Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

MEMO/08/257

Bruksela, 18 kwietnia 2008 r.

Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013

1. „Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska-Litwa” – program operacyjny w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

[ ]

2. Zarys ogólny

Dnia 20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny współpracy transgranicznej między Polską a Litwą na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla określonych regionów litewskich i polskich leżących po obu stronach wspólnej granicy: po stronie litewskiej podregiony mariampolski i olicki, po stronie polskiej podregiony białostocko-suwalski i ełcki. Podregion tauroski, kowieński i wileński (z wykluczeniem gminy miejskiej Wilno) po stronie litewskiej oraz podregiony łomżyński i olsztyński po stronie polskiej mogą brać udział w projektach jako obszary przyległe, tj. wysokość środków przyznanych takim obszarom w ramach EFRR nie może przekroczyć 20 % całej alokacji programu.

Program operacyjny wchodzi w zakres celu Europejska Współpraca Terytorialna, a jego budżet to blisko 84,3 mln EUR. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone na inwestycje wynoszą w przybliżeniu 71,7 mln EUR, co stanowi około 0,8 % całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych na cel Europejska Współpraca Terytorialna w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.

3. Cel i znaczenie programu

Głównym celem programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego poprzez wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Inwestycje ze środków programu przeznaczone są na umocnienie pozycji konkurencyjnego w globalnej gospodarce i nastawionego na przyszłość regionu, atrakcyjnego pod względem jakości życia, równości społecznej, środowiska naturalnego i połączeń komunikacyjnych.

Zasięg terytorialny współpracy obejmuje obszar w południowo-zachodniej Litwie i w północno-wschodniej Polsce położony wzdłuż wspólnej granicy o długości 104 km. W regionie zamieszkuje 3,6 mln ludności, zaś według demograficznych danych statystycznych liczba mieszkańców obszarów wiejskich jest prawie równa liczbie mieszkańców miast. Obszar graniczny ma głównie charakter rolniczy, choć niedawno odnotowano dynamiczny wzrost w sektorze usług. Pomimo tych zmian zarówno sektor rolniczy jak i przemysłowy wciąż wymagają inwestycji na ich restrukturyzację i modernizację. Na terenie regionu przebiega wiele międzynarodowych korytarzy (I (Via Baltica, Rail Baltica) i IX), jednak sam region cierpi na brak połączeń wewnętrznych. Aby ulepszyć infrastrukturę po obu stronach granicy - lokalne drogi, przejścia graniczne, sieci komunikacyjne i teleinformatyczne oraz połączony system transportu publicznego - niezbędne są znaczne inwestycje.

Biorąc pod uwagę naturalny potencjał przyrodniczy regionu środki przeznaczone są również na rozwój turystyki – sporty wodne na rzekach i jeziorach, agroturystyka i turystyka ekologiczna w lasach i gospodarstwach rolnych.

4. Oczekiwany wpływ inwestycji

Wpływ inwestycji będzie mierzony za pomocą wskaźników, takich jak: ilość nowych ulepszeń infrastruktury (np. drogi), nowe połączenia transportowe i sieci teleinformacyjne, zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, nowe miejsca pracy, wyższa stopa zatrudnienia, nowa infrastruktura dla przedsiębiorstw oraz nowopowstałych przedsiębiorstw, utworzone sieci współpracy, nowe atrakcje turystyczne, zwiększony przepływ turystów, lepszy dostęp do usług publicznych oraz wspólne inicjatywy podejmowane przez gminy miejskie.

5. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu przygranicznego [około 55 % całej alokacji programu]

W ramach tego priorytetu wspierane są działania, których celem jest tworzenie miejsc pracy, wzrost konkurencyjności obszaru oraz zrównoważony rozwój działalności gospodarczej, bez szkody dla środowiska naturalnego. Obejmują one inwestycje i pomoc dla takich dziedzin jak infrastruktury gospodarcze na małą skalę, otoczenie biznesu, turystyka, dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Priorytet 2: Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru przygranicznego [około 39 % całej alokacji programu]

Priorytet ten obejmuje inwestycje i pomoc skoncentrowane na sieci współpracy społecznej i kulturowej oraz na środowisko naturalne (ochrona środowiska będzie w samym centrum zainteresowania).

Priorytet 3: Pomoc techniczna [6 % całej alokacji]

Środki w ramach tego priorytetu będą przeznaczone na pomoc obu państwom w jak najskuteczniejszym wdrażaniu programu.

6. Instytucja zarządzająca: Departament ds. polityki regionalnej – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – Wilno, Litwa

Informacji udziela:

Departament ds. polityki regionalnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Šventaragio str. 2

Vilnius, LT-01510

Litwa

Telefon: +370 5 271 7074

Faks: +370 5 271 8782

E-mail: vilnius.rpd.rastine@vrm.lt

Strona internetowa: www.vrm.lt

7. Nazwa: „Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska-Litwa”

Rodzaj wsparcia: Program Operacyjny

CCI No.: 2007CB163PO031

Nr decyzji: C(2007) 6530

Data ostatecznego zatwierdzenia: 20/12/2007

8. Podział finansowania według priorytetów (w euro)

Priorytet
Wkład UE
Wkład z publicznych środków krajowych
Wkład ze środków publicznych ogółem
1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu przygranicznego
39 428 868
6 958 036
46 386 904
2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru przygranicznego
27 958 651
4 933 879
32 892 530
3. Pomoc techniczna
4 301 331
759 058
5 060 389
RAZEM
71 688 850
12 650 973
84 339 823


Side Bar