Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Briselē, 2008. gada 11. aprīlī

[Graphic in PDF & Word format]

REACH provizoriskā reģistrācija un reģistrācija. Jautājumi un atbildes

Jaunā ES regula par ķīmiskajām vielām REACH (ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Tie attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, ko ražo vai importē ES, daudzumos, kas gadā ir vismaz viena tonna. Obligātā jauno vielu reģistrācija sākas 2008. gada 1. jūnijā. Vielām, ko reģistrēs provizoriski, noteiks vēlākus reģistrācijas termiņus. Atkarībā no daudzumiem un kategorijas tos noteiks no 2010. gada novembra līdz 2018. gada maijam. Uzņēmums, kas līdz 2008. gada 1. decembrim nav provizoriski reģistrējis kādu esošo vielu, pēc minētās dienas nevar to ne importēt, ne ražot, līdz nav pilnībā reģistrējis Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā.

Kāds ir REACH provizoriskās reģistrācijas un reģistrācijas mērķis?

REACH noteikts, ka ķīmisko vielu ražotājiem un importētājiem (≥ 1 tonna gadā) jāiegūst informācija par vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, to ietekmi uz veselību un vidi un jāizmanto šī informācija, lai noteiktu, kā tās droši lietot. Ikvienam ražotājam un importētājam jāiesniedz aģentūrai reģistrācijas dokumentācija, kurā fiksēti dati un novērtējumi.

Īstenojot riska pārvaldības pasākumus, kas precizēti reģistrācijas dokumentācijā un par ko ķīmisko vielu lietotāji var uzzināt izvērstajā drošības datu lapā, visiem bīstamo ķīmisko vielu lietotājiem būs jāgarantē šo ķīmisko vielu drošs lietojums.

Gaidāms, ka visā Eiropas Savienībā desmitiem tūkstošiem uzņēmumu būs jāreģistrē un provizoriski jāreģistrē vielas. Aprēķināts, ka iesniegs vairāk nekā 180 000 provizoriskās reģistrācijas lietu. Šī dokumentācija attieksies uz aptuveni 30 000 vielu un 40 000 starpproduktu.

Šajos norādījumos sniegtas ziņas par pienākumu provizoriski reģistrēt vielas, uz kurām pakāpeniski attiecinās REACH prasības.

Jaunu vielu reģistrācija sāksies 2008. gada 1. jūnijā.

1. Provizoriskā reģistrācija

Kas ir provizoriskā reģistrācija?

Uzņēmumiem, kas provizoriski reģistrēs esošās vielas[1], varēs noteikt ilgākus reģistrācijas termiņus, proti, 2010., 2013. vai 2018. gadā. Ja uzņēmumi vielas nereģistrēs provizoriski un vēlēsies turpināt ražošanu vai importēšanu, tiem būs vielas jāreģistrē uzreiz.

Kāpēc uzņēmumiem provizoriski jāreģistrē vielas?

Provizoriskās reģistrācijas mērķis ir iespēju robežās atvieglot reģistrētājiem apmaiņu ar datiem, lai būtu jāizdara mazāk testu (jo īpaši ar mugurkaulniekiem) un lai mazinātu izmaksas nozarei.

Lai varētu izmantot termiņa pagarinājumu līdz 2010., 2013. vai 2018. gadam (sk. tālāk), uzņēmumiem ļoti ieteicams provizoriski reģistrēt vielas. Ja vielas būs reģistrētas provizoriski, nebūs jāpārtrauc to ražošana, imports vai piegāde lietotājiem. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai nosūtāma vienīgi daļēja informācija, un par provizorisko reģistrāciju nav jāmaksā.

Kas notiks ar uzņēmumiem, kas provizoriski nereģistrēs vielu?

Uzņēmumam, kas provizoriski nereģistrēs esošu vielu, pēc 2008. gada 1. decembra jāpārtrauc ražošana vai imports, līdz tas par šo vielu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai iesniedz pilnīgu reģistrācijas dokumentāciju[2].

Kādi pienākumi saistīti ar provizorisko reģistrāciju?

