Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

MEMO/08/256

Briuselis, 2008 m. balandžio mėn. 18

2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

1. Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa – tai veiklos programa, įgyvendinama siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)

[ ]

2. Apžvalga

2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija patvirtino 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą. Pagal šią programą teikiama Bendrijos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) konkretiems Latvijos ir Lietuvos regionams, esantiems abipus bendros sienos: Latvijoje – Kuršo, Latgalos ir Žiemgalos sritims, Lietuvoje – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Panevėžio ir Utenos apskritims. Lietuvos Kauno apskritis gali dalyvauti projektuose kaip gretima teritorija, t. y. gauti ne daugiau kaip 20 % ERPF programai skirto finansavimo.

Ši veiklos programa yra vykdoma siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, visą jos biudžetą sudaro apie 75,6 mln. EUR. Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) investuoja apie 63,9 mln. EUR, t. y. apie 0,7 % visų ES investicijų, skirtų 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti.

3. Programos tikslas ir uždaviniai

Bendras programos tikslas yra prisidėti prie darnaus ir glaudaus socialinio ir ekonominio pasienio regiono vystymosi. Siekiama padaryti regioną konkurencingą, tinkamą ekonomikai ir verslui plėtoti bei patrauklų tiek jo gyventojams, tiek lankytojams.

Bendradarbiavimo teritorija yra pietų Latvijoje ir šiaurės Lietuvoje, nusidriekusi nuo Baltijos jūros vakaruose iki išorinės ES sienos su Rusija ir Baltarusija rytuose. Čia gyvena daugiau kaip trys milijonai gyventojų, ryški gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija, gyventojų tankis palyginti nedidelis. Dominuoja žemės ūkio paskirties žemė, tačiau taip pat yra miškų ir nemažas Baltijos jūros pakrantės ruožas. Regione yra svarbių transporto kelių (Via Baltica ir Via Hansaetica), taip pat keli neužšąlantys uostai, taigi tai – pagrindinis transporto koridorius, jungiantis šiaurę ir pietus bei rytus ir vakarus.

Kitas teritorijos bruožas – didėjantis miesto ir kaimo gyvenviečių gyvenimo sąlygų ir konkurencingumo atotrūkis. Todėl vietos bendruomenėms abiejose sienos pusėse reikia investicijų vietos infrastruktūrai, gyvenimo sąlygoms, galimybėms naudotis viešosiomis paslaugomis gerinti ir aplinkos išteklių valdymui tobulinti. Regiono plėtrą taip pat gali labai skatinti turizmas.

4. Laukiamas investicijų poveikis

Tikimasi, kad programa pagerins su verslo poreikiais susijusią infrastruktūrą, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą, žmogiškuosius išteklius ir švietimą, bendras viešąsias paslaugas, aplinkos valdymą, taip pat padės išsaugoti ir remti Europos kultūrinį bei istorijos paveldą, skatins bendrą turizmo plėtrą, savivaldybių bendradarbiavimą, bendrą regiono gyventojų veiklą, jaunimo užimtumą ir bendrus kultūros renginius.

Naudojant tam tikrus rodiklius bus vertinamas investicijų poveikis naujoms darbo vietoms, didesniam užimtumui, naujos verslo paramos infrastruktūros kūrimui ir naujoms įmonėms, aukštesniam mokslinių tyrimų ir inovacijų lygiui, naujiems turizmo objektams, padidėjusiems turistų srautams, geresnėms galimybėms naudotis viešosiomis paslaugomis ir bendroms savivaldybių iniciatyvoms. Šių rodiklių pavyzdžiai:

  • sukurta gamtinių ir techninių pavojų prevencijos ir išankstinio įspėjimo sistema,
  • surengta dešimt informacinių kampanijų aplinkos apsaugos klausimais,
  • atnaujinti ir (arba) atstatyti aštuoni istoriniai pastatai,
  • surengta penkiolika seminarų turizmo paslaugų teikėjams,
  • surengti keturi bendri kultūros festivaliai.

5. Prioritetai

Programa sudaryta remiantis šiais prioritetais:

1 prioritetas. Regiono socialinio ir ekonominio vystymosi bei konkurencingumo skatinimas [maždaug 49,7 % viso finansavimo]

Siekiama padėti plėtoti verslą, darbo rinką, mokslinius tyrimus ir technologijas bei padidinti vidinį ir išorinį pasienio regionų prieinamumą.

2 prioritetas. Patraukli gyvenamoji aplinka ir darnių bendruomenių kūrimas [maždaug 43,8 % viso finansavimo]

Siekiama pagerinti bendrą viešųjų paslaugų ir gamtos išteklių valdymą, pasienio regionus padaryti patrauklesnius ir sukurti aktyvias ir darnias bendruomenes.

3 prioritetas. Techninė pagalba [maždaug 6,5 % viso finansavimo]

Siekiama teikti pagalbą veiksmingam veiklos programos įgyvendinimui.

6. Valdymo institucija – Latvijos regioninės plėtros ir savivaldybių ministerija (Ryga, Latvija)

Kontaktiniai duomenys:

Arina Andreicika

Ministry of Regional Development and Local Governments

Development Instruments Department

Lacplesa Street 27

LV-1011, Riga

Latvija

Telefonas +371 777 0424

Faksas +371 777 0479

El. paštas arina.andreicika@raplm.gov.lv

http://www.raplm.gov.lv/eng/

7. Pavadinimas: Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa

Intervencijos rūšis: Veiklos programa

CCI Nr.: 2007CB163PO070

Sprendimo Nr.: C/2007/6295

Galutinio patvirtinimo data: 2007 12 17

8. Finansinė parama pagal prioritetines sritis, EUR

Prioritetas
ES indėlis
Nacionalinis valstybinis indėlis
Visa viešoji parama
1. Regiono socialinio ir ekonominio vystymosi bei konkurencingumo skatinimas
31 958 759
5 639 781
37 598 540
2. Patraukli gyvenamoji aplinka ir darnių bendruomenių kūrimas
28 123 707
4 963 007
33 086 714
3. Techninė pagalba
3 835 051
1 081 429
4 916 480
IŠ VISO
63 917 517
11 684 217
75 601 734


Side Bar