Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Brüsszel, 2008. április 11.

[Graphic in PDF & Word format]

REACH előzetes regisztrálás és regisztrálás – Kérdések és válaszok

A REACH, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) szóló új uniós szabályozás 2007. június 1-jén lépett hatályba. Valamennyi, az évente egy tonnányi, vagy annál nagyobb mennyiségben az EU-ban gyártott, vagy oda beszállított vegyi anyagokra vonatkozik. Az új anyagok kötelező regisztrálása 2008. június 1-jén kezdődik. Az előzetesen regisztrált anyagokra későbbi határidők vonatkoznak. A későbbi határidők a szóban forgó mennyiségektől függnek, és a 2010 novemberétől 2018 májusáig terjedő időszakra esnek. Az a vállalkozás, amely egy bevezetett anyag előzetes regisztrálását 2008. december 1-ig elmulasztja, az után az időpont után csak akkor importálhatja vagy gyárthatja az említett anyagot, ha teljes körűen regisztráltatta az Európai Vegyianyag-ügynökségnél.

Mi az előzetes REACH regisztrálás és regisztrálás célja?

A REACH előírja a legalább évi egy tonna mennyiségű vegyi anyagot gyártók és importálók számára, hogy beszerezzék az általuk használt anyagok fizikai-kémiai, egészségügyi és környezeti jellemzőire vonatkozó információkat, és meghatározzák e vegyi anyagok biztonságos felhasználásának módját. Minden egyes gyártó és importőr köteles benyújtani az Ügynökséghez az adatokat és értékeléseket tartalmazó regisztrálási dossziét.

A veszélyes vegyi anyagok valamennyi felhasználója köteles lesz biztosítani a vegyi anyagok biztonságos használatát a regisztrálási dossziékban rögzített kockázatkezelési intézkedések alapján, amelyeket a kibővített anyagbiztonsági adatlapokon kell megadni a vegyi anyagok felhasználóinak tájékoztatására.

Várhatóan vállalkozások tízezreit érintik az Unióban az előzetes bejegyzési és regisztrálási kötelezettségek. Becslések szerint több, mint 180 000 előregisztrálási dosszié benyújtására kerül majd sor. A dossziék várhatóan körülbelül 30 000 anyagra és 40 000 közbenső termékre vonatkoznak.

Az alábbi tájékoztatóban ismertetjük azon anyagokra vonatkozó előzetes regisztrálási kötelezettségeket, amelyekre fokozatosan kiterjesztik a REACH előírásait.

A nem bevezetett anyagok esetén a regisztrálás 2008. június 1-jén kezdődik.

1. Előzetes regisztrálás

Mit takar az előzetes regisztrálás?
A bevezetett anyagok[1] előzetes regisztrálása meghosszabbított regisztrálási határidőket (2010, 2013, illetve 2018) tesz lehetővé a vállalkozások számára. Ellenkező esetben azonnal regisztráltatniuk kellene az általuk használt anyagokat, amennyiben azokat továbbra is gyártani vagy importálni szeretnék.

Miért kedvező a vállalkozásoknak az előzetes regisztrálás?

Az előzetes regisztrálás célja – amennyiben ez lehetséges – a regisztrálók közötti információmegosztás megkönnyítése, és főleg a gerinces állatokon végzett szükségtelen kísérletek csökkentése, valamint az iparág költségeinek leszorítása.

A vállalkozásokat határozottan ösztönözzük az előzetes regisztrálásra annak érdekében, hogy kihasználhassák a meghosszabbított regisztrálási határidőket (2010, 2013, illetve 2018, lásd lejjebb). Az előzetes regisztrálás biztosítja, hogy ne legyen fennakadás az anyagok gyártásában, behozatalában vagy a felhasználók ellátásában. Csak korlátozott információkat kell elküldeni az Európai Vegyianyag-ügynökséghez és az előzetes regisztrálás díjmentes.

Mi történik azzal a vállalkozással, amely nem regisztráltatott előzetesen egy anyagot?

Annak a cégnek, amely nem regisztráltatott előzetesen egy bevezetett anyagot, 2008. december 1-je után fel kell függesztenie a gyártást, illetve a behozatalt, egészen addig, amíg be nem nyújtotta az anyagra vonatkozó, teljes regisztrálási dossziét[2] az Európai Vegyianyag-ügynökséghez.

