Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/240

Brüssel, 11. aprill 2008

[Graphic in PDF & Word format]

REACH eelregistreerimine ja registreerimine – küsimused ja vastused

ELi uus kemikaalidealane õigusakt REACH, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, jõustus 1. juunil 2007. Selles käsitletakse kõiki ELis toodetavaid või ELi imporditavaid kemikaale, mida toodetakse või imporditakse aastas üks tonn või rohkem. Uute kemikaalide kohustuslik registreerimine algab 1. juunil 2008. Eelregistreeritud kemikaalidele kehtivad hilisemad tähtajad. Hilisemad tähtajad (alates novembrist 2010 kuni maini 2018) sõltuvad kemikaalide kogustest. Ettevõtja, kes ei eelregistreeri järk-järgult registreeritavat kemikaali 1. detsembriks 2008, ei tohi seda nimetatud kuupäeva järel importida ega toota seni, kuni ta on kemikaali Euroopa Kemikaaliametis täielikult registreerinud.

Mis on REACH eelregistreerimise ja registreerimise eesmärgid?

REACHiga nõutakse kemikaalide tootjatelt ja importijatelt (kui kemikaali kogus on aastas üks tonn või rohkem), et nad nõutaksid teavet kemikaalide füüsikalis-keemiliste ning tervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta ning kasutaksid saadud teavet selleks, et otsustada, kuidas neid kemikaale saab ohutult kasutada. Iga tootja ja importija peab esitama ametile registreerimistoimiku, milles esitatakse vajalikud andmed ja hinnangud.

Kõik ohtlike kemikaalide kasutajad on kohustatud tagama nende kemikaalide ohutu kasutamise, rakendades sellel eesmärgil riskijuhtimismeetmeid, mis on esitatud registreerimistoimikutes ning mis on kemikaalide kasutajatele edastatud üksikasjalike ohutuskaartide näol.

Eelregistreerimis- ja registreerimiskohustus puudutab eeldatavasti kümneid tuhandeid ettevõtjaid terves ELis. Prognoositakse üle 180 000 eelregistreerimistoimiku esitamist. Tõenäoliselt hõlmavad need umbes 30 000 kemikaali ja 40 000 vaheainet.

Järgnevalt esitatakse suunised eelregistreerimiskohustuse kohta, mis kehtib kemikaalide suhtes, mille puhul REACHi nõudeid kohaldatakse järk-järgult.

Muude kui järk-järgult registrisse kantavate ainete puhul algab registreerimine 1. juunil 2008.

1. Eelregistreerimine

Mida eelregistreerimine endast kujutab?

Järk-järgult registreeritavate kemikaalide[1] eelregistreerimine võimaldab ettevõtjatel kasutada pikendatud registreerimistähtaegu (2010, 2013 või 2018). Vastasel juhul peaksid nad registreerima oma kemikaalid kohe, kui nad soovivad nende tootmist või importimist jätkata.

Miks peaksid ettevõtjad kemikaalid eelregistreerima?

Eelregistreerimise eesmärk on võimalusel lihtsustada registreerijate vahelist teabevahetust, et vähendada kemikaalide tarbetut katsetamist, eriti selgroogsetel loomadel, ning vähendada tööstusettevõtja kulusid.

Ettevõtjatel soovitatakse tungivalt kasutada eelregistreerimist, et neil oleks võimalik kasutada pikendatud registreerimistähtaegu (2010, 2013 või 2018). Eelregistreerimisega tagatakse, et ei esine katkestusi kemikaalide tootmisel, importimisel ja kasutajatele tarnimisel. Euroopa Kemikaaliametile ei pea saatma täielikku teavet ning eelregistreerimistasu ei ole.

Mis saab ettevõtjatest, kes kemikaali ei eelregistreeri?

Ettevõtja, kes ei ole järk-järgult registreeritavat kemikaali eelregistreerinud, peab pärast 1. detsembrit 2008 selle tootmise või importimise peatama seniks, kuni ta on Euroopa Kemikaaliametile esitanud kemikaali täieliku registreerimistoimiku[2].

