Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SL BG RO

MEMO/08/177

V Bruseli 27 marec 2008

Operačný program 2007 – 2013: Juhovýchodná Európa

1. Nadnárodný program spolupráce pre európsku oblasť pri prechode k integrácii „Juhovýchodná Európa (JVE)“ 2007 – 2013 v rámci cieľa „európska teritoriálna spolupráca“, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

MAPA REGIÓNOV, NA KTORÉ SA PROGRAM VZŤAHUJE

[ ]

2. Prehľad

Európska komisia schválila 20. decembra 2007 nadnárodný program spolupráce „Juhovýchodná Európa“ na obdobie 2007 – 2013. Tento program zahŕňa podporu Spoločenstva pre regióny v 16 krajinách – členských štátoch, kandidátskych krajinách, potenciálnych kandidátskych krajinách a tretích krajinách.

  • V prípade 14 krajín je oprávnenou oblasťou celé územie krajiny, najmä v prípade Albánska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Grécka, Maďarska, Srbska, Čiernej hory, Slovenska, Slovinska a Moldavska;
  • Iba v dvoch krajinách sú oprávnené iba určité regióny: v Taliansku sú týmito regiónmi: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Benátsko, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, a na Ukrajine: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast a Odessa Oblast.

Spolu to predstavuje 200 miliónov obyvateľov. Celkový rozpočet programu je 245 miliónov EUR a pomoc Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) dosahuje 206 miliónov EUR.

3. Cieľ a účel programu

Všeobecným strategickým cieľom programu je zlepšiť „proces územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie a prispieť k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti“ prostredníctvom rozvoja nadnárodných partnerstiev. Program sa zameriava na štyri tematické priority: inovácie, životné prostredie, dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj miest. Pre Západný Balkán to bude konkrétna príležitosť na priblíženie k Európskej únii a prehĺbenie vzťahov s krajinami, ktoré susedia s EÚ.

Oblasť juhovýchodnej Európy je najrozmanitejšou, najheterogénnejšou a najkomplexnejšou nadnárodnou oblasťou spolupráce v Európe, ktorá pozostáva zo širokého spektra krajín. Vznik nových krajín a nových hraníc zmenilo modely politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych vzťahov.

Táto oblasť prechádza rozsiahlou zmenou, pokiaľ ide o hospodárstvo a spôsoby výroby po zmenách v roku 1990. Pokým sa niektoré regióny, najmä hlavné mestá, dobre prispôsobili novým zmenám, ďalšie sa snažia preorientovať sa. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje program, sa vyznačuje regionálnymi rozdielmi, ktoré súvisia s hospodárskou silou, inováciami, konkurencieschopnosťou a dostupnosťou medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

V európskej dopravnej sieti predstavuje juhovýchodná Európa most medzi severnou, južnou, východnou a západnou Európou. Existujúce siete však nemôžu udržať krok s rastúcim dopytom a neustále náročnejšími špecifikáciami noriem. Táto oblasť sa vyznačuje veľkým počtom nástrojov a koncepcií, akými sú transeurópske siete (TEN) a paneurópske dopravné koridory, je však potrebné ich ďalej rozvíjať.

V tejto oblasti sa nachádzajú rieky vhodné na prepravu nákladov, námorné hranice a rieka Dunaj, ktorá je dôležitou medzinárodnou vnútrozemskou vodnou cestou a integrujúcim faktorom v mnohých oblastiach, akými sú doprava, obchod a životné prostredie. Juhovýchodná Európa je charakteristická veľkou biodiverzitou a prírodnými zdrojmi vysokej environmentálnej hodnoty. Potenciál využívania technológií šetrných k životnému prostrediu a perspektíva budúceho hospodárskeho a sociálneho vývoja sú silnými stránkami tejto oblasti, je však potrebné riešiť aj škody na životnom prostredí z minulosti.

4. Očakávaný vplyv investícií
Program napomôže rozvoj inovácií, podnikania, hospodárstva, informačnej spoločnosti a získavania vedomostí prostredníctvom konkrétnej spolupráce, s cieľom dosiahnuť viditeľné výsledky.
Jeho cieľom je takisto zlepšenie atraktívnosti regiónov a miest, pričom treba zohľadniť trvalo udržateľný rozvoj, fyzickú dostupnosť, dostupnosť vedomostí a environmentálnu kvalitu prostredníctvom integrovaných prístupov, konkrétnej spolupráce, s cieľom dosiahnuť viditeľné výsledky.

