Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Briuselis, 2008 m. balandžio 11 d.

[Graphic in PDF & Word format]

Pagal REACH reglamentą atliekama preliminarioji registracija ir registracija. Klausimai ir atsakymai

Naujasis chemines medžiagas reglamentuojantis ES teisės aktas REACH (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Jis taikomas visoms cheminėms medžiagoms, kurių per vienerius metus Europos Sąjungoje pagaminama arba į ją importuojama ne mažiau kaip viena tona. Privaloma naujų cheminių medžiagų registracija pradedama 2008 m. birželio 1 d. Preliminariai užregistruotoms cheminėms medžiagoms nustatyti vėlesni registracijos terminai. Jie (tai priklauso nuo cheminių medžiagų kiekio) nukelti į 2010 m. lapkričio mėn.–2018 m. gegužės mėn. Jeigu iki 2008 m. gruodžio 1 d. bendrovė preliminariai neužregistruos cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, po šios dienos šių medžiagų nebegalės nei importuoti, nei gaminti, kol nebus jų tinkamai užregistravusi Europos cheminių medžiagų agentūroje.

Koks yra preliminariosios registracijos ir registracijos tikslas?

Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad cheminių medžiagų (≥ 1 t per metus) gamintojai ir importuotojai rinktų informaciją apie šių medžiagų fizikines ir chemines savybes, poveikį sveikatai bei aplinkai ir panaudotų šią informaciją saugiems jų naudojimo būdams nustatyti. Visi gamintojai ir importuotojai privalo pateikti agentūrai registracijos dokumentus su duomenimis ir vertinimu.

Visi pavojingų cheminių medžiagų naudotojai bus įpareigoti užtikrinti, kad šios medžiagos būtų naudojamos saugiai, taikydami registracijos dokumentuose nurodytas rizikos valdymo priemones, apie kurias cheminių medžiagų naudotojams pranešama išplėstiniuose saugos duomenų lapuose.

Numatoma, kad preliminariosios registracijos ir registracijos prievolė teks dešimtims tūkstančių ES bendrovių. Apskaičiuota, kad bus pateikta daugiau kaip 180 000 preliminariosios registracijos dokumentų rinkmenų. Numatoma, kad jos apims apie 30 000 cheminių medžiagų ir 40 000 tarpinių cheminių medžiagų.

Toliau pateikiama informacija apie prievoles preliminariai registruoti chemines medžiagas, kurioms palaipsniui įsigalios REACH reikalavimai.

Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, pradedamos registruoti 2008 m. birželio 1 d.

1. Preliminarioji registracija

Kas yra preliminarioji registracija?

Bendrovėms, preliminariai užregistravusios chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis[1], bus skirtas vėlesnis registracijos terminas (2010 m., 2013 m. arba 2018 m.). Priešingu atveju jos turėtų nedelsdamos registruoti savo medžiagas, jeigu pageidauja toliau jas gaminti ar importuoti.

Kodėl bendrovės turėtų pasinaudoti preliminariąja registracija?

Preliminariosios registracijos tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas registraciją atliekančioms bendrovėms dalytis informacija, jeigu įmanoma, kad būtų atliekama mažiau bereikalingų bandymų, visų pirma su stuburiniais gyvūnais, ir sumažėtų pramonės išlaidų.

Bendrovės raginamos būtinai preliminariai registruoti chemines medžiagas, kad joms būtų suteikti vėlesni registracijos terminai (2010 m., 2013 m. arba 2018 m., žr. toliau). Preliminariąja registracija užtikrinama, kad nebūtų cheminių medžiagų gamybos, importo ar tiekimo vartotojams pertrūkio. Europos cheminių medžiagų agentūrai reikia atsiųsti tik dalį informacijos, o už preliminariąją registraciją mokėti nereikia.

Kas laukia preliminariai cheminių medžiagų neregistravusių bendrovių?

Bendrovė, iš anksto neužregistravusi cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, po 2008 m. gruodžio 1 d. privalo sustabdyti jų gamybą ar importą, iki pateiks Europos cheminių medžiagų agentūrai išsamius cheminės medžiagos registracijos dokumentus[2].

Kokios yra su preliminariąja registracija susijusios pareigos?