Millised on eelregistreerimisega seotud kohustused?

Kõik sama kemikaali eelregistreerinud ettevõtjad saavad kemikaali käsitleva teabevahetusfoorumi (SIEF) liikmeks, mille eesmärgiks on vältida dubleerimist kemikaalide katsetamisel. Foorumil on ettevõtted kohustatud jagama teavet loomkatsete tulemuste kohta, et viia nende testide arv absoluutse miinimumini. Samuti võivad nad muud teavet jagada.

Kes peaksid kemikaalid eelregistreerima?

Eelregistreerima peaksid kõik ELis tegutsevad ettevõtjad, kes toodavad ELis või impordivad ELi kemikaale, kui kemikaali kogus aastas on üks tonn või rohkem.

ELis tegutsevad kemikaalide tootjad ja importijad peaksid eelregistreerima ka need järk-järgult registreeritavad kemikaalid, mille eraldumine nende toodetest on ette nähtud, välja arvatud juhul, kui kemikaalid on nimetatud toodetes kasutamiseks juba registreeritud.

Ettevõtjad, kes toodavad kemikaale, koostavad valmistisi või valmistavad tooteid väljaspool ELi, ei saa kemikaale (eel)registreerida. Nad võivad nimetada aga ELis tegutseva ainuesindaja, et viia läbi nende ELi imporditavate kemikaalide nõutavat (eel)registreerimist. Nende toodete ELis tegutsevad importijad vabastatakse sellega (eel)registreerimise kohustusest.

Millal saavad ettevõtjad eelregistreerida?

Eelregistreerimine algab 1. juunil ja lõpeb 1. detsembril 2008.

Mida peab ettevõtja eelregistreerimiseks tegema?

Ettevõtja ei pea saatma Euroopa Kemikaaliametile iga kemikaali kohta täielikku teavet. Saadetav teave peab hõlmama kemikaali nime/tunnuseid, ettevõtja andmeid, kavandatavat registreerimistähtaega, koguse vahemikku tonnides ning vajadusel viidet seotud kemikaalidele, mille abil saab kemikaali hinnata. Kui ettevõtja ei soovi oma isikut teistele SIEFi osalistele avaldada, võib ta teatada ametile, et on määranud kolmandast isikust esindaja, kes tegutseb SIEFis tema volinikuna.

Eelregistreerimine peab toimuma elektrooniliselt ECHA veebisaidil asuva REACH-IT portaali kaudu (vt allpool).

Eelregistreerimistoimiku esitamiseks on kaks võimalust:

  • on-line eelregistreerimine – nõutav teave sisestatakse otse REACH-IT veebsaidile;
  • eelregistreerimine arvutifailiga – ECHA poolt pakutava IUCLID 5e või ettevõtja enda IT-vahendite abil eraldi koostatud eelregistreering imporditakse XML-faili ja edastatakse REACH-IT-le. Vormingu täpsustab ECHA.

Kuidas on võimalik teada saada, millised kemikaalid on eelregistreeritud?

Euroopa Kemikaaliamet avaldab eelregistreeritud kemikaalide nimekirja oma veebisaidil 1. jaanuariks 2009. Avaldatav nimekiri sisaldab kemikaalide nimesid, vastavaid tunnuskoode ning varaseimat kavandatavat registreerimistähtaega. Nimekirjas on esitatud ka eelregistreerijate seotud kemikaalide nimed ja muud tunnused, kuid ei anta teavet andmed edastanud ettevõtjate kohta.

Kas ettevõtja saab kasutada pikendatud registreerimistähtaegu, kui kemikaali ei eelregistreerita 1. detsembriks 2008?

Ainult juhul, kui ettevõtja toodab või impordib vastavat kemikaali esmakordselt pärast eelregistreerimistähtaja (1. detsember 2008) möödumist koguses, mis on aastas üks tonn või rohkem. Esmakordne tootmine või import tähendab esimest korda pärast REACHi jõustumist (1. juuni 2007).

