Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

V Bruseli 11. apríla 2008

[Graphic in PDF & Word format]

REACH Predbežná registrácia a registrácia – otázky a odpovede

Nový právny predpis EÚ o chemických látkach REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) nadobudol účinnosť 1. júna 2007. Zahŕňa všetky chemické látky vyrobené alebo dovezené do EÚ v množstve jedna tona ročne alebo viac. Registrácia bude pre nové látky povinná od 1. júna 2008. Na látky, ktoré prešli predbežnou registráciou, sa vzťahujú neskoršie termíny, a to v závislosti na množstvách to môže byť v období od novembra 2010 do mája 2018. Spoločnosť, ktorá predbežne nezaregistruje zavedenú látku do 1. decembra 2008, nesmie látku po uplynutí tohto dátumu vyvážať ani vyrábať, pokiaľ látku úplne nezaregistruje v Európskej chemickej agentúre.

Aký význam má predbežná registrácia a registrácia REACH?

Podľa nariadenia REACH sú výrobcovia a dovozcovia chemických látok (≥ 1 tona/rok) povinní získať informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach látok a vlastnostiach vzťahujúcich sa na zdravie a životné prostredie, a sú povinní na základe týchto informácií určiť ich bezpečné používanie. Každý výrobca a dovozca je povinný odovzdať Agentúre registračný dokument obsahujúci údaje a hodnotenia.

Všetci používatelia nebezpečných chemikálií sú povinní zabezpečiť bezpečné používanie týchto chemikálií pomocou opatrení riadenia rizík definovaných v registračnej dokumentácii a oznámených používateľom chemikálií prostredníctvom rozšírených kariet bezpečnostných údajov.

Očakáva sa, že povinnosť predbežnej registrácie a registrácie sa bude týkať desiatok tisíc spoločností v celej EÚ. Predpokladá sa, že bude doručených viac ako 180 000 žiadostí o predbežnú registráciu, pričom by mali pokryť približne 30 000 látok a 40 000 medziproduktov.

Nasledujúca časť obsahuje usmernenia týkajúce sa povinností predbežnej registrácie vzťahujúce sa na látky, pre ktoré budú postupne zavedené požiadavky nariadenia REACH.

V prípade nezavedených látok sa registrácia začína dňa 1. júna 2008.

1. Predbežná registrácia

Čo znamená predbežná registrácia?

Predbežná registrácia zavedených látok[1] umožňuje spoločnostiam využívať výhody vyplývajúce z predĺžených termínov registrácie (2010, 2013 alebo 2018). V opačnom prípade sú povinní okamžite zaregistrovať svoje látky, ak chcú naďalej pokračovať v ich výrobe alebo dovoze.

Prečo by mali spoločnosti využívať predbežnú registráciu?

Cieľom predbežnej registrácie je zabezpečiť tok informácií medzi registrujúcimi, ak je to možné, aby došlo k zníženiu nepotrebného testovania, predovšetkým na stavovcoch a v záujme zníženia nákladov priemyslu.

Spoločnosti sú dôrazne nabádané k predbežnej registrácii a aby využili predĺžené termíny registrácie (2010, 2013 alebo 2018, pozri nižšie). Predbežná registrácia zabezpečí, že nedôjde k prerušeniu výroby, dovozu alebo dodávky látok používateľom. Európskej chemickej agentúre stačí zaslať obmedzené množstvo informácií a predbežná registrácia nie je spoplatnená.

Čo sa stane spoločnostiam, ktoré svoje látky predbežne nezaregistrujú?

Spoločnosť, ktorá svoju látku predbežne nezaregistrovala, musí zastaviť jej výrobu alebo dovoz od 1. decembra 2008 do času, pokiaľ Európskej chemickej agentúre nedoručí kompletnú registračnú dokumentáciu[2] konkrétnej látky.

Aké sú povinnosti spojené s predbežnou registráciou?

