Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI NO

MEMO/08/219

Bryssel i 4 april 2008

Gränsöverskridande samarbetsprogram 2007–2013: Danmark, Sverige och Norge – Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak

1. Interreg IVA gränsöverskridande samarbetsprogram "Öresund-Kattegatt-Skagerrak" – program inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete, medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

2. Översikt

Den 27 mars 2008 godkände Europeiska kommissionen ett gränsöverskridande samarbetsprogram för Sverige, Danmark och Norge för perioden 2007–2013. Programmet kommer att baseras på arbetet med det operativa programmet för Öresund, som för närvarande pågår genom ett samarbete mellan Danmark och Sverige. Flera nya kustområden återfinns i det nya programmet. Områdena finns längs med hela den danska kusten, den svenska västkusten och Norges södra kust. Programmet är uppdelat i två delprogram: ett program omfattar Öresund, och det andra programmet omfattar Kattegatt-Skagerrak.

Programmet är en del av programmet för europeiskt territoriellt samarbete och har en budget på ca 223 miljoner euro. EU-bidraget genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ca 112 miljoner euro, vilket är ca 1,3% av de totala EU-medel som är öronmärkta för programmet för europeiskt territoriellt samarbete enligt sammanhållningspolitiken för år 2007–2013. Utöver anslagen från ERUF och stöd från Danmark och Sverige tillkommer Norges eget bidrag till programmet.

3. Programmets syfte och mål

Programmets mål är att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region, som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och en hållbar utveckling. Dessa värderingar finns i målen för varje delprogram. Öresundsregionen strävar efter att bli den mest attraktiva och konkurrenskraftiga regionen i Europa, medan Kattegatt-Skagerrak har som mål att bli ett innovativt och funktionellt gränsområde som kan erbjuda en god livskvalitet.

De övergripande målen för programmet är följande:

 • Öka den hållbara ekonomiska tillväxten och bidra till målen för EU:s regionala utveckling.
 • Utveckla en homogen region både fysiskt och organisatoriskt genom att uppmuntra till samarbete och gemensam användning av resurser.
 • Öka integrationen genom att förbättra rörligheten för personer och företag.

4. Förväntade effekter av investeringen

Tack vare framgången med de två tidigare regionala programperioderna har Öresundsregionen nu flera viktiga stadsområden och stor erfarenhet av gränsöverskridande samarbete. Det nya programmet kommer att baseras på tidigare åtgärder och kommer att stärka samarbetet över gränserna ytterligare.

Kattegatt-Skagerrak är en större region med landsbygds- och havsområden. Området omfattar de tre olika ländernas kustområden som är aktuella för finansiering. Arbetet i regionen kommer att utgå från en mer grundläggande nivå än i Öresundsregionen. Flera indikationsfaktorer för programmens prioriteringar kommer att användas för att granska programmens resultat.

5. Prioriteringar

Samarbetsprogrammet är uppbyggt kring följande prioriteringspunkter:

Prioritering 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt [ca 44,7 % av det totala beloppet förutom Norges bidrag]

Målet är att förbättra villkoren för tillväxt och hållbar konkurrenskraft som grundas på regionens befintliga starka sidor. Projekten inom programmet kommer att inriktas på tillväxtbefrämjande aktiviteter inom handel, forskning och utbildning, liksom näringslivet i sin helhet.

De olika projekten kan exempelvis utvecklas för att

 • skapa gemensamma innovationsstrategier,
 • förbättra vägledningen för små och medelstora företag,
 • uppmuntra gemensam utveckling och marknadsföring av regionala evenemang,
 • främja samarbete mellan grupper och forskningsinstitut,
 • uppmuntra samarbete för en hållbar utveckling av turismen.

Prioritering 2: Binda samman regionen [ca 32,9 % av det totala beloppet förutom Norges bidrag]

Prioriteringen ska skapa en homogen region både fysiskt och organisatoriskt, samtidigt som det ska bli enklare att samarbeta och dela resurser.

Detta kan i sin tur skapa projekt som bland annat kan

utveckla informationssystem, produkter och tjänster för trafikanter och övriga resenärer,

 • utveckla ett säkrare och mer hållbart transportsystem,
 • uppmuntra samarbete mellan regionernas hälso- och sjukvård,
 • utveckla bättre samarbete i sjösäkerhetsfrågor.

Prioritering 3: Främja vardagsintegrationen [ca 16,4 % av det totala beloppet förutom Norges bidrag]

Målet är att undanröja hinder och hitta sätt för att uppmuntra och förbättra kontakterna över gränserna mellan människor, affärsrörelser och organisationer. På så sätt kan gränser för arbetsmarknaden avskaffas. Det är också möjligt att skapa gemensamma utbildningsprogram. I andra projekt kan möjligheten att ömsesidigt godkänna utbildningsbevis eller examina i de olika partnerländerna undersökas.

Även samarbete mellan turistorganisationer, skolor, kulturinstitutioner och liknande ska uppmuntras för att stärka banden mellan regionerna ytterligare.

Prioritering 4: Tekniskt stöd [ca 6 % av det totala beloppet förutom Norges bidrag]

Tekniskt stöd kommer att erbjudas för att stödja aktiviteter för ledning, utvärdering och övervakning.

6. Förvaltningsmyndighet: NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) – Malmö, Sverige

Kontaktperson:
NUTEK (Verket för näringslivsutveckling)
Josefine Majewski
Stortorget 9, 3 tr
SE-201 20 Malmö
Sverige
Telefon: (46-8) 681 96 62
E-post: josefine.majewski@nutek.se
Webbplats: www.nutek.se

Programmets webbplats: www.interreg-oks.eu/se

Gemensamt tekniskt sekretariat för delprogrammet Öresund:
Gammel Kongevej 1
DK-1610 København V
Danmark
Kontaktperson: Eric van Leenen
Telefon: (45-33) 26 89 08
E-post: eric@interreg-oks.eu
Gemensamt tekniskt sekretariat för delprogrammet Kattegatt-Skagerrak:
Box 10125
SE-434 22 Kungsbacka
Sverige
Kontaktperson: Lindha Feldin
Telefon: (46-300) 332 33

E-post: lindha@interreg-oks.eu

7. Titel: “Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak”, ett gränsöverskridande program inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete 2007–2013

Typ av åtgärd: Operativt program

CCI-nr: 2007CB163PO026

Beslut nr: C/2008/1080

Datum för slutligt godkännande: 27.3.2008

8. Finansiell fördelning per prioriterat område (i euro)

Prioritering
EU-bidrag
Nationellt offentligt stöd (Danmark och Sverige)
Totalt EU-bidrag och nationellt offentligt stöd (Danmark och Sverige)
Norsk finansiering
1. Främja en hållbar ekonomisk tillväxt
49 834 543
49 834 543
99 669 086
14 201 439
2. Binda samman regionen
36 720 189
36 720 189
73 440 378
14 201 439
3. Främja vardaglig integration
18 360 094
18 360 094
36 720 188
3 155 875
4. Tekniskt stöd
6 696 691
6 696 691
13 393 382
2 014 389
TOTALT
111 611 517
111 611 517
223 223 034
33 573 142


Side Bar