Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Brussel, 11 april 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Preregistratie en registratie voor REACH: Vragen en antwoorden

Per 1 juni 2007 is de nieuwe EU-stoffenwetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in werking getreden. Hieronder vallen alle chemische stoffen die in de EU in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar worden geproduceerd of ingevoerd. Nieuwe stoffen moeten vanaf 1 juni 2008 worden geregistreerd. Voor stoffen waarvoor een preregistratie is ingediend, gelden latere termijnen. Afhankelijk van de hoeveelheid variëren deze van november 2010 tot mei 2018. Bedrijven die een geleidelijk geïntegreerde stof niet vóór 1 december 2008 preregistreren, mogen die stof na die datum niet meer invoeren of produceren totdat een volledige registratie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen is ingediend.

Waarvoor dienen de preregistratie en registratie van REACH?

REACH verplicht fabrikanten en importeurs van chemische stoffen (≥ 1 ton/jaar) informatie over de fysisch-chemische, gezondheids- en milieueigenschappen van hun stoffen te verzamelen en aan de hand daarvan te bepalen hoe deze stoffen veilig kunnen worden gebruikt. Alle fabrikanten en importeurs moeten bij het Agentschap een registratiedossier indienen waarin de gegevens en beoordelingen worden gedocumenteerd.

De gebruikers van gevaarlijke stoffen worden verplicht de risicobeheersmaatregelen te nemen die in de registratiedossiers zijn vermeld en die aan hen worden doorgegeven via uitgebreide veiligheidsinformatiebladen. Zo moet een veilig gebruik worden gewaarborgd.

De preregistratie- en registratieverplichtingen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor tienduizenden bedrijven in de hele EU. Er worden zo’n 180 000 preregistratiedossiers verwacht. Deze zullen betrekking hebben op ongeveer 30 000 stoffen en 40 000 tussenproducten.

Hieronder wordt ingegaan op de preregistratieverplichtingen voor stoffen waarvoor de eisen van REACH geleidelijk worden ingevoerd.

De registratie van niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen start op 1 juni 2008.

1. Preregistratie

Wat is preregistratie?

Door de preregistratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen[1] kunnen bedrijven profiteren van langere registratietermijnen (2010, 2013 of 2018). Anders zouden deze stoffen onmiddellijk geregistreerd moeten worden om nog te mogen worden vervaardigd of ingevoerd.

Waarom moeten bedrijven stoffen preregistreren?

De preregistratie is bedoeld om de uitwisseling van gegevens tussen registranten waar mogelijk te vergemakkelijken en zo onnodige tests te voorkomen en de kosten voor de industrie te beperken. Met name het aantal proeven op gewervelde dieren moet hierdoor worden teruggebracht.

Bedrijven wordt sterk aangeraden hun stoffen te preregistreren en zo gebruik te maken van de langere registratietermijnen (2010, 2013 of 2018, zie hieronder). Door de preregistratie wordt de continuïteit van de productie, de invoer en de levering van stoffen aan gebruikers gewaarborgd. Er hoeft slechts een beperkte hoeveelheid informatie aan het Europees Agentschapschap voor chemische stoffen te worden gezonden en de preregistratie is gratis.

Wat gebeurt er met bedrijven die een stof niet preregistreren?

Bedrijven die een geleidelijk geïntegreerde stof niet vóór 1 december 2008 preregistreren, mogen deze na die datum niet meer vervaardigen of invoeren totdat zij een volledig registratiedossier[2] bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen indienen.

Welke verplichtingen zijn aan de preregistratie verbonden?

Alle bedrijven die een stof preregistreren, worden lid van het informatie-uitwisselingsforum voor die stof (SIEF = Substance Information Exchange Forum), dat bedoeld is om te voorkomen dat dubbel werk wordt verricht om stoffen te testen. De bedrijven zijn verplicht in het SIEF gegevens van dierproeven aan de andere bedrijven ter beschikking te stellen om het aantal tests zo beperkt mogelijk te houden. Zij kunnen ook andere gegevens uitwisselen.

Wie moet stoffen preregistreren?

Alle in de EU gevestigde bedrijven die chemische stoffen in de EU vervaardigen of invoeren, moeten deze preregistreren als de hoeveelheid ten minste 1 ton per jaar bedraagt.

Ook in de EU gevestigde producenten of importeurs van voorwerpen moeten de daarin opgenomen geleidelijk geïntegreerde stoffen preregistreren als die bedoeld zijn om uit de voorwerpen vrij te komen. Dit hoeft echter niet als de stoffen al geregistreerd zijn voor gebruik in deze voorwerpen.

Bedrijven die buiten de EU stoffen vervaardigen, preparaten samenstellen of voorwerpen produceren, kunnen geen stoffen (pre)registreren. Zij kunnen wel een in de EU gevestigde enige vertegenwoordiger benoemen die de vereiste (pre)registratie van hun in de EU ingevoerde stoffen verricht. De in de EU gevestigde importeurs van die stoffen zijn dan vrijgesteld van de (pre)registratieplicht.

Wanneer kunnen bedrijven stoffen preregistreren?

De preregistratieperiode loopt van 1 juni tot 1 december 2008.

Wat moet een bedrijf doen om een stof te preregistreren?