Esmakordsed tootjad ja importijad peavad kemikaali eelregistreerima kuue kuu jooksul arvates päevast, mil tootmine või import ületab esmakordselt ühetonnise läve, ning mitte hiljem kui 12 kuud pärast vastavat registreerimistähtaega.

Sama kehtib imporditud toote suhtes, mis sisaldab järk-järgult registreeritavat kemikaali, mille puhul nõutakse registreerimist.

Milline on eelregistreeritud kemikaalide registreerimise ajakava?

Järk-järgult registreeritavate kemikaalide suhtes, mis on eelregistreeritud, kohaldatakse järgnevaid pikendatud registreerimistähtaegu:

kuni 30. novembrini 2010 – kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse aastas 1000 tonni või rohkem; kantserogeensed, mutageensed ja viljakust kahjustavad kemikaalid (CMR-kategooriad 1 ja 2) aastase kogusega üks tonn või rohkem; ja veeorganismidele väga mürgisteks liigitatud kemikaalid (R50/53) aastase kogusega 100 tonni või rohkem;

kuni 31. maini 2013 – kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse aastas 100 tonni või rohkem;

kuni 31. maini 2018 – kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse aastas üks tonn või rohkem.

Milline on ECHA roll eelregistreerimisel?

ECHA on teinud oma mitmekeelsel veebisaidil kättesaadavaks kergestimõistetavad suunised ja tööriistad ning tema kasutajatugi abistab ettevõtjaid on-line eelregistreerimisel.

Amet vastutab REACH-IT portaali haldamise eest, mis kujutab endast ainsat kanalit eelregistreeringute esitamiseks ECHA-le. Portaal avatakse 1. juuniks.

ECHA avaldab eelregistreeritud kemikaalide nimekirja oma veebisaidil 1. jaanuariks 2009. Ühtlasi võib nimekiri aidata kemikaalide kasutajatel pärast eelregistreerimise lõppu leida tõenäolisi registreerijaid.

2. REACH = kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine

ELi uus kemikaalidealane õigusakt REACH, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, jõustus 1. juunil 2007. Registreerimisnõuet kohaldatakse alates 1. juunist 2008.

Millised riigid kohaldavad REACHi?

REACHi kohaldatakse 27 ELi liikmesriigis. Island, Liechtenstein ja Norra kohaldavad REACHi Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames.

Milline on REACHi reguleerimisala?

REACH hõlmab kõiki ELis toodetavaid või ELi imporditavaid kemikaale, mida toodetakse või imporditakse aastas üks tonn või rohkem. REACHi alusel registreeritakse üksnes kemikaale. Määruse sätteid kohaldatakse aga ka kemikaali ainena, valmististe või toodete koostisainena tootmise, turuleviimise või kasutamise suhtes.

Esineb teatavaid erandeid. Näiteks toidus ja ravimites sisalduvaid aineid reguleeritakse teiste ELi õigusaktidega. REACHi raames ei registreerita ka looduslikke aineid, kui nad on ohutud ja neid ei ole keemiliselt modifitseeritud.

Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:

Euroopa Kemikaaliamet: http://echa.europa.eu


[1] Järk-järgult registreeritavad kemikaalid vastavad vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumidest:

  1. kemikaal on kantud Euroopa registreeritud kaubanduslike keemiliste ainete loetellu (EINECS);
  2. kemikaal on toodetud ELis (sealhulgas läbirääkijariikides), kuid seda ei ole ELi turule viidud pärast 1. juunit 1992;
  3. kemikaal ei vasta määruse REACH kohaselt enam polümeeri määratlusele.

[2] Kemikaali registreerimine hõlmab:

  1. kemikaali ohtlike omaduste ja selle ohutu kasutamise tingimuste nimekirja koostamist ja hindamist;
  2. selle teabe esitamist Euroopa Kemikaaliametile; ning
  3. vastava registreerimistasu maksmist.

Side Bar