Melyek az előzetes regisztráláshoz kapcsolódó kötelezettségek?

Valamennyi ugyanazt az anyagot regisztráló cég az anyaginformációs cserefórum (SIEF) tagjává válik, melynek célja az anyagok párhuzamos tesztelésének elkerülése. E fórumokon a vállalatok kötelesek egymással megosztani az állatkísérletek eredményeit annak érdekében, hogy az ilyen kísérletek számát a lehető legkisebbre csökkentsék. A fórum tagjai további adatokat is megoszthatnak egymással.

Kiknek kötelező az előzetes regisztrálás?

Valamennyi, az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely az EU-ban gyárt, illetve oda importál vegyi anyagot, köteles előzetesen regisztráltatni, amennyiben az adott anyag éves mennyisége eléri, illetve meghaladja az egy tonnát.

Áruk EU székhellyel rendelkező gyártóinak, illetve importőreinek is előzetesen regisztráltatniuk kell azon bevezetett anyagokat, amelyek az árucikkek rendeltetésszerűen bocsátanak ki, kivéve, ha az anyagok már regisztrálták az adott árucikkekben való felhasználásra.

Azok a cégek, amelyek az EU területén kívül gyártanak anyagokat, állítanak elő készítményeket vagy készítenek árucikkeket, nem regisztráltathatnak (előzetesen) anyagokat. Ugyanakkor megbízhatnak egy, az Unió területén székhellyel rendelkező kizárólagos képviselőt, aki elvégzi az EU-ba importált anyagaik előírt (előzetes) regisztrálását. Az EU-ban székhellyel rendelkező importőreik ebben az esetben mentesülnek a(z előzetes) regisztrálás kötelezettsége alól.

Mikor regisztrálhatnak előzetesen a vállalkozások?

Az előzetes regisztrálás 2008. június 1-jén kezdődik és 2008. december 1-jén zárul le.

Mit kell tennie a vállalkozásnak az előzetes regisztráláshoz?

A vállalkozásnak meghatározott információkat kell benyújtani minden egyes anyagról az Európai Vegyianyag-ügynökséghez. Az információnak tartalmaznia kell az anyag megnevezését/azonosítóját, a vállalkozás adatait, a regisztrálás tervezett határidejét, a mennyiségi tartományt tonnában kifejezve és az esetleg olyan hasonló anyagok feltüntetését, amelyek elősegíthetik a vizsgált anyag értékelését. Ha egy vállalkozás nem akarja felfedni kilétét az anyaginformációs cserefórum (SIEF) más tagjai előtt, akkor tájékoztathatja az ügynökséget, hogy egy harmadik felet képviselőnek jelölt ki, aki a cserefórumon megbízottjaként jár majd el.

Az előzetes regisztrálást elektronikus úton a REACH-IT portálon keresztül lehet elvégezni az ECHA weboldalán (lásd lent).

Az előregisztrálási dosszié benyújtásának két lehetséges módja van:

  • On-line előzetes regisztrálás – a kért információk közvetlen megadását a REACH-IT weboldalon.
  • Számítógépes fájl előzetes regisztrálása – a külön elkészített előzetes regisztrálás XML fájlban történő importálása a REACH-IT-ben történő megjelenítésre (az ECHA által biztosított IUCLID 5 segítségével vagy az ágazat saját IT eszközén keresztül). A formátumot az ECHA határozza meg.

Hogyan lehet megtudni mi került előzetes regisztrálásra?

Az Európai Vegyianyag-ügynökség 2009. január 1-jén weboldalán közzé teszi az előzetesen regisztrált anyagok listáját. A közzétett lista tartalmazni fogja az anyagok nevét, a hozzátartozó azonosító kódokat és a regisztrálás tervezett legkorábbi határidejét. A regisztrálók által használt kapcsolódó anyagok nevét és egyéb azonosítóit is tartalmazni fogja, de nem tartalmaz információt az említett anyagokról adatokat szolgáltató vállalatokról.

Élhet-e a vállalkozás a meghosszabbított határidő előnyeivel, ha az anyag előzetes regisztrálására nem került sor 2008. december 1-jéig?

