Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI NO

MEMO/08/219

Bruxelles, den 4 april 2008

Operationelt program for grænseoverskridende samarbejde 2007-2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak

1. Interreg IV A-programmet for grænseoverskridende samarbejde "Øresund-Kattegat-Skagerrak" – under målet territorialt samarbejde, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

2. Overblik

Den 27. marts 2008 vedtog Europa-Kommissionen et program for grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge for perioden 2007-2013. Programmet bygger videre på Øresundsprogrammet, som p.t. gennemføres i fællesskab af Danmark og Sverige. Et antal nye kystområder er blevet føjet til det nye program – der er her tale om områder langs hele den danske østkyst, den svenske vestkyst og den norske sydkyst. Programmet er opdelt i to delprogrammer, hvoraf det ene dækker Øresundsregionen og det andet Kattegat-Skagerrak-området.

Programmet indgår i det europæiske territoriale samarbejdsprogram og har et budget på i alt 223 mio. EUR. EU bidrager med omkring 112 mio. EUR gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) svarende til cirka 1,3 % af de midler, EU i alt har øremærket til det europæiske territoriale samarbejde under samhørighedspolitikken for 2007-2013. Ud over EFRU-midlerne og bidragene fra Danmark og Sverige finansierer Norge selv sin deltagelse i programmet.

3. Mål og visioner

Programmets vision er at skabe et attraktivt og konkurrencedygtigt område, som kendetegnes af vidensbaseret samarbejde og bæredygtig udvikling. Disse værdier genfindes i målene for hvert delprogram. Øresundsregionen stræber efter at blive Europas mest attraktive og konkurrencedygtige region, mens Kattegat-Skagerrak-området har sat sig det mål at blive en innovativ og funktionel grænseregion med høj livskvalitet.

Programmets overordnede målsætninger er:

 • at opnå øget bæredygtig økonomisk vækst og bidrage til virkeliggørelsen af EU's regionaludviklingsmål
 • at skabe en fysisk, planlægningsmæssigt og organisatorisk sammenbundet region på grundlag af bedre samarbejde og fælles udnyttelse af ressourcer
 • at opnå øget integration i kraft af lettere mobilitet for personer og virksomheder.

4. Investeringernes forventede virkning

Takket være de to foregående regionale programmeringsperioder har Øresundsregionen nu flere vigtige byzoner og stor erfaring med grænseoverskridende samarbejde. Det nye program bygger videre på de tidligere erfaringer og vil bidrage til en yderligere styrkelse af samarbejdet hen over grænserne.

Kattegat-Skagerrak-området er større og har flere landdistrikter og havområder. Det omfatter de kystområder i de tre deltagerlande, der for nylig er blevet støtteberettigede. Arbejdets udgangspunkt er på et mere grundlæggende niveau end i Øresundsregionen. Programmets prioriterede indsatsområder vil blive sammenholdt med en række indikatorer for at vurdere dets virkninger og resultater.

5. Prioriterede indsatsområder

Det operationelle program er bygget op omkring følgende prioriterede indsatsområder:

Indsatsområde 1: At fremme bæredygtig økonomisk vækst [cirka 44,7 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]

Målet er at forbedre forudsætningerne for vækst og bæredygtig konkurrenceevne baseret på de styrkepositioner, regionen allerede har. De programstøttede projekter bør fokusere på vækstfremmende indsatser inden for handel, forskning og uddannelse i særdeleshed og på andre økonomiske aktiviteter i almindelighed.

Der kan for eksempel udarbejdes projekter til:

 • at udvikle fælles innovationsstrategier
 • at forbedre rådgivning til små og mellemstore virksomheder
 • at tilskynde til samarbejde om udvikling og markedsføring af regionale arrangementer
 • at fremme samarbejde mellem klynger og forskningsinstitutioner
 • at tilskynde til samarbejde om bæredygtig turisme.

Indsatsområde 2: At binde regionen sammen [cirka 32,9 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]

Det andet prioriterede indsatsområde fokuserer på at skabe en fysisk, planlægningsmæssigt og organisatorisk sammenbundet region, samtidig med at det skal blive lettere at samarbejde og være fælles om ressourcer.

Der kan være tale om projekter, som kan bidrage til:

 • at udvikle informationssystemer, produkter og tjenester til trafikanter og rejsende
 • at udvikle et trafiksikrere og mere bæredygtigt transportsystem
 • at fremme samarbejdet mellem regionens sundhedstjenester
 • at udbygge søsikkerhedssamarbejdet.

Indsatsområde 3: At fremme hverdagsintegration [cirka 16,4 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]

Her er formålet at nedbryde barrierer og skabe konkrete løsninger, der fremmer og forbedrer kontakter hen over grænserne mellem mennesker, virksomheder og organisationer. Der kan blive tale om projekter, der bidrager til udvikling af fælles uddannelsesprogrammer og til at fjerne grænseskel på arbejdsmarkedet. Andre projekter, der kan komme på tale, kunne være projekter, der undersøger ordninger for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og uddannelser deltagerlandene imellem.

Det er sandsynligt, at der vil blive tilskyndet til samarbejde mellem turistorganisationer, skoler og kulturelle organisationer som et middel til at konsolidere de bånd, der er knyttet på tværs af de traditionelle grænser.

Indsatsområde 4: Teknisk støtte [cirka 6,0 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]

Der ydes teknisk støtte til forvaltning, vurdering og overvågning.

6. Forvaltningsmyndighed: Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) – Malmø, Sverige

Kontaktoplysninger:
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Josefine Majewski
Stortorget 9, 3 tr
SE-201 20 Malmö
Sverige
Telefon: +46 (0)8 681 9662
E-mail: josefine.majewski@nutek.se
Websted: www.nutek.se

Programmets websted: www.interreg-oks.eu/se

Fælles teknisk sekretariat for delprogram Øresund:
Gammel Kongevej 1
DK-1610 København V
Danmark
Kontaktperson: Eric van Leenen
Telefon: +45 33 26 89 08
E-mail: eric@interreg-oks.eu
Fælles teknisk sekretariat for delprogram Kattegat-Skagerrak:
Box 10125
SE-434 22 Kungsbacka
Sverige
Kontaktperson: Lindha Feldin
Telefon: +46 (0)300 332 33

E-mail: lindha@interreg-oks.eu

7. Titel: "Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak" – et program for grænseoverskridende samarbejde under målet europæisk territorialt samarbejde 2007-2013

Interventionstype: Operationelt program

CCI: 2007CB163PO026

Beslutning: K(2008) 1080

Endeligt vedtaget den: 27/03/2008

8. Fordeling af finansieringsmidler efter prioriteret indsatsområde (i EUR)

Indsatsområde
EU-
bidrag
Nationale offentlige bidrag (Danmark og Sverige)
EU-bidrag og nationale offentlige bidrag (Danmark og Sverige) tilsammen
Norges bidrag
1. At fremme bæredygtig økonomisk vækst
49 834 543
49 834 543
99 669 086
14 201 439
2. At binde regionen sammen
36 720 189
36 720 189
73 440 378
14 201 439
3. At fremme hverdags
integration
18 360 094
18 360 094
36 720 188
3 155 875
4. Teknisk støtte
6 696 691
6 696 691
13 393 382
2 014 389
I ALT
111 611 517
111 611 517
223 223 034
33 573 142


Side Bar