Všetky spoločnosti, ktoré predbežne zaregistrujú rovnakú látku, sa stanú členmi fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF), aby sa zabránilo zdvojeniu informácií o testovaných látkach. V rámci fór SIEF sa od spoločností vyžaduje, aby si poskytovali štúdie o testovaní na zvieratách s cieľom obmedziť ich na absolútne minimum. Zároveň si môžu vymieňať aj iné údaje.

Kto by mal využívať predbežnú registráciu?

Všetky spoločnosti so sídlom v EÚ, ktoré vyrábajú chemické látky v EÚ alebo ich do EÚ dodávajú, by mali predbežne zaregistrovať svoje látky, ak je objem látky jedna tona ročne alebo viac.

Výrobcovia a dovozcovia výrobkov so sídlom v EÚ by taktiež mali predbežne zaregistrovať svoje zavedené látky, ktoré sú úmyselne uvoľňované z výrobkov, pokiaľ už neboli zaregistrované pre použitie v týchto výrobkoch.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú látky, formulujú prípravky alebo vyrábajú výrobky mimo územia EÚ nemôžu (predbežne) registrovať látky. Avšak môžu navrhnúť Výhradného zástupcu na území EÚ, ktorý vykoná požadovanú predbežnú registráciu tých látok, ktoré dovážajú do EÚ. Ich dovozcovia so sídlom v EÚ sú následne zbavení povinnosti (predbežnej) registrácie.

Kedy môžu spoločnosti využiť predbežnú registráciu?

Predbežné registrácie sa začnú 1. júna a skončia 1. decembra 2008.

Aké sú povinnosti spoločnosti spojené s predbežnou registráciou?

Spoločnosť zašle Európskej chemickej agentúre obmedzený rozsah informácií ku každej látke. Informácie obsahujú názov látky/identifikátory, informácie o spoločnosti, plánovaný termín registrácie, hmotnostné pásmo a prípadne označenie príbuzných látok, ktoré môže pomôcť pri hodnotení látky. Ak spoločnosť nechce zverejniť svoju totožnosť pred inými členmi fór SIEF, môže informovať agentúru o vymenovaní takzvanej tretej strany, ktorá bude konať v zastúpení spoločnosti na fórach SIEF.

Predbežnú registráciu je potrebné vykonať elektronicky prostredníctvom portálu REACH-IT na webovej lokalite ECHA (pozri nižšie).

Žiadosť na predbežnú registráciu možno zaslať dvoma spôsobmi:

  • Predbežná registrácia on-line – požadované informácie zadajte priamo na webovej lokalite REACH-IT
  • Predbežná registrácia v počítačovom súbore – pripravenú žiadosť predbežnej registrácie (prostredníctvom nástroja IUCLID 5 nachádzajúceho sa na lokalite ECHA alebo pomocou priemyselných nástrojov IT) importujte ako súbor vo formáte XML na portál REACH-IT. Formát určuje agentúra ECHA.

Ako zistíme, čo už bolo predbežne zaregistrované?

Európska chemická agentúra zverejní dňa 1. januára 2009 na svojej webovej lokalite zoznam predbežne registrovaných látok. Zverejnený zoznam bude obsahovať názvy látok, príbuzné identifikačné kódy a prvý predpokladaný termín registrácie. Bude tiež obsahovať názvy a iné identifikátory príbuzných látok k predbežne registrovaným látkam, avšak nebudú v ňom informácie o spoločnostiach, ktoré ich poskytli.

Môže spoločnosť získať výhody z predĺžených termínov registrácie ak látka nebola predbežne zaregistrovaná do 1. decembra 2008?

Iba v prípade, že spoločnosť je tzv. prvotným výrobcom alebo dovozcom tejto látky v objeme jedna tona ročne a viac po uplynutí termínu predbežnej registrácie (1. december 2008). Prvá výroba alebo dovoz prvýkrát znamená prvá výroba alebo prvý dovoz, ktorý sa uskutočnil po vstupe nariadenia REACH do platnosti (1. jún 2007).