Takisto sa ním posilní integrácia prostredníctvom podpory rovnomerného rozdelenia kapacít na všetkých úrovniach nadnárodnej územnej spolupráce.

5. Priority

Priorita 1: Cieľom uľahčenia inovácií a podnikania je osobitne prispieť k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy ako miesta inovácií, uľahčiť inovácie, podnikanie a znalostnú ekonomiku a zlepšiť integráciu a hospodárske vzťahy v oblasti spolupráce. Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom rozvoja technologických a inovačných sietí, podporou prostredia umožňujúceho inovatívne podnikanie a zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie. Medzi príklady projektov, ktoré možno podporovať, patria: štúdie uskutočniteľnosti, spoločné školenia týkajúce sa inovácií a technológií, vytvorenie sietí malých a stredných podnikov (MSP) atď.

Priorita 2: Cieľom ochrany a zlepšenia životného prostredia je prispieť k zlepšeniu životných podmienok a k lepšiemu riadeniu chránených a iných prírodných/poloprírodných oblastí, prekonať obmedzenia tvorené vnútroštátnymi prekážkami, predvídať budúce environmentálne hrozby a príležitosti a rozvíjať spoločnú medzinárodnú činnosť na ochranu prírody a ľudí. Možno to dosiahnuť prostredníctvom integrovaného vodného hospodárstva a prevencie a riadenia záplav, prevencie environmentálnych rizík, riadenia prírodných zdrojov a podpory zdrojov a energetickej účinnosti. Medzi príklady projektov patria: spoločné systémy civilnej obrany, spoločné výstražné systémy, stratégie pre vidiecky a námorný turizmus, rozvíjanie sietí „zeleného priemyslu“ atď.

Priorita 3: Cieľom zlepšovania dostupnosti je spájanie miestnych a regionálnych subjektov s európskymi sieťami (vrátane cestnej, železničnej, vnútrozemskej a námornej dopravy), ktorej súčasťou je fyzická infraštruktúra, ako aj prístup k informačnej spoločnosti. Okrem toho to podporuje aj koordinovanú prípravu na rozvoj dostupnosti sietí a podporu multimodality. Tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom koordinácie podpory, plánovania a prevádzkovania primárnych a sekundárnych dopravných sietí, rozvoja stratégií zameraných na „digitálnu priepasť“ a zlepšením rámcových podmienok pre multimodálne platformy.

Priorita 4: Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti s trvalo udržateľným rastom. Cieľom je riešiť zvyšujúce sa rozdiely medzi určitými regiónmi a mestami v juhovýchodnej Európe a smerovať k „polycentrickému“ typu rozvoja. Cieľ možno dosiahnuť riešením výziev kľúčových problémov, ktoré sa týkajú metropolitných oblastí a regionálnych systémov osídlenia, podporou rovnomerného vytvárania atraktívnych a dostupných oblastí rastu a podporou kultúrnych hodnôt ako faktorov rozvoja. Medzi príklady činností patria: rozvoj spolupráce v oblasti verejnej infraštruktúry a verejných služieb, spoločné riešenia na obnovu miest, plány na reštrukturalizáciu bývalých vojenských táborov a na lepšie riadenie archeologických nálezísk atď.

Priorita 5: Technická pomoc na podporu implementácie a budovanie kapacít prispejú k bezproblémovej implementácii programu a zvýšia kapacitu inštitúcií a príjemcov v oblasti programu.

6. Riadiaci orgán: Národná agentúra pre rozvoj (Maďarsko)

Spoločný technický sekretariát: zastrešovaný VÁTI Kht (Budapešť), Maďarsko

H-1016 Budapest, Gellérthegy str. 30-32, Maďarsko

Tel. +36 1 224 3164

7. Názov: Operačný program „Juhovýchodný program“

Druh intervencie: Operačný program

Č. CCI: 2007CB163PO069

Č. rozhodnutia: C/2007/6590

Dátum konečného schválenia: 20. 12. 2008

8. Rozčlenenie finančných prostriedkov podľa priorít (v eurách)

Priorita
Príspevok EÚ
Vnútroštátny verejný
príspevok
Celkový verejný
príspevok
1. Inovácie
44 051 157
7 773 734
51 824 891
2. Životné prostredie
53 739 828
9 483 499
63 223 327
3. Dostupnosť
55 160 834
9 734 265
64 895 099
4. Oblasti trvalo udržateľného rastu
41 338 329
7 294 999
48 633 328
5. Technická pomoc
12 401 497
4 133 832
16 535 329
SPOLU
206 691 645
38 420 329
245 111 974


Side Bar