Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SK BG RO

MEMO/08/177

Bruselj, 27 marca 2008

Operativni program 2007–2013: Jugovzhodna Evropa

1. Transnacionalni program sodelovanja za evropsko območje v tranziciji na poti k integraciji „Jugovzhodna Evropa (JVE)“ 2007–2013 v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

ZEMLJEVID REGIJE PROGRAMA

[ ]

2. Pregled

Evropska komisija je 20. decembra 2007 odobrila Transnacionalni program sodelovanja „Jugovzhodna Evropa“ za obdobje 2007–2013. Ta program vključuje podporo Skupnosti za regije v 16 državah –– državah članicah, državah kandidatkah, možnih državah kandidatkah in tretjih državah.

  • Za 14 držav je upravičeno območje ves teritorij države, in sicer za Albanijo, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Romunijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Grčijo, Madžarsko, Črno goro, Slovaško, Slovenijo in Moldavijo.
  • V dveh državah so upravičene samo nekatere regije: v Italiji so upravičene regije Lombardija, Bolzano/Bozen, Trento, Benečija, Furlanija-Julijska krajina, Emilija Romanja, Umbrija, Marke, Abruci, Molise, Apulija Bazilikata, v Ukrajini pa Cjermovestka pokrajina, Ivano-Frankivska pokrajina, Zakarpatska pokrajina in Odeška pokrajina.

Na vseh teh ozemljih živi 200 milijonov ljudi. Skupni proračun programa znaša 245 milijonov EUR, pomoč Skupnosti prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa 206 milijonov EUR.

3. Cilj in namen programa

Splošni strateški cilj programa je z razvojem transnacionalnega partnerstva izboljšati „proces teritorialnega, gospodarskega in socialnega povezovanja ter prispevati h koheziji, stabilnosti in konkurenčnosti“. Program vsebuje štiri vsebinske prednostne naloge: inovacije, okolje, dostopnost in trajnostni razvoj urbanih območij. Za Zahodni Balkan bo to konkretna priložnost za približevanje k Evropski uniji in poglobitev odnosov s sosedskimi državami EU.

Območje Jugovzhodne Evrope je najbolj raznoliko, heterogeno in zapleteno območje sodelovanja v Evropi, ki ga sestavljajo zelo raznolike države. Pojav novih držav in vzpostavitev novih meja sta spremenila vzorce političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih odnosov.

Po spremembah v devetdesetih letih 20. stoletja se območje sooča s temeljnimi spremembami v gospodarskih in proizvodnih vzorcih. Medtem ko se nekatere regije, zlasti glavna mesta, dobro prilagajajo novim izzivom, druge še niso našle prave usmeritve. Za območje programa so značilna regionalna neskladja med urbanimi območji in podeželjem v smislu gospodarske moči, inovacij, konkurenčnosti in dostopnosti.

V evropskem prometnem omrežju Jugovzhodna Evropa predstavlja most med severno, južno, vzhodno in zahodno Evropo. Obstoječa omrežja pa ne morejo slediti čedalje večjemu povpraševanju in zahtevnim standardom. Na tem območju se izvajajo in obstajajo številni instrumenti in koncepti, kot so vseevropska omrežja (TEN) in vseevropski prometni koridorji, ki pa jih je treba še naprej razvijati.

Na voljo so reke, primerne za prevoz tovora, morske meje in Donava, pomembna mednarodna celinska plovna pot ter dejavnik povezovanja na mnogih področjih, kot so promet, trgovina in okolje. Jugovzhodno Evropo zaznamujejo široka biotska raznovrstnost in naravni viri z visoko okoljsko vrednostjo. Pomembne prednosti tega območja so možnosti za uporabo okolju prijaznih tehnologij ter potencial za gospodarski in socialni razvoj v prihodnosti, vendar je treba reševati tudi podedovano okoljsko škodo.

4. Pričakovani vpliv naložb

Program bo s konkretnimi ukrepi ter vidnimi rezultati spodbujal inovacije, podjetništvo, znanje, gospodarstvo in informacijsko družbo. Namenjen je tudi povečanju privlačnosti regij in mest ob upoštevanju trajnostnega razvoja, fizične dostopnosti in dostopnosti do znanja ter okoljske kakovosti s skupnimi pristopi ter konkretnimi dejavnostmi sodelovanja in vidnimi rezultati. Navsezadnje bo z uravnoteženimi zmogljivostmi za transnacionalno teritorialno sodelovanje na vseh ravneh pospeševal povezovanje.

