Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV NO

MEMO/08/219

Bryssel, 4 huhtikuu 2008

Rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelma 2007–2013: Tanska, Ruotsi ja Norja – Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak

1. Rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelma Interreg IVA ”Öresund-Kattegatt-Skagerrak”: Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama ohjelma

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

2. Yleistä

Euroopan komissio hyväksyi 27. maaliskuuta 2008 rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelman Ruotsille, Tanskalle ja Norjalle vuosiksi 2007–2013. Ohjelman yhtenä lähtökohtana on nykyinen Öresundin toimenpideohjelma, jota Tanska ja Ruotsi toteuttavat yhteistyössä. Uuteen ohjelmaan on lisätty joitakin uusia rannikkoalueita: Tanskan itärannikko kokonaisuudessaan sekä alueita Ruotsin länsirannikolta ja Norjan etelärannikolta. Ohjelma jakautuu kahteen osaohjelmaan, joista toinen koskee Öresundia ja toinen Kattegatt-Skagerrakia.

Ohjelma kuuluu Euroopan alueellinen yhteistyö -ohjelmaan, ja sen budjetti on yhteensä noin 223 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 112 miljoonaa euroa eli noin 1,3 prosenttia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteelle korvamerkitystä EU:n koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013. EAKR:n rahoituksen sekä Tanskan ja Ruotsin rahoitusosuuksien lisäksi myös Norja myöntää rahoitusta ohjelmaan.

3. Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on luoda vetovoimainen ja kilpailukykyinen alue, jonka tunnusmerkkejä ovat osaamispohjainen yhteistyö ja kestävä kehitys. Nämä arvot painottuvat kunkin osaohjelman tavoitteissa. Öresundin tavoitteena on tulla Euroopan vetovoimaisimmaksi ja kilpailukykyisimmäksi alueeksi, ja Kattegatt-Skagerrak haluaa kehittyä innovatiiviseksi ja tehokkaaksi raja-alueeksi, joka mahdollistaa hyvän elämänlaadun.

Ohjelman avulla halutaan kaiken kaikkiaan

 • lisätä kestävää talouskasvua ja edistää EU:n aluekehitystavoitteiden saavuttamista
 • kehittää fyysisesti ja organisatorisesti yhdenmukainen alue kannustamalla yhteistyöhön ja resurssien yhteiskäyttöön ja
 • parantaa alueellista yhdentymistä lisäämällä ihmisten ja yritysten liikkuvuutta.

4. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Kaksi aiempaa ohjelmakautta onnistuivat hyvin, minkä ansiosta Öresundin alueelle syntyi merkittäviä kaupunkialueita ja kertyi paljon kokemusta rajat ylittävän yhteistyön virittämisestä. Uudessa ohjelmassa on määrä hyödyntää aiempia toimia ja tehostaa rajat ylittävää yhteistyötä.

Kattegatt-Skagerrak on suurehko meri- ja maaseutuvoittoinen alue. Se käsittää kolmen osallistujamaan rannikkoalueet, jotka ovat uudessa ohjelmassa oikeutettuja rahoitukseen. Toiminnan kehittelyssä ei olla yhtä pitkällä kuin Öresundin alueella. Ohjelman tuotosten ja tulosten arviointiin käytetään useita ohjelman painopisteisiin suhteutettuja indikaattoreita.

5. Painopisteet

Toimenpideohjelman toimintalinjat ovat seuraavat:

Painopiste 1: Kestävän talouskasvun edistäminen [noin 44,7 prosenttia kokonaisrahoituksesta lukuun ottamatta Norjan rahoitusosuutta]

Tavoitteena on parantaa kasvun ja kestävän kilpailukyvyn edellytyksiä käyttämällä alueen nykyisiä vahvuuksia. Ohjelmasta tuettujen hankkeiden pääasiallisena tarkoituksena on edistää kasvua tukemalla toimintaa kaupan, tutkimuksen ja koulutuksen alalla sekä yleensä talouselämässä.

Kyseeseen tulevat esimerkiksi hankkeet, joissa

 • laaditaan yhteisiä innovaatiostrategioita
 • parannetaan pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja neuvontapalveluja
 • kannustetaan kehittämään ja markkinoimaan yhdessä alueellisia tapahtumia
 • edistetään klustereiden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja
 • viritetään yhteistyötä kestävän matkailun alalla.