Visos tą pačią cheminę medžiagą preliminariai užregistravusios bendrovės taps Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo narėmis, šio forumo tikslas – išvengti bandymų su cheminėmis medžiagomis dubliavimo. Forume bendrovės privalo dalytis bandymų su gyvūnais tyrimų duomenimis, kad šių bandymų bandymų būtų atliekama kuo mažiau. Jos taip pat gali keistis kitais duomenimis.

Kas turėtų atlikti preliminariąją registraciją?

Visos ES bendrovės, per metus Europos Sąjungoje pagaminančios arba į ją importuojančios ne mažiau kaip vieną toną konkrečios cheminės medžiagos, turėtų ją preliminariai užregistruoti.

ES įsikūrę prekių gamintojai arba importuotojai taip pat turėtų preliminariai užregistruoti chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, jeigu numatoma, kad šių medžiagų išsiskirs iš prekių, nebent jos jau buvo užregistruotos kaip skirtos naudoti šiose prekėse.

Bendrovės, gaminančios chemines medžiagas, prekes arba ruošiančios preparatus už ES ribų, negali (preliminariai) registruoti šių medžiagų. Tačiau jos gali paskirti ES įsisteigusį vienintelį atstovą, kuris, kaip reikalaujama, (preliminariai) registruotų į ES importuojamas jų medžiagas. Tad ES įsikūrusiems šių medžiagų importuotojams nebelieka (preliminariosios) registracijos pareigos.

Kada bendrovės gali atlikti preliminariąją registraciją?

Preliminariosios registracijos pradžia – 2008 m. birželio 1 d., pabaiga – 2008 m. gruodžio 1 d.

Ką reikia padaryti bendrovei, norinčiai atlikti preliminariąją registraciją?

Bendrovė Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) apie kiekvieną cheminę medžiagą turi pateikti tam tikrą informaciją. Tai – cheminės medžiagos pavadinimas / identifikatorius, duomenys apie bendrovę, numatytas registracijos terminas, kiekis tonomis; taip pat galima nurodyti susijusias chemines medžiagas, galinčias padėti įvertinti cheminę medžiagą. Jeigu bendrovė nenori atskleisti savo tapatybės kitiems forumo dalyviams, ji gali pranešti agentūrai, kad paskyrė vadinamąjį trečiosios šalies atstovą, kuris forume atliks jos agento funkcijas.

Preliminarioji registracija turi būti atliekama elektroniniu būdu, naudojantis REACH-IT portalu ECHA svetainėje (žr. toliau).

Preliminariosios registracijos rinkmeną galima pateikti dviem būdais:

  • preliminarioji registracija internetu – REACH-IT svetainėje tiesiogiai įvedama reikiama informacija;
  • preliminarioji registracija naudojant kompiuterinę rinkmeną – importuojamas atskirai paruošta preliminarios registracijos XML rinkmena (naudojantis IUCLID 5, pateikiama Europos cheminių medžiagų agentūros, arba pačios pramonės įmonės IT priemonėmis), skirta teikti REACH portalu. Formatą nustato ECHA.

Kaip sužinoti, kokios cheminės medžiagos preliminariai užregistruotos?

Iki 2009 m. sausio 1 d. Europos cheminių medžiagų agentūra savo svetainėje paskelbs preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą. Sąraše bus nurodyti cheminių medžiagų pavadinimai, susiję identifikaciniai kodai ir pirmas numatytas registracijos terminas. Taip pat bus nurodyti susijusių cheminių medžiagų, kurias turi preliminariąją registraciją atlikusios bendrovės, pavadinimai ir kiti identifikatoriai, bet nebus teikiama informacijos apie šias medžiagas nurodžiusias bendroves.

Ar bendrovėms galės būti suteiktas vėlesnis registracijos terminas, jeigu iki 2008 m. gruodžio 1 d. konkreti cheminė medžiaga preliminariai neužregistruojama?

Tik tuo atveju, jeigu bendrovė pirmą kartą pagamino ar importavo ne mažiau kaip vieną toną per metus tos cheminės medžiagos praėjus preliminariosios registracijos terminui (2008 m. gruodžio 1 d.). Kalbant apie „gaminimą ar importavimą pirmą kartą“ turimas omeny pirmas kartas po REACH reglamento įsigaliojimo (2007 m. birželio 1 d.).