Visi uzņēmumi, kas provizoriski reģistrē vienu un to pašu vielu, kļūst par dalībniekiem forumā informācijas apmaiņai par vielām (SIEF), kura mērķis ir izvairīties no divkārša darba vielu testēšanā. Šajā forumā uzņēmumiem jāapmainās ar informāciju, kas atklāta, veicot pētījumus, kuros izmanto testus ar dzīvniekiem, lai šādus testus varētu izmantot cik vien iespējams maz. Tie var apmainīties arī ar citiem datiem.

Kam provizoriski jāreģistrē vielas?

Visiem ES uzņēmumiem, kas Eiropas Savienībā ražo vai importē ķīmiskās vielas, provizoriski jāreģistrē ikviena viela, kuras daudzums gadā ir vismaz viena tonna.

ES izstrādājumu ražotājiem un importētajiem arī provizoriski jāreģistrē esošās vielas, kam paredzēts izdalīties no izstrādājumiem, ja vien šīs vielas jau nav reģistrētas lietojumam šajos izstrādājumos.

Uzņēmumi, kas ārpus Eiropas Savienības ražo vielas, izstrādā preparātus vai ražo izstrādājumus, nevar provizoriski reģistrēt vielas. Tomēr tie var izraudzīt ES reģistrētu vienīgo pārstāvi, kas vajadzības gadījumā provizoriski reģistrētu vielas, ko importē Eiropas Savienībā. ES uzņēmumiem, kas šīs vielas importē, tādā gadījumā tās vairs nav (provizoriski) jāreģistrē.

Kad uzņēmumi var provizoriski reģistrēt vielas?

Provizoriskā reģistrācija sākas 2008. gada 1. jūnijā un beidzas 2008. gada 1. decembrī.

Kas darāms uzņēmumam, lai provizoriski reģistrētu vielu?

Uzņēmumam par katru vielu jāiesniedz daļēja informācija Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai. Informācijā iekļauj vielas nosaukumu/identifikatorus, informāciju par uzņēmumu, paredzēto reģistrācijas termiņu, tonnāžas diapazonu un attiecīgā gadījumā norādi par saistītām vielām, kas varētu noderēt, novērtējot vielu. Ja uzņēmums nevēlas izpaust ziņas par sevi citiem SIEF dalībniekiem, tas var informēt aģentūru, ka tas par savu pārstāvi iecēlis trešo personu, kas darbosies SIEF šā uzņēmuma vārdā.

Provizoriskā reģistrācija jāveic elektroniski ECHA tīmekļa vietnē, portālā REACH-IT, (sk. tālāk).

Provizoriskās reģistrācijas dokumentāciju iespējams iesniegt divos veidos:

  • provizoriskā reģistrācija tiešsaistē — nepieciešamo informāciju ievada tieši tīmekļa vietnē REACH-IT;
  • provizoriskā reģistrācija ar datni — importē provizoriskās reģistrācijas dokumentāciju, kas sagatavota atsevišķi (izmantojot IUCLID 5, ko nodrošina ECHA, vai ar nozares pašas IT rīkus) XML datnē, kura iesniedzama REACH-IT. Formātu precizē ECHA.

Kā var uzzināt, kas ir provizoriski reģistrēts?

Līdz 2009. gada 1. janvārim Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra savā tīmekļa vietnē publicēs provizoriski reģistrēto vielu sarakstu. Publicētajā sarakstā iekļaus vielu nosaukumus, saistītos identifikācijas kodus un pirmo paredzēto reģistrācijas termiņu. Tajā iekļaus arī saistīto vielu nosaukumus un citus identifikatorus, kas būs provizoriskās reģistrācijas veicēju rīcībā, bet nebūs pieejama informācija par uzņēmumiem, kas tos paziņojuši.

Vai uzņēmumam var pagarināt reģistrācijas termiņu, ja līdz 2008. gada 1. decembrim viela nav provizoriski reģistrēta?