Prvotní výrobcovia alebo dovozcovia musia absolvovať predbežnú registráciu do šiestich mesiacov po tom, čo prvá výroba alebo dovoz dosiahne prah jednej tony, nie však neskôr ako 12 mesiacov pred konkrétnym termínom registrácie.

To isté sa vzťahuje na dovezené výrobky, ktoré obsahujú zavedenú látku, ktorá vyžaduje registráciu.

Aký je časový rámec registrácie predbežne registrovaných chemických látok?

Nasledovné predĺžené termíny registrácie sa týkajú predbežne registrovaných zavedených látok:

Do 30. novembra 2010 - všetky látky vyrobené alebo dovezené v množstve 1000 ton/rok alebo viac, karcinogény, mutagény a látky toxické pre reprodukciu (CMR kategórie 1 a 2) v množstve 1 tona/rok alebo viac a látky klasifikované ako veľmi toxické pre vodné organizmy (R50/53) v množstve 100 ton/rok alebo viac.

Do 31 mája 2013 - všetky látky vyrobené alebo dovezené v množstve 100 ton/rok alebo viac.

Do 31 mája 2018 - všetky látky vyrobené alebo dovezené v množstve 1000 ton/rok alebo viac.

Aká je úloha agentúry ECHA v predbežnej registrácii?

Na viacjazyčnej webovej lokalite agentúry ECHA je k dispozícii jednoduchá príručka a nástroje, spolu s centrom pomoci, na ktoré sa spoločnosti môžu obrátiť počas predbežnej registrácie on-line.

Agentúra je zodpovedná za spravovanie portálu REACH-IT – jediného kanála pre zasielanie predbežných registrácií agentúre ECHA. Portál začne svoju činnosť 1. júna.

Agentúra ECHA zverejní dňa 1. januára 2009 na svojej webovej lokalite zoznam predbežne registrovaných látok. Po ukončení obdobia určeného na predbežnú registráciu môže zoznam pomôcť používateľom chemických látok pri hľadaní potenciálnych registrovaných členov.

2. REACH = registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

Nový právny predpis EÚ o chemických látkach REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) nadobudol účinnosť 1. júna 2007. Požiadavky registrácie sa budú uplatňovať od 1. júna 2008.

Ktorých krajín sa nariadenie REACH týka?

Nariadenie REACH sa týka všetkých 27 členských štátov. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sa nachádzajú v procese implementácie prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Aký je rozsah nariadenia REACH?

Nariadenie REACH zahŕňa všetky chemické látky vyrobené alebo dovezené do EÚ v množstve viac ako tona ročne. Nariadenie REACH spravuje iba registráciu látok. Avšak ustanovenia k nariadeniu sa týkajú výroby, uvedenia na trh alebo používania látok samostatne, v prípravkoch alebo výrobkoch.

Existujú však výnimky z niektorých častí legislatívy. Napríklad na látky v potravinách a lekárstve sa vzťahuje osobitná legislatíva EÚ. Na prírodné látky sa takisto nevzťahuje registrácia podľa nariadenia REACH, ak nie sú nebezpečné a chemicky upravené.

Ďalšie informácie možno nájsť na týchto internetových lokalitách:
Európska chemická agentúra:

http://echa.europa.eu


[1] Zavedené látky sú látky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  1.  látky sa nachádzajú v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS),
  2.  látky, ktoré boli vyrobené v EÚ (vrátane pristupujúcich krajín) ale neboli uvedené na trh EÚ po 1. júni 1992,
  3.  látky, ktoré sa označujú ako „no-longer polymer“.

[2] Registrácia látky zahŕňa:

  1. zostavenie a hodnotenie nebezpečných vlastností látky a podmienok pre bezpečné používanie,
  2. odoslanie týchto informácií Európskej chemickej agentúre (ECHA) a
  3. zaplatenie daného registračného poplatku.

Side Bar