Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/08/234

V Bruselu 10 dubna 2008

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Německo na období 2007–2013

1. „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Německo“ – program v rámci cíle Evropská územní spolupráce spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)

[ ]

2. Přehled

Dne 19. prosince 2007 schválila Evropská komise operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Německem na období 2007–2013. Součástí programu je podpora Společenství v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) konkrétním německým a českým regionům ležícím podél společné hranice těchto států. Jedná se o německé regiony Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebierge, die kreisfreie Städte (města s postavením městského okresu) Hof a Weiden, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg, Straubing-Bogen, die kreisfreie Städte (města s postavením městského okresu) Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing a české regiony Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Operační program spadá do rámce vymezeného pro cíl Evropská územní spolupráce a jeho celkový rozpočet činí okolo 136 milionů EUR. Podpora Společenství prostřednictvím ERDF dosahuje přibližně 116 milionů EUR, což představuje zhruba 1,3 % celkových investic EU určených pro cíl Evropská územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti na léta 2007–2013.

3. Cíl a účel programu

Celkovým cílem operačního programu je zvýšit a zintenzivnit spolupráci v tomto přeshraničním regionu a podporovat hospodářský růst, lidské zdroje, vytváření sítí, územní rozvoj a rozvoj v oblasti životního prostředí.

Pro přeshraniční oblast jsou charakteristické značné hospodářské rozdíly mezi německými a českými regiony a mezi městy a venkovskými oblastmi, a také vysoká míra nezaměstnanosti. Tento region má však značné výhody, zejména strategickou polohu (ve střední Evropě), stabilní průmyslová odvětví a tradice, kvalitní vzdělávání a zvyšující se spolupráci mezi všemi úrovněmi vzdělávacích institucí.

Oblast, jíž se program týká, leží ve velmi atraktivním prostředí s velkým potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Jeden z největších národních parků Evropy, Šumava na české straně a Bayerische Wald na německé straně, se rozkládá v samém srdci oblasti, jíž se program týká. Investice by měly být zacíleny na úsilí o plný rozvoj potenciálu dotčené oblasti.

4. Očekávaný dopad investic

Investice operačního programu by měly vést k lepší dostupnosti a plnému rozvoji potenciálu cestovního ruchu, přičemž je třeba přihlédnout rovněž k otázkám ochrany životního prostředí a předcházení rizik. Mělo by se rovněž dosáhnout cílů lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost, včetně šíření technologií, spolupráce mezi univerzitami a výzkumnými středisky, zlepšení přístupu na trh práce a začlenění sociálně vyloučených osob. Značná část finančních prostředků bude vynaložena na projekty, které spojují obyvatele a které mají vést k větší důvěře mezi lidmi a k odstranění překážek mezi příhraničními regiony.

5. Priority

Operační program je rozdělen podle následujících prioritních os:

Priorita 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě [přibližně 62,5 % celkových finančních prostředků]

Tato priorita má vést ke zlepšení konkurenceschopnosti ve všech hospodářských oblastech včetně cestovního ruchu, a to podporou inovací, podnikání a kvalitnějších produktů a služeb a odstraněním překážek pro výměnu informací. Mezi další cíle patří zvyšování přitažlivosti úspěšného trhu práce a celoživotního učení prostřednictvím lepšího sociálního začleňování a podpory kultury, zdravotní a sociální péče, ochrany občanů, předcházení rizikům a rozvoje sítí.

Priorita 2: Územní rozvoj a rozvoj v oblasti životního prostředí [přibližně 37,5 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je zajistit kvalitu životního prostředí díky opatřením na jeho ochranu a dosáhnout vyrovnaného rozvoje v česko-německé přeshraniční oblasti za použití nástroje územního plánování. Mezi další cíle patří rozvoj venkova, zlepšení dostupnosti regionu a vytváření kvalitnějších informačních a komunikačních systémů.

6. Řídící orgán: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií – Mnichov, Německo

Kontaktní údaje:

Mr Werner Ehelchner

Bavarian State Ministry for Economics, Infrastructure,

Transport and Technology

Referat II/7

D-80525 München

Germany

Telefon: +49 (0)89 2162 2207

Fax: +49 (0)89 2162 3207

E-mail: Werner.Ehelechner@stmwivt.bayern.de

Internetové stránky: http://www.stmwivt.bayern.de/

7. Název: Operační program „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Německo“

Typ podpory: operační program

Č. CCI: 2007CB163PO009

Č. rozhodnutí: C/2007/6484

Datum konečného schválení: 19. 12. 2007

8. Rozdělení finančních prostředků dle priorit (v EUR)

Prioritní osa
Příspěvek EU
Vnitrostátní veřejné
příspěvky
Veřejné příspěvky
celkem
1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
72 222 559
12 745 158
84 967 717
2. Územní rozvoj a rozvoj v oblasti životního prostředí
43 287 890
7 639 040
50 926 930
CELKEM
115 510 449
20 384 198
135 894 647


Side Bar