Kad provizoriskās reģistrācijas termiņš (2008. gada 1. decembris) ir pagājis,— tikai ja uzņēmums pirmo reizi ražo vai importē šo vielu daudzumā, kas ir vismaz viena tonna. Ražot vai importēt pirmo reizi nozīmē pirmo reizi pēc REACH stāšanās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

Šādiem ražotājiem vai importētājiem provizoriski jāreģistrējas sešu mēnešu laikā pēc tam, kad saražotās vai importētās vielas sasniedz vienu tonnu, un ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms attiecīgā reģistrācijas termiņa.

Tas pats attiecas uz importētiem izstrādājumiem, kas satur esošu vielu, kura ir jāreģistrē.

Kad ir provizoriski reģistrēto ķīmisko vielu reģistrācijas termiņš?

Esošajām vielām, kas ir provizoriski reģistrētas, noteiks šādus pagarinātus reģistrācijas termiņus.

Vielas, ko ražo vai importē daudzumos, kuri gadā nav mazāki par 1000 tonnām; kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (CMR 1. un 2. kategorija), kas gadā ir vismaz 1 tonna, un vielas, kuras klasificē kā ļoti toksiskas ūdens organismiem (R50/53), daudzumos, kas gadā ir vismaz 100 tonnas, jāreģistrē līdz 2010. gada 30. novembrim.

Vielas, ko ražo vai importē daudzumos, kuri gadā ir vismaz 100 tonnas, jāreģistrē līdz 2013. gada 31. maijam.

Vielas, ko ražo vai importē daudzumos, kuri gadā ir vismaz 100 tonnas, jāreģistrē līdz 2018. gada 31. maijam.

Kāds ir ECHA uzdevums provizoriskajā reģistrācijā?

ECHA savā daudzvalodu tīmekļa vietnē ir izstrādājusi viegli uztveramus norādījumus un rīkus, un tās palīdzības dienests palīdz uzņēmumiem provizoriski reģistrēties tiešsaistē.

ECHA atbild par portāla REACH-IT pārvaldību, un provizoriski reģistrēt vielas aģentūrā var, tikai izmantojot šo portālu. Portāls sāks darboties 1. jūnijā.

Līdz 2009. gada 1. janvārim ECHA savā tīmekļa vietnē publicēs provizoriski reģistrēto vielu sarakstu. Kad provizoriskās reģistrācijas termiņš būs beidzies, ķīmisko vielu lietotāji šajā vietnē varēs meklēt potenciālos reģistrētājus.

2. REACH = ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana

Jaunā ES regula par ķīmiskajām vielām REACH (ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Prasības reģistrēt vielas piemēros no 2008. gada 1. jūnija.

Kuras valstis īstenos REACH?

REACH piemēro 27 ES dalībvalstīs. Islande, Lihtenšteina un Norvēģija gatavojas to īstenot saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu.

Kāda ir REACH darbības joma?

REACH attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, ko ražo vai importē ES, daudzumos, kas gadā ir vismaz viena tonna. REACH reģistrē tikai vielas. Tomēr regulas noteikumi attiecas uz pašu vielu, preparātos vai izstrādājumos iekļautu vielu ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu.

Noteikti daži izņēmumi no konkrētām regulas daļām. Piemēram, uz vielām, ko lieto pārtikā un medicīnā, attiecas atsevišķi ES tiesību akti. Dabīgas vielas arī nav jāreģistrē REACH, ja vien tās nav bīstamas un nav ķīmiski pārveidotas.

Papildu informācija meklējama tīmekļa vietnē

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra http://echa.europa.eu


[1] Esošās vielas ir tās, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

  1. vielas, kas ietvertas Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS);
  2. vielas, kas ražotas ES (ieskaitot iestāšanās valstis), bet pēc 1992. gada 1. jūnija nav laistas ES tirgū;
  3. vielas, kas klasificējamas kā t. s. depolimerizētās vielas.

[2] Vielu reģistrējot:

  1. jānovērtē vielas bīstamās īpašības, jāapkopo informācija par tām un jānosaka drošas lietošanas apstākļi;
  2. jāiesniedz šī informācija Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) un
  3. jāsamaksā attiecīga reģistrācijas maksa.

Side Bar