ochranu životního prostředí, aby se společnost pro investici rozhodla.

Je-li však státní podpora vázána na nabídkové řízení, může míra podpory dosáhnout až 100 %. Navíc může být kromě investiční podpory udělena provozní podpora na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na kogeneraci tepla a elektřiny, která zcela pokryje rozdíl mezi náklady na výrobu energie a tržní cenou dotyčné energie. Podpora může dokonce pokrýt běžný výnos z kapitálu. Tím dojde k uhrazení 100 % dodatečných nákladů.

Co je to referenční investice?

Referenční investicí se rozumí investice, která by byla vynaložena bez udělení státní podpory. Jde o technicky srovnatelnou investici, jež poskytuje nižší stupeň ochrany životního prostředí (odpovídající povinné normě Společenství, existuje-li) a kterou by bez dané podpory bylo možno uskutečnit. V případě obnovitelné energie se za referenční investici často považuje plynová elektrárna o stejné výrobní kapacitě, zatímco v případě kogenerace je to zařízení s oddělenou převažující výrobou v rámci zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Volba příslušné referenční investice nicméně závisí na typu výroby a na trhu a časem se může změnit. Není proto vhodné referenční investici v pokynech podrobněji definovat.

Podporu lze udělit, jestliže podnik zvolí přísnější normu, než je norma Společenství. Co je míněno normou Společenství?

Právní předpisy Společenství obsahují řadu norem, které stanoví úroveň ochrany, jíž se má v oblasti životního prostředí dosáhnout. Závazek stanovený ve směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, jež ukládá používat nejlepší dostupnou techniku podle nejnovějších informací z dané oblasti zveřejněných Komisí, se rovněž považuje za normu Společenství.

Za normu jsou pokládány pouze ty normy, jež byly uloženy přímo jednotlivým podnikům na základě právních předpisů Společenství. Závazky uložené členským státům se v kontextu daných pokynů za normy nepovažují.

Kdy se daný případ stává předmětem podrobného posouzení?

Velké částky podpory s sebou nesou větší riziko, že dojde k narušení hospodářské soutěže a obchodu, a budou proto předmětem podrobného posouzení. Velké částky podpory udělené jednotlivým příjemcům musí být proto jednotlivě oznamovány Komisi, i když byly uděleny v rámci režimu, který již Komise schválila. V případě provozní podpory na výrobu energie se používají prahové hodnoty pro kapacitu, které naznačují, že jde velké částky podpory. Komisi musejí být jednotlivě oznamovány tyto podpory:

  1. investiční podpora: přesahuje-li částka podpory 7,5 milionů EUR na jeden podnik
  2. provozní podpora na úsporu energie: přesahuje-li částka podpory 5 milionů EUR na podnik na dobu pěti let
  3. provozní podpora na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů či kombinovanou výrobu tepla z obnovitelných zdrojů: je-li podpora udělována na zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a pokud výsledná kapacita výroby této elektřiny v daném zařízení přesahuje 125 MW
  4. provozní podpora na výrobu biopaliv: je-li podpora udělována na výrobu biopaliv v zařízeních, kde výsledná produkce přesahuje 150 000 tun ročně
  5. provozní podpora na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla: je-li podpora udělována pro zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a výsledná kapacita výroby této elektřiny přesahuje 200 MW. Podpora na výrobu tepla pocházejícího z kombinované výroby se posoudí v souvislosti s oznámením o množství vyrobené elektřiny.

Podrobné posouzení samozřejmě neznamená, že navrhovaná státní podpora bude zamítnuta. Znamená to pouze, že Komise důkladně přezkoumá, zda je daná podpora nezbytná a zda skutečně přispěje k ochraně životního prostředí, aniž dojde k nežádoucímu narušení hospodářské soutěže.

Jak může můj podnik podporu na ochranu životního prostředí získat?

Pokyny stanoví, jaké podmínky musejí členské státy při udělování státní podpory splňovat. Daný podnik, který chce zvýšit úroveň ochrany životního prostředí a potřebuje k tomu státní podporu, by proto měl proto kontaktovat orgán svého členského státu, který je k udělování státní podpory příslušný.

Úplné znění daného rámce naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar