Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

MEMO/08/257

Briuselis, 2008 m. balandžio mėn. 18

2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

1. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa – tai veiklos programa, įgyvendinama siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)

[ ]

2. Apžvalga

2007 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija patvirtino 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą. Pagal šią programą teikiama Bendrijos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) konkretiems Lietuvos ir Lenkijos regionams, esantiems abipus bendros sienos: Lietuvoje – Marijampolės ir Alytaus apskritims, Lenkijoje – Balstogės-Suvalkų ir Elko apskritims. Lietuvos Tauragės, Kauno ir Vilniaus apskritys (išskyrus Vilniaus savivaldybę) bei Lenkijos Lomžos ir Olštyno apskritys gali dalyvauti projektuose kaip gretimos teritorijos, t. y. gauti ne daugiau kaip 20 % ERPF programai skirto finansavimo.

Ši veiklos programa yra vykdoma siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, visą jos biudžetą sudaro apie 84,3 mln. EUR. Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) investuoja apie 71,7 mln. EUR, t. y. apie 0,8 % visų ES investicijų, skirtų 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti.

3. Programos tikslas ir uždaviniai

Bendras programos tikslas yra skatinti darnų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programos investicijomis siekiama padaryti regioną konkurencingą pasaulio ekonomikoje ir perspektyvų bei patrauklų gyvenimo kokybės, socialinės lygybės, aplinkos ir ryšių požiūriu.

Bendradarbiavimo teritorija yra abipus 104 km ilgio bendros sienos pietvakarių Lietuvoje ir šiaurės rytų Lenkijoje. Čia gyvena 3,6 mln. žmonių, demografiškai beveik vienodai pasiskirsčiusių kaimo ir miesto vietovėse. Pasienio teritorijoje daugiausia verčiamasi žemės ūkiu, tačiau pastaruoju metu sparčiai plėtojamas paslaugų sektorius. Vis dėlto dar reikia investicijų tiek žemės ūkio, tiek pramonės sektoriams pertvarkyti ir modernizuoti. Nors teritorijoje yra keletas tarptautinių koridorių (I (Via Baltica, Rail Baltica) ir IX), trūksta vidinių jungčių. Todėl reikia investicijų pasienio infrastruktūrai, kaip antai vietos keliams, sienos perėjimo punktams, ryšių ir IRT tinklams bei susietoms viešojo transporto sistemoms, tobulinti.

Atsižvelgiant į regiono gamtinių išteklių potencialą taip pat bus skiriama lėšų turizmui plėtoti: upėse ir ežeruose – vandens turizmui, miškuose ir sodybose – ekologiniam ir kaimo turizmui.

4. Laukiamas investicijų poveikis

Investicijų poveikis bus matuojamas naudojant tam tikrus rodiklius: naujų infrastruktūros objektų (pvz., kelių), naujų transporto linijų ir informacinių technologijų ryšių skaičių, mažesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, naujas darbo vietas ir didesnį užimtumo lygį, naują verslo paramos infrastruktūrą ir naujas įmones, sukurtus tinklus, naujus turizmo objektus, padidėjusius turistų srautus, geresnes galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis, bendras savivaldybių iniciatyvas ir kt.

5. Prioritetai

Veiklos programa sudaryta remiantis šiais prioritetais:

1 prioritetas. Pasienio regiono konkurencingumas ir našumo didėjimas [maždaug 55 % viso finansavimo]

Bus remiami veiksmai, kuriais siekiama kurti darbo vietas, didinti teritorijos konkurencingumą ir plėtoti darnų verslą nedarant žalos aplinkai. Teikiamos investicijos ir parama tokioms sritims, kaip nedidelio masto ekonominė infrastruktūra, verslo aplinka, turizmas, kultūrinis ir istorijos paveldas.

2 prioritetas. Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė [maždaug 39 % viso finansavimo]

Teikiamos investicijos ir parama socialiniams ir kultūriniams ryšiams palaikyti ir gyvenamajai aplinkai gerinti (daugiausia dėmesio bus skiriama aplinkos apsaugai).

3 prioritetas. Techninė pagalba [maždaug 6 % viso finansavimo]

Siekiama padėti abiem šalims kuo veiksmingiau įgyvendinti programą.
6. Valdymo institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Regioninės politikos departamentas (Vilnius, Lietuva)

Kontaktiniai duomenys:

Regioninės politikos departamentas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Šventaragio g. 2

LT-01510 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 271 7074

Faksas +370 5 271 8782

El. paštas vilnius.rpd.rastine@vrm.lt

www.vrm.lt

7. Pavadinimas: Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

Intervencijos rūšis: Veiklos programa

CCI Nr.: 2007CB163PO031

Sprendimo Nr.: C(2007) 6530
Galutinio patvirtinimo data: 2007 12 20

8. Finansavimas pagal prioritetines sritis, EUR

Prioritetas
ES indėlis
Nacionalinis valstybinis indėlis
Visa viešoji parama
1. Pasienio regiono konkurencingumas ir našumo augimas
39 428 868
6 958 036
46 386 904
2. Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė
27 958 651
4 933 879
32 892 530
3. Techninė pagalba
4 301 331
759 058
5 060 389
IŠ VISO
71 688 850
12 650 973
84 339 823


Side Bar