Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Bruselj, 11. aprila 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Predhodna registracija in registracija REACH – vprašanja in odgovori

Nova zakonodaja EU o kemikalijah REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je začela veljati 1. junija 2007. Zajema vse kemične snovi, proizvedene ali uvožene v EU v količini ene tone ali več na leto. Obvezna registracija novih snovi se začne s 1. junijem 2008. Za snovi, ki so bile predhodno registrirane, veljajo poznejši roki. Ti so odvisni od zadevnih količin in zajemajo obdobje od novembra 2010 do maja 2018. Družbe, ki do 1. decembra 2008 ne bodo predhodno registrirale snovi v postopnem uvajanju, teh snovi po navedenem datumu ne bodo smele niti uvažati niti proizvajati, dokler jih ne bodo v celoti registrirale pri Evropski agenciji za kemikalije.

Kakšen je namen predhodne registracije in registracije REACH?

REACH od proizvajalcev in uvoznikov kemičnih snovi (≥ 1 tona/leto) zahteva, da predložijo informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih teh snovi ter njihovem vplivu na zdravje in okolje ter se na njihovi podlagi odločijo, kako snovi varno uporabijo Vsak proizvajalec in uvoznik mora Agenciji predložiti registracijsko dokumentacijo s podatki in ocenami.

Vsi uporabniki nevarnih kemikalij bodo morali zagotoviti varno uporabo navedenih kemikalij z ukrepi za obvladovanje tveganj, opredeljenih v registracijski dokumentaciji, o katerih bodo obveščeni v razširjenem varnostnem listu.

Predvideva se, da bodo obveznosti predhodne registracije in registracije zadevale več deset tisoč družb po vsej EU. Ocenjeno je bilo, da bo predloženih več kot 180 000 dokumentacij za predhodno registracijo, ki bodo zajemale približno 30 000 snovi in 40 000 vmesnih produktov.

V nadaljevanju so navedene obveznosti predhodne registracije, ki veljajo za snovi, za katere se bodo postopno uvajale zahteve REACH.

V primeru snovi, ki niso v postopnem uvajanju, se registracija začne 1. junija 2008.

1. Predhodna registracija

Kaj je predhodna registracija?

Predhodna registracija snovi v postopnem uvajanju[1] družbam omogoča podaljšane roke za registracijo (do 2010, 2013 ali 2018). Sicer bi snovi morale registrirati takoj, če bi jih želele še naprej proizvajati ali uvažati.

Zakaj predhodna registracija?

Namen predhodne registracije je omogočiti izmenjavo podatkov med registracijskimi zavezanci in tako preprečiti nepotrebna preskušanja, predvsem na vretenčarjih, ter znižati stroške za industrijo.

Družbe se močno spodbuja k predhodni registraciji, da bi tako uživale ugodnosti podaljšanih rokov za registracijo (do 2010, 2013 ali 2018, glej spodaj). Predhodna registracija omogoča nemoteno nadaljnjo proizvodnjo, uvoz ali dobavo snovi uporabnikom. Evropski agenciji za kemikalije je treba posredovati le nekatere informacije in ni treba plačati pristojbine za predhodno registracijo.

Kaj se bo zgodilo, če družbe ne bodo predhodno registrirale snovi?

Družbe, ki ne bodo predhodno registrirale snovi v postopnem uvajanju, bodo morale po 1. decembru 2008 začasno ustaviti njihovo proizvodnjo ali uvoz, vse dokler ne bodo Evropski agenciji za kemikalije predložile popolne registracijske dokumentacije[2] za snov.

Kakšne so obveznosti v zvezi s predhodno registracijo?

Vse družbe, ki bodo predhodno registrirale isto snov, bodo postale članice Foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF), katerega namen je preprečevanje podvajanja preskušanja snovi. V okviru SIEF morajo družbe izmenjavati študije o preskusih na živalih, da bo število teh preskusov čim manjše. Izmenjujejo si lahko tudi druge podatke.

Kdo naj predhodno registrira?

Vse družbe s sedežem v EU, ki proizvajajo ali uvažajo kemične snovi v EU, morajo snovi predhodno registrirati, če njihova količina obsega ali presega eno tono letno.

Proizvajalci in uvozniki izdelkov s sedežem v EU morajo prav tako predhodno registrirati tiste snovi s postopnim uvajanjem, ki so namerno sproščene iz njihovih izdelkov, razen če so bile snovi že registrirane za uporabo v teh izdelkih.

Družbe, ki proizvajajo snovi, izdelujejo pripravke ali izdelke izven EU, ne morejo predhodno registrirati snovi. Lahko pa imenujejo edinega zastopnika s sedežem v EU, ki bo izvedel zahtevano predhodno registracijo snovi, uvoženih v EU. Njihovi uvozniki s sedežem v EU so nato oproščeni obveznosti predhodne registracije.

Kdaj lahko družbe predhodno registrirajo?

Predhodna registracija bo možna med 1. junijem in 1. decembrom 2008.

Kaj mora družba narediti za predhodno registracijo?

Družba mora Evropski agenciji za kemikalije predložiti nekatere informacije o vsaki snovi. Informacija je sestavljena iz imena/identifikatorjev snovi, informacije o družbi, predvidenega roka za registracijo, količinskega razpona in po možnosti označbe povezane snovi, ki je lahko v pomoč pri ocenjevanju snovi. Če družba drugim članom SIEF ne želi razkriti svoje identitete, lahko Agencijo obvesti, da je imenovala zastopnika, ki bo njen posrednik pri SIEF.