Bedrijven moeten een beperkte hoeveelheid informatie over elke stof bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen indienen. Het betreft de naam en identificatiegegevens van de stof, gegevens over het bedrijf, de beoogde registratietermijn, de hoeveelheidsklasse en zo mogelijk verwante stoffen die de beoordeling van de stof kunnen vergemakkelijken. Bedrijven die hun identiteit niet bekend willen maken aan de andere SIEF-deelnemers, kunnen het Agentschap meedelen dat zij een zogeheten derde vertegenwoordiger hebben aangewezen die namens hen aan het SIEF deelneemt.

De preregistratie moet elektronisch worden verricht via het REACH-IT-portaal op de ECHA-website (zie hieronder).

Het preregistratiedossier kan op twee manieren worden ingediend:

  • online: de vereiste informatie wordt rechtstreeks ingevoerd op de REACH-IT-website;
  • via een gegevensbestand: een van te voren voorbereide preregistratie wordt in een xml-bestand geïmporteerd en vervolgens bij REACH-IT ingediend. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van IUCLID 5, dat door het ECHA wordt verstrekt, of van eigen IT-hulpmiddelen van de bedrijven. Het formaat wordt door het ECHA gespecificeerd.

Hoe kan worden achterhaald welke stoffen gepreregistreerd zijn?

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen zal uiterlijk op 1 januari 2009 een lijst van gepreregistreerde stoffen op zijn website plaatsen. Deze lijst bevat de naam en identiteitscodes van de stoffen, en de eerste beoogde registratiedatum. Ook worden de namen en andere identificatiegegevens vermeld van verwante stoffen waarover preregistranten beschikken. Er wordt echter niet aangegeven welke bedrijven deze informatie hebben verstrekt.

Kan een bedrijf van de langere registratietermijnen profiteren als de stof niet op 1 december 2008 is gepreregistreerd?

Alleen als het bedrijf na het verstrijken van de preregistratietermijn (1 december 2008) een zogeheten “first time” fabrikant of importeur van die stof is in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar. Hiermee wordt bedoeld dat de vervaardiging of invoer voor het eerst sinds de inwerkingtreding van REACH (1 juni 2007) plaatsvindt.

“First time” fabrikanten of importeurs moeten de stof binnen zes maanden nadat de eerste vervaardiging of invoer de drempel van 1 ton haalt, en uiterlijk 12 maanden vóór de desbetreffende registratietermijn, preregistreren.

Dit geldt ook voor ingevoerde voorwerpen die een geleidelijk geïntegreerde stof bevatten waarvoor registratie verplicht is.

Wat is het tijdschema voor de registratie van gepreregistreerde chemische stoffen?

Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die gepreregistreerd zijn, gelden de volgende verlengde uiterste registratietermijnen:

tot 30 november 2010: stoffen die in hoeveelheden van 1000 ton of meer per jaar geproduceerd of ingevoerd worden; kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (CMR categorie 1 en 2) die in een hoeveelheid van 1 ton of meer per jaar voorkomen en stoffen die als zeer giftig voor in het water levende organismen (R50/53) zijn ingedeeld en in een hoeveelheid van 100 ton of meer per jaar voorkomen;

tot 31 mei 2013: stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar geproduceerd of ingevoerd worden;

tot 31 mei 2018: stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar geproduceerd of ingevoerd worden.

Welke rol speelt het ECHA bij de preregistratie?

Het ECHA heeft richtsnoeren in begrijpelijke taal opgesteld en hulpmiddelen ontwikkeld die op zijn meertalige website beschikbaar zijn. Bovendien helpt de ECHA-helpdesk bedrijven bij de online preregistratie.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van het REACH-IT-portaal, het enige kanaal voor de indiening van preregistraties bij het ECHA. Het portaal wordt op 1 juni opengesteld.

Het ECHA zal uiterlijk op 1 januari 2009 een lijst van gepreregistreerde stoffen op zijn website plaatsen. Ook kan het gebruikers van stoffen helpen bij het vinden van potentiële registranten na het verstrijken van de preregistratieperiode.

2. REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Per 1 juni 2007 is de nieuwe EU-stoffenwetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in werking getreden. De registratieverplichtingen gelden vanaf 1 juni 2008.

Welke landen passen REACH toe?

REACH is van toepassing in de 27 EU-lidstaten. IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn bezig met implementatie via de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Welke stoffen vallen onder REACH?

Alle chemische stoffen die in de EU in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar worden geproduceerd of ingevoerd, vallen onder REACH. De REACH-registratie geldt alleen voor stoffen. De bepalingen van de REACH-verordening zijn echter van toepassing op de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten of voorwerpen.

Er zijn enkele vrijstellingen voor bepaalde delen van de wetgeving. Zo vallen stoffen die in levensmiddelen en geneesmiddelen worden gebruikt onder afzonderlijke EU-wetgeving. Ook natuurlijke stoffen zijn vrijgesteld van REACH-registratie, tenzij zij gevaarlijk zijn of chemisch zijn gemodificeerd.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:

Europees Agentschap voor chemische stoffen: http://echa.europa.eu


[1] Geleidelijk geïntegreerde stoffen zijn stoffen die ten minste aan een van de volgende criteria voldoen:

o de stof is opgenomen in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (Einecs);

o de stof is in de EU (inclusief toetredingslanden) vervaardigd, maar niet na 1 juni 1992 in de EU in de handel gebracht;

o de stof is een zogeheten “no-longer polymer”.

[2] De registratie van een stof omvat:

1) de vaststelling en beoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van de stof en van de voorwaarden voor een veilig gebruik;

2) de indiening van deze informatie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA); en

3) de betaling van de registratievergoeding.


Side Bar