Bendrovės, pirmą kartą gaminančios arba importuojančios chemines medžiagas, jas turi preliminariai užregistruoti per šešis mėnesius nuo tada, kai pagamina ar importuoja vieną toną konkrečios medžiagos, ir ne vėliau kaip 12 mėnesių prieš atitinkamą registracijos terminą.

Tokios pačios sąlygos taikomos ir importuotoms prekėms, kuriose yra medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurias reikia registruoti.

Koks yra cheminių medžiagų preliminariosios registracijos laikotarpis?

Preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos terminai yra vėlesni:

iki 2010 m. lapkričio 30 d. registruojamos cheminės medžiagos, kurių gaminama arba importuojama ne mažiau kaip 1000 tonų per metus; kancerogeninės, mutageninės, nuodingos reprodukcijai cheminės medžiagos (CMR 1 ir 2 kategorijos) – ne mažiau kaip viena tona per metus; labai nuodingos vandens organizmams cheminės medžiagos (R50/53) – ne mažiau kaip 100 tonų per metus;

iki 2013 m. gegužės 31 d. registruojamos cheminės medžiagos, kurių gaminama arba importuojama ne mažiau kaip 100 tonų per metus;

iki 2018 m. gegužės 31 d. registruojamos cheminės medžiagos, kurių gaminama arba importuojama ne mažiau kaip viena tona per metus.

Koks yra ECHA vaidmuo organizuojant preliminariąją registraciją?

ECHA parengė ir savo daugiakalbėje svetainėje pateikė lengvai suprantamas gaires ir priemones, o jos pagalbos tarnyba padeda bendrovėms atlikti preliminariąją registraciją internetu.

Agentūra atsakinga už REACH-IT portalo priežiūrą – tai yra vienintelis būdas pateikti preliminariosios registracijos rinkmenas Europos cheminių medžiagų agentūrai. Portalas pradės veikti birželio 1 d.

Iki 2009 m. sausio 1 d. ECHA savo svetainėje paskelbs preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą. Pasibaigus preliminarios registracijos laikotarpiui ji taip gali padėti cheminių medžiagų naudotojams rasti galimas registraciją atlikusias bendroves.

2. REACH reglamentas – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

Naujasis chemines medžiagas reglamentuojantis ES teisės aktas REACH (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Registracijos reikalavimai bus taikomi nuo 2008 m. birželio 1 d.

Kurios šalys įgyvendins REACH reglamentą?

REACH taikomas 27 ES valstybėms narėms. Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija rengiasi įgyvendinti šį teisės aktą remdamiesi Europos ekonominės erdvės susitarimu.

Kokia yra REACH reglamento taikymo sritis?

Į REACH įtrauktos visos cheminės medžiagos, kurių per metus Europos Sąjungoje pagaminama arba į ją importuojama ne mažiau kaip viena tona. Pagal REACH registruojamos tik cheminės medžiagos. Tačiau reglamento nuostatos taikomos tiek atskirų, tiek preparatuose arba prekėse esančių cheminių medžiagų gamybai, teikimui rinkai arba naudojimui.

Tam tikroms reglamento dalims taikomos išimtys. Pvz., maiste ir vaistuose esančioms cheminėms medžiagoms taikomi atskiri ES teisės aktai. Pagal REACH taip pat nereikia registruoti natūralių cheminių medžiagų, jei jos nepavojingos ir nėra chemiškai modifikuotos.

Daugiau informacijos galima rasti šiose svetainėse:

Europos cheminių medžiagų agentūra: http://echa.europa.eu/


[1] Pereinamasis laikotarpis taikomas, jeigu cheminės medžiagos atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  1. cheminės medžiagos įrašytos į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS);
  2. cheminės medžiagos pagamintos Europos Sąjungoje (įskaitant stojančiąsias šalis), bet po 1992 m. birželio 1 d. nebuvo pateiktos ES rinkai;
  3. cheminės medžiagos priskiriamos vadinamosioms „polimerais nebelaikomoms medžiagoms“.

[2] Cheminės medžiagos registraciją sudarys:

  1. cheminės medžiagos pavojingų savybių ir saugaus naudojimo sąlygų apžvalga ir įvertinimas;
  2. šios informacijos pateikimas Europos cheminių medžiagų agentūrai ir
  3. atitinkamo registracijos mokesčio sumokėjimas.

Side Bar