Csak akkor, ha a vállalkozás az adott anyag úgynevezett első gyártója, illetve importőre legalább évi egy tonna mennyiségben, azt követően, hogy az előzetes regisztrálás határideje (2008. december 1.) lejárt. Első gyártás, illetve első importálás a REACH hatálybalépése (2007. június 1.) utáni első alkalomra vonatkozik.

Az első alkalommal gyártóknak, illetve importálóknak az egy tonnás határérték elérése után hat hónapon belül, de legkésőbb 12 hónappal a vonatkozó regisztrálási határidőt megelőzően kell előzetesen regisztrálniuk.

Ugyanez vonatkozik azokra az importált árucikkekre, amelyek olyan bevezetett anyagot tartalmaznak, amelyre regisztrálási kötelezettséget írtak elő.

Mi az előzetesen regisztrált vegyi anyagok regisztrálásának „menetrendje”?

Az alábbi meghosszabbított regisztrálási határidők vonatkoznak az előzetesen regisztrált bevezetett anyagokra:

2010. november 30-ig – a legalább évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító legalább évi egy tonna mennyiségű anyagok és a legalább évi 100 tonna mennyiségű, a vízi élőlényekre nagyon mérgezőként besorolt anyagok (R50/53);

2013. május 31-ig – a legalább évi 100 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében,

2018. május 31-ig – a legalább évi 100 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében,

Mi az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) szerepe az előzetes regisztrálás során?

Az Európai Vegyianyag-ügynökség a többnyelvű weboldalán elérhető, könnyen érthető tájékoztatót és segédeszközöket szerkesztett, valamint informatikai szolgálatok segítik a vállalkozásokat az on-line történő előzetes regisztrálásban.

Az ügynökség felelős a REACH-IT portál működtetéséért – az egyedüli csatorna, amelyen keresztül el lehet juttatni az előzetes regisztrálást az Európai Vegyianyag-ügynökséghez. A portál június 1-jétől lesz elérhető..

Az Európai Vegyianyag-ügynökség 2009. január 1-jén teszi közzé weboldalán az előzetesen regisztrált anyagok listáját. A jegyzék, az előzetes regisztrálási időszak lejárta után, segítheti a vegyi anyagok felhasználóit a lehetséges regisztrálók felkutatásában.

2. REACH = a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

A REACH, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) szóló új uniós szabályozás 2007. június 1-jén lépett hatályba. A regisztrálási kötelezettség 2008. június 1-től kezdődik.

Mely országok alkalmazzák a REACH-et?

A REACH-et a 27 tagállamban alkalmazzák. Izland, Liechtenstein és Norvégia a rendeletnek az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás keretében történő alkalmazásán dolgozik.

Mire terjed ki a REACH?

A REACH valamennyi, az évente egy tonnányi, vagy annál nagyobb mennyiségben az EU-ban gyártott, vagy oda beszállított vegyi anyagokra vonatkozik. A REACH keretében történő regisztrálás csak a vegyi anyagokra vonatkozik. A rendelet előírásai vonatkoznak azonban a gyártásra, forgalomba hozatalra illetve az anyagok önálló, készítményekben vagy árucikkekben történő felhasználására is.

Létezik a jogszabály bizonyos részei alóli mentesség. Például az élelmiszerekkel és gyógyszerekkel külön uniós jogszabály foglalkozik. A természetes anyagokat szintén nem kell a REACH szerint regisztráltatni, amennyiben nem veszélyesek, és kémiailag nem módosították őket.

További információ az alábbi honlapokon található:

Európai Vegyianyag-ügynökség: http://echa.europa.eu


[1] Az alábbi kritériumok legalább egyikét teljesítő anyagok számítanak bevezetett anyagnak:

  1. A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) szereplő anyagok;
  2. Az EU-ban (és a csatlakozni kívánó országokban) gyártott anyagok, amelyeket azonban nem hoztak forgalomba 1992. június 1-je után,
  3. A polimernek nem minősülő anyagok,

[2] Egy anyag regisztrálása a következőket foglalja magába:

  1. Az anyag veszélyességi tulajdonságainak felsorolása és értékelése, és biztonságos használatának feltételei,
  2. Ezen információk benyújtása az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA), valamint

A vonatkozó regisztrálási díj kifizetése.


Side Bar