Predhodno registracijo je treba izvesti v elektronski obliki prek portala REACH-IT na spletni strani ECHA (glej spodaj).

Na voljo sta dva načina predložitve dokumentacije za predhodno registracijo:

  • spletna registracija – z vnosom zahtevanih informacij neposredno na spletni strani REACH-IT,
  • predhodna registracija v obliki računalniške datoteke – z uvozom predhodne registracije, ki je za predložitev na portal REACH-IT v obliki XML pripravljena ločeno (prek IUCLID 5, ki je na voljo s strani ECHA ali lastnih orodij informacijske tehnologije družbe). Obliko določi ECHA.

Kako do podatkov o tem, kaj je že bilo predhodno registrirano?

Evropska agencija za kemikalije bo objavila seznam predhodno registriranih snovi na svoji spletni strani 1. januarja 2009. Objavljeni seznam bo vseboval imena snovi, z njimi povezane identifikacijske oznake in prvi predvideni rok za registracijo. Vključeval bo tudi imena in druge identifikatorje povezanih snovi, ki jih vsebujejo predhodno registrirane snovi, ne pa informacij o družbah, ki so te informacije predložile.

Ali se lahko podaljša rok za registracijo, če snov 1. decembra 2008 ni predhodno registrirana?

Samo v primerih, če družba prvič proizvaja ali uvaža navedeno snov v količini ene tone ali več letno, in po tem, ko se je rok za predhodno registracijo (1. december 2008) že iztekel. Prva proizvodnja ali uvoz pomenita proizvodnjo ali uvoz prvič po začetku veljavnosti REACH (1. junija 2007).

Družbe, ki prvič proizvajajo ali uvažajo, morajo predhodno registracijo izvesti v šestih mesecih po tem, ko prva proizvodnja ali uvoz dosežeta prag ene tone, in ne več kot 12 mesecev pred rokom, ki je določen za registracijo.

Enako velja za uvožene izdelke, ki vsebujejo snovi v postopnem uvajanju, za katere se zahteva registracija.

Kakšen je časovni okvir za registracijo predhodno registriranih kemičnih snovi?

Za snovi v postopnem uvajanju, ki so bile predhodno registrirane, se uporabljajo naslednji podaljšani roki za registracijo:

Do 30. novembra 2010 – snovi, proizvedene ali uvožene v količini, ki je enaka ali večja od 1000 ton/leto; snovi, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje (CMR kategorij 1 in 2), v količini, ki je enaka ali večja od 1 tona/leto, in snovi, uvrščene kot zelo strupene za vodne organizme (R50/53), v količini 100 ton/leto in več.

Do 31. maja 2013 – snovi, proizvedene ali uvožene v količini, ki je enaka ali večja od 100 ton/leto.

Do 31. maja 2018 – snovi, proizvedene ali uvožene v količini, ki je enaka ali večja od 1000 ton/leto.

Kakšna je vloga ECHA pri predhodni registraciji?

ECHA je na svoji večjezični spletni strani pripravila lahko razumljive smernice in orodja, njena služba za pomoč uporabnikom pa pomaga družbam pri spletni predhodni registraciji.

Agencija je odgovorna za upravljanje portala REACH-IT – edine poti za predložitev predhodnih registracij. Portal bo uveden 1. junija.

ECHA bo objavila seznam predhodno registriranih snovi na svoji spletni strani 1. januarja 2009. Uporabnikom kemikalij pa lahko po končanem obdobju predhodne registracije pomaga poiskati potencialne registracijske zavezance.

2. REACH = registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij

Nova zakonodaja EU o kemikalijah REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je začela veljati 1. junija 2007. Zahteve za registracijo se bodo začele uporabljati 1. junija 2008.

Katere države bodo izvajale REACH?

REACH se uporablja v 27 državah članicah EU. Islandija, Lihtenštajn in Norveška so v postopku njenega izvajanja v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru.

Področje uporabe REACH?

REACH zajema vse kemične snovi, proizvedene ali uvožene v EU v količini ene tone ali več letno. Registracija v okviru REACH zajema samo snovi. Določbe Uredbe pa se uporabljajo za proizvodnjo, dajanje na trg ali uporabo same snovi, snovi v pripravkih ali v izdelkih.

Pri nekaterih delih zakonodaje velja nekaj izjem. Za snovi v živilih in zdravilih velja ločena zakonodaja EU. Naravne snovi so prav tako izvzete iz registracije v okviru REACH, če niso nevarne in niso bile kemično spremenjene.

Dodatne informacije:
Evropska agencija za kemikalije:
http://echa.europa.eu


[1] Snovi, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih meril, so snovi v postopnem uvajanju:

  1. snovi, navedene v Evropskem seznamu obstoječih kemijskih snovi (EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances),
  2. snovi, ki so bile proizvedene v EU (vključno z državami pristopnicami), ampak niso bile dane na trg EU po 1. juniju 1992,
  3. snovi, ki se uvrščajo med t.i. „niso več polimeri“.

[2] Registracija snovi bo obsegala:

  1. izbor in oceno nevarnih lastnosti snovi in pogojev za varno uporabo,
  2. predložitev teh informacij Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) ter

plačilo ustrezne pristojbine za registracijo.


Side Bar