Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

MEMO/08/256

Briselē, 2008. gada 18 aprīlī

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (2007–2013)

1. „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma” ir darbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

[ ]

2. Pārskats
Eiropas Komisija 2007. gada 17. decembrī apstiprināja Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.–2013. gadam. Programma ir vērsta uz Kopienas atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros konkrētiem Latvijas un Lietuvas reģioniem, kas atrodas pie kopējās robežas — Kurzemes, Latgales un Zemgales novadā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas un Utenas reģionā Lietuvā. Kauņas reģions var piedalīties projektos kā blakus esošā administratīvā vienība, t.i., tas var saņemt ne vairāk kā 20 % no ERAF finansējuma, kas piešķirts programmai.

Darbības programma atbilst Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, un tās kopējais budžets ir aptuveni 75,6 miljoni eiro. Kopienas ieguldījums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63,9 miljoni eiro, kas ir aptuveni 0,7 % ES kopējā ieguldījuma, kas kohēzijas politikas ietvaros ir atvēlēts Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.–2013. gadā.

3. Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas vispārējais mērķis ir sekmēt noturīgu un vienotu pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. Šim mērķim ir paredzēti pasākumi, ar kuriem veicina konkurētspējīgas ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī pievilcīgu apstākļu radīšanu dzīvošanai un apmeklējumiem.

Sadarbības teritorija aptver Dienvidlatviju un Ziemeļlietuvu — no Baltijas jūras rietumos līdz ES ārējai robežai ar Krieviju un Baltkrieviju austrumos. Minētajā teritorijā dzīvo vairāk nekā trīs miljoni iedzīvotāju, un tajā ir vērojamas iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences un relatīvi zems iedzīvotāju blīvums. Teritoriju galvenokārt raksturo lauksaimniecisks apvidus, tomēr tajā ir arī meži un nozīmīga Baltijas jūras piekrastes daļa. Reģionu šķērso lieli transporta maršruti (Via Baltica un Via Hansaetica), un tajā ir neaizsalstošas ostas, tāpēc šis reģions ir galvenais transporta koridors, kas savieno ziemeļu–dienvidu un austrumu-rietumu satiksmi.

Vēl viena tendence, kas raksturo šo teritoriju, ir arvien lielāka atšķirība starp pilsētu un lauku apdzīvotajām vietām dzīves apstākļu un konkurētspējas ziņā. Tāpēc ir vajadzīgi ieguldījumi, lai uzlabotu vietējo infrastruktūru, dzīves apstākļus, piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem un dabas resursu pārvaldību vietējās kopienās abpus robežai. Turklāt tūrisma nozarei ir liels attīstības potenciāls šajā reģionā.

4. Paredzētā ieguldījumu ietekme

Paredzams, ka programma uzlabos ar uzņēmējdarbību saistīto infrastruktūru, pētniecību un tehnoloģiju attīstību, cilvēkresursus un izglītību, kopīgos publiskos pakalpojumus un vides pārvaldību, vienlaikus saglabājot un veicinot Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu un sekmējot kopīgu tūrisma attīstību, pašvaldību sadarbību, iedzīvotāju sadarbību, jauniešu nodarbinātību un kopīgus kultūras pasākumus.

Lai noteiktu ietekmi, izmantos rādītājus, proti, jaunas darbavietas, augstāks nodarbinātības līmenis, jaunas uzņēmējdarbības un jaunizveidoto uzņēmumu atbalsta infrastruktūras veidošana, augstāks pētniecības un inovāciju līmenis, jaunu tūrisma objektu izveide, tūrisma pieaugums, labāka piekļuve publiskajiem pakalpojumiem un kopīgām pašvaldību iniciatīvām. Šo rādītāju piemēri ir:

  • vienas agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide dabas un tehnoloģisko katastrofu draudu novēršanai;
  • desmit informēšanas pasākumu organizēšana par vides aizsardzību;
  • astoņu vēsturisko būvju renovācija/rekonstrukcija;
  • piecpadsmit semināru organizēšana tūrisma nozarē strādājošiem;
  • piecu kopīgu kultūras festivālu rīkošana.

5. Prioritātes

Programma ir iedalīta šādās prioritātēs.

1. prioritāte — sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā (aptuveni 49,7 % no kopējā finansējuma)

Šīs prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstību un uzlabot iekšējo un ārējo piekļuvi pierobežas reģionos.

2. prioritāte — pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu sabiedrību attīstīšana (aptuveni 43,8 % no kopējā finansējuma)

Šīs prioritātes mērķis ir sekmēt kopīgu publisko pakalpojumu un dabas resursu pārvaldību, palielināt pierobežas reģionu pievilcību un attīstīt aktīvas un ilgtspējīgas kopienas.

3. prioritāte — tehniskā palīdzība (aptuveni 6,5 % no kopējā finansējuma)

Šīs prioritātes mērķis ir sniegt atbalstu darbības programmas efektīvai īstenošanai.

6. Vadošā iestāde: Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija, Latvija, Rīga

Kontaktinformācija:

Arina Andreičika

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija

Attīstības instrumentu departaments

Lāčplēša ielā 27

LV-1011, Rīga

Latvija

Tālrunis: +371 777 0424

Fakss: +371 777 0479

E-pasts: arina.andreicika@raplm.gov.lv

Mājaslapa: http://www.raplm.gov.lv/eng/

7. Nosaukums: „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma”

Atbalsta veids: darbības programma

CCI Nr.: 2007CB163PO070

Lēmuma Nr.: C/2007/6295

Galīgās apstiprināšanas datums: 17.12.2007.

8. Finansējuma sadalījums pa prioritātēm (eiro)

Prioritāte
ES ieguldījums
Valsts ieguldījums
Kopējais publiskais ieguldījums
1. Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā
31 958 759
5 639 781
37 598 540
2. Pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu kopienu attīstīšana
28 123 707
4 963 007
33 086 714
3. Tehniskā palīdzība
3 835 051
1 081 429
4 916 480
KOPĀ
63 917 517
11 684 217
75 601 734


Side Bar