5. Prednostne naloge

Prednostna naloga 1: Namen spodbujanja inovacij in podjetništva je zlasti prispevati k razvoju Jugovzhodne Evrope kot prostora inovacij, spodbujati inovacije, podjetništvo in ekonomijo znanja ter okrepiti povezovanje in gospodarske odnose na območju sodelovanja. Ti cilji se lahko dosežejo z razvojem tehnoloških in inovacijskih mrež, spodbujanjem okolja, ki omogoča inovativno podjetništvo, ter izboljšanjem okvirnih pogojev za inovacije. Primeri projektov, ki bi lahko prejeli podporo, vključujejo: študije izvedljivosti, skupna usposabljanja, povezana z inovacijami in tehnologijo, vzpostavitev mrež malih in srednje velikih podjetij (MSP) itd.

Prednostna naloga 2: Namen varstva in izboljšanja okolja je prispevati k izboljšanju okoljskih razmer ter k boljšemu upravljanju zaščitenih in drugih naravnih/polnaravnih območij, premagati nacionalne ovire, predvidevati prihodnje okoljske nevarnosti in priložnosti ter razvijati transnacionalne ukrepe za varstvo narave in ljudi. To se lahko doseže s celostnim gospodarjenjem z vodami ter s preprečevanjem in upravljanjem poplav, preprečevanjem okoljskih tveganj, upravljanjem ter spodbujanjem uporabe naravnih virov in energetske učinkovitosti. Primeri projektov vključujejo: skupne sisteme civilne zaščite, skupne mehanizme opozarjanja, strategije za podeželski in pomorski turizem, razvoj mrež na osnovi okolju prijaznih industrij itd.

Prednostna naloga 3: Namen izboljšanja dostopnosti je povezovanje lokalnih in regionalnih akterjev v evropske mreže (vključno s cestnim, železniškim, notranjim in pomorskim prometom). To vključuje tako fizične infrastrukture kot dostop do informacijske družbe. Spodbuja pa tudi usklajeno pripravo za razvoj mrež dostopnosti in podporo multimodalnosti. Ta cilj je mogoče doseči z usklajevanjem spodbujanja, načrtovanja in upravljanja primarnih ter sekundarnih prometnih omrežij, z razvojem strategij, ki premoščajo „digitalni razkorak“, in izboljšanjem osnovnih pogojev za multimodalne platforme.

Prednostna naloga 4: Razvoj transnacionalnih sinergij za območja trajnostne rasti. Njen cilj je obravnavati čedalje večje razlike med določenimi regijami in mesti v Jugovzhodni Evropi in usmerjati k policentričnemu razvoju. Cilj je mogoče doseči z obravnavo ključnih težav, ki pestijo velemestna območja in regionalne naselitvene sisteme, s spodbujanjem uravnoteženih vzorcev privlačnih in dostopnih območij rasti ter s spodbujanjem kulturnih vrednot kot razvojnih prednosti. Primeri ukrepov vključujejo: razvojno sodelovanje na področju javne infrastrukture in javnih storitev, skupne rešitve za obnovo urbanih območij, načrte za prestrukturiranje bivših vojašnic ter boljše upravljanje arheoloških območij itd.

Prednostna naloga 5: Tehnična pomoč v podporo izvajanju in povečanju zmogljivosti bo prispevala k nemotenemu izvajanju programa ter k povečanju zmogljivosti institucij in upravičencev na programskem območju.

6. Organ za upravljanje: Nacionalna razvojna agencija (Madžarska)

Skupni tehnični sekretariat: upravlja ga VÁTI Kht (Budimpešta), Madžarska

H-1016 Budimpešta, Gellérthegy str. 30-32, Madžarska
Tel.: +36 1 224 3164

7. Naziv: Operativni program „Jugovzhodni program“

Način posredovanja: operativni program
Št. CCI: 2007CB163PO069
Št. odločbe: C/2007/6590
Datum končne odobritve: 20. 12. 2008

8. Pregled financiranja po prednostnih nalogah (v EUR)

Prednostna naloga
Prispevek EU
Nacionalni javni
prispevki
Skupaj javni
prispevki
1. Inovacije
44 051 157
7 773 734
51 824 891
2. Okolje
53 739 828
9 483 499
63 223 327
3. Dostopnost
55 160 834
9 734 265
64 895 099
4. Območja trajnostne rasti
41 338 329
7 294 999
48 633 328
5. Tehnična pomoč
12 401 497
4 133 832
16 535 329
SKUPAJ
206 691 645
38 420 329
245 111 974


Side Bar