Painopiste 2: Yhteyksien tukeminen alueella [noin 32,9 prosenttia kokonaisrahoituksesta lukuun ottamatta Norjan rahoitusosuutta]

Tähän painopisteeseen kuuluvien toimien avulla halutaan kehittää fyysisesti ja organisatorisesti yhdenmukainen alue helpottamalla yhteistyötä ja resurssien yhteiskäyttöä.

Kyseeseen tulevat hankkeet, joissa

 • kehitetään tietojärjestelmiä, tuotteita ja palveluja tienkäyttäjille ja muille matkustajille
 • tehdään liikennejärjestelmästä entistä turvallisempi ja kestävämpi
 • edistetään alueen terveyspalvelujen välistä yhteistyötä ja
 • tiivistetään yhteistyötä meriturvallisuuskysymyksissä.

Painopiste 3: Arkielämän integraation edistäminen [noin 16,4 prosenttia kokonaisrahoituksesta lukuun ottamatta Norjan rahoitusosuutta]

Tavoitteena on poistaa esteitä ja etsiä uusia toimintatapoja, jotta rajat ylittävät yhteydet ihmisten, yritysten ja järjestöjen välillä vilkastuisivat ja paranisivat. Ohjelman tuella voidaan perustaa yhteisiä koulutusohjelmia ja poistaa työmarkkinaesteitä. Hankkeissa voidaan myös kartoittaa, miten tutkintotodistusten ja tutkintojen tunnustaminen on mahdollista järjestää osallistujamaiden kesken.

Yhteyksiä perinteisten rajojen yli on myös määrä vilkastuttaa tukemalla matkailujärjestöjen, koulujen ja kulttuurilaitosten jne. välistä yhteistyötä.

Painopiste 4: Tekninen tuki [noin 6,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta lukuun ottamatta Norjan rahoitusosuutta]

Tarjottavaan tekniseen tukeen kuuluu hallinnointia, arviointia ja seurantaa tukevia toimia.

6. Hallintoviranomainen: NUTEK (Verket för näringslivsutveckling, Ruotsin taloudellisen ja alueellisen kasvun virasto), Malmö, Ruotsi
Yhteystiedot:
Swedish Agency for Economic and Regional Growth (NUTEK)
Ms Josefine Majewski
Stortorget 9, 3 tr
SE-201 20 Malmö
Sweden
Puhelin: (+46-8) 681 96 62
Sähköposti: josefine.majewski@nutek.se
Internet-osoite: www.nutek.se

Ohjelman verkkosivut: www.interreg-oks.eu/se

Joint Technical Secretariat for sub-programme Öresund:
Gammel Kongevej 1
DK-1610 København V
Denmark
Yhteyshenkilö: Eric van Leenen
Puhelin: +45 33 26 89 08

Sähköposti: eric@interreg-oks.eu

Joint Technical Secretariat for sub-programme Kattegatt-Skagerrak:
Box 10125
SE-434 22 Kungsbacka
Sweden
Yhteyshenkilö: Lindha Feldin
Puhelin: +46 (0)300 332 33

Sähköposti: lindha@interreg-oks.eu

7. Nimi: ”Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak”: Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluva rajat ylittävä ohjelma vuosiksi 2007–2013

Tukitoimen tyyppi: Toimenpideohjelma

CCI-numero: 2007CB163PO026

Päätöksen numero: C/2008/1080

Lopullinen hyväksymispäivä: 27.3.2008

8. Rahoituksen jakautuminen painopisteittäin (euroina)

Painopiste
EU:n rahoitus-osuus
Kansallinen julkinen rahoitusosuus (Tanska ja Ruotsi)
EU:n rahoitus-osuus ja kansallinen julkinen rahoitus-osuus (Tanska ja Ruotsi) yhteensä
Norjan rahoitus-osuus
1. Kestävän talouskasvun edistäminen
49 834 543
49 834 543
99 669 086
14 201 439
2. Yhteyksien tukeminen alueella
36 720 189
36 720 189
73 440 378
14 201 439
3. Arkielämän integraation edistäminen
18 360 094
18 360 094
36 720 188
3 155 875
4. Tekninen tuki
6 696 691
6 696 691
13 393 382
2 014 389
YHTEENSÄ
111 611 517
111 611 517
223 223 034
33 573 142


Side Bar