Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI

MEMO/08/219

Brussel, 4 april 2008

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007–2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak

1. Interreg IVA Grenseoverskridende samarbeidsprogram ”Øresund-Kattegatt-Skagerrak” – Program i henhold til mål om territorialt samarbeid, delfinansiert av EUs regionale utviklingsfond (ERDR)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

2. Oversikt

27. mars 2008 godkjente EU-kommisjonen et grenseoverskridende samarbeidsprogram for Sverige, Danmark og Norge for perioden 2007–13. Programmet bygger på arbeidet til Øresunds driftsprogram, som er et samarbeid mellom Danmark og Sverige. Det er lagt til en rekke nye kystregioner i det nye programmet – disse er langs hele den danske østkysten, den svenske vestkysten og den norske sørkysten. Programmet er delt inn i to underprogrammer: Det ene dekker Øresund og det andre dekker Kattegatt-Skagerrak.

Programmet faller under rammeverket til det europeiske territoriale samarbeidsprogrammet, og har et samlet budsjett på omlag 223 millioner euro. EUs regionale utviklingsfond (ERDR) investerer om lag 112 millioner euro, noe som utgjør om lag 1,3 % av EUs investeringsbudsjett for Europeisk territorielt samarbeid i henhold til samhørighetsretningslinjene for 2007–13. I tillegg til bidrag fra ERDR samt Danmark og Sverige, bidrar Norge også til programmet.

3. Programmets mål

Målet med programmet er å skape en region som er attraktiv og konkurransedyktig, og som kjennetegnes av kunnskapsbasert samarbeid og bærekraftig utvikling. Disse verdiene gjenspeiles i målene for hvert delprogram. Øresund har som mål å bli Europas mest attraktive og konkurransedyktige region, mens Kattegatt-Skagerrak har som mål å bli en nyskapende og funksjonell grenseregion med høy livskvalitet.

Programmets hovedmål er å:

 • øke bærekraftig økonomisk vekt og bidrag til EUs regionale utviklingsmål
 • utvikle en fysisk og organisasjonsmessig homogen region ved å stimulere til samarbeid og felles bruk av ressurser
 • øke integrasjon ved å forbedre mobilitet for folk og forretninger

4. Forventet resultat av investeringen

Øresund-regionen har hatt to vellykkede regionale programperioder, og har betydelige urbane områder og erfaring med grenseoverskridende samarbeid. Det nye programmet kommer til å bygge på tidligere aktiviteter og styrke grenseoverskridende samarbeid.

Kattegatt-Skagerrak er en større region med mer landbruksområder og maritime områder. Den omfatter kystregionene fra de tre deltakerlandene nå kan motta finansiering. Arbeidet vil begynne fra et mer grunnleggende startpunkt enn i Øresund-regionen. Det vil bli brukt en rekke indikatorer til å vurdere programmets resultater i henhold til programmet prioriteter.

5. Prioriteter

Driftsprogrammet er strukturert i henhold til følgende prioriteter:

Prioritet 1: Fremme bærekraftig økonomisk vekst [ca. 44,7 % av total finansiering, ikke inkludert Norges bidrag]

Målet er å forbedre vilkårene for vekst og bærekraftig konkurransedyktighet basert på regionens eksisterende styrker. Prosjekter som støttes av programmet, vil fokusere på å stimulere vekstfremmende aktiviteter når det gjelder handel, forskning og utdanning i tillegg til økonomien som sådan.

Prosjektene kan for eksempel utvikles for å:

 • skape felles nyskapende strategier
 • forbedre veiledningstjenester for små og mellomstore bedrifter
 • oppmuntre til felles utvikling og markedsføring av regionale begivenheter
 • fremme samarbeid mellom grupper og forskningsinstitutter
 • oppmuntre til samarbeid om bærekraftig turisme

Prioritet 2: Knytte sammen regionene [ca. 32,9 % av total finansiering, ikke inkludert Norges bidrag]

Denne prioriteten fokuserer på å opprette en fysisk og organisasjonsmessig homogen region samt gjøre det enklere å samarbeide og dele ressurser.

Dette kan omfatte utvikling av prosjekter som kan:

 • utvikle informasjonssystemer, produkter og tjenester for trafikanter og andre reisende
 • utvikle et tryggere og mer bærekraftig transportsystem
 • oppmuntre til samarbeid mellom regionens helsetjenester
 • utvikle større samarbeid om maritim sikkerhet

Prioritet 3: Fremme hverdagsintegrasjon [ca. 16,4 % av total finansiering, ikke inkludert Norges bidrag]

Målet er å fjerne hindringer og å fremme og forbedre kontakt på tvers av grensene for folk, forretninger og organisasjoner. Det kan opprettes felles opplæringsprogrammer og arbeidsmarkedsgrensene kan bli fjernet. Andre prosjekter kan gå ut på å finne gjensidig anerkjennelse av vitnemål og utdannelse.

Det vil sannsynligvis bli oppmuntret til samarbeid mellom turistorganisasjoner, skoler og kulturelle institusjoner osv. for å knytte nærmere bånd på tvers av tradisjonelle grenser.

Prioritet 4: Teknisk hjelp [ca. 6,0 % av total finansiering, ikke inkludert Norges bidrag]

Det vil være teknisk hjelp for å støtte administrasjons-, vurderings- og overvåkningsaktiviteter.

6. Leder: Verket för näringsutveckling (NUTEK) – Malmö, Sverige

Kontaktinformasjon:

Verket för näringsutveckling (NUTEK)

Josefine Majewski

Stortorget 9, 3 tr
SE-201 20 Malmö

Sverige

Telefon: +46 (0)8 681 9662

E-post: josefine.majewski@nutek.se

Webområde: www.nutek.se

Programwebområde: www.interreg-oks.eu/se

Felles teknisk sekretariat for delprogrammet Øresund:

Gammel Kongevej 1
DK-1610 København V

Danmark

Kontaktperson: Eric van Leenen

Telefon: +45 33 26 89 08

E-post: eric@interreg-oks.eu

Felles teknisk sekretariat for delprogrammet Kattegatt-Skagerrak:

Postboks 10125
SE-434 22 Kungsbacka

Sverige

Kontaktperson: Lindha Feldin

Telefon: +46 (0)300 332 33

E-post: lindha@interreg-oks.eu

7. Tittel: “Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak”, et grenseoverskridende program i henhold til Europeisk territorielt samarbeid 2007–2013

Intervensjonstype: Driftsprogram

CCI-nr.: 2007CB163PO026

Bestemmelsesnr.: C/2008/1080

Endelig godkjenningsdato: 27/03/2008

8. Oversikt over økonomi etter prioritet (i euro)

Prioritet
EU-bidrag
Offentlig nasjonalt bidrag (Danmark og Sverige)
Totalt EU-bidrag og offentlig nasjonalt bidrag (Danmark og Sverige)
Norsk bidrag
1. Fremme bærekraftig økonomisk vekst
49 834 543
49 834 543
99 669 086
14 201 439
2. Knytte sammen regionen
36 720 189
36 720 189
73 440 378
14 201 439
3. Fremme hverdagsintegrasjon
18 360 094
18 360 094
36 720 188
3 155 875
4. Teknisk hjelp
6 696 691
6 696 691
13 393 382
2 014 389
TOTALT
111 611 517
111 611 517
223 223 034
33 573 142


Side Bar