Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/08/165

Brussel, 17 maart 2008

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België-Nederland

1. Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking België-Nederland 2007-2013 – INTERREG Grensregio Vlaanderen-Nederland – Programma in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking", medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

2. Overzicht

Op 15 november 2007 heeft de Europese Commissie een Europees territoriale-samenwerkingsprogramma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland voor de periode 2007-2013 goedgekeurd.

In het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" voorziet het programma INTERREG Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 in communautaire steun voor de zestien NUTS III-grensgebieden in beide landen en voor twaalf aan het NUTS III-gebied grenzende gebieden. Met het programma is net iets minder dan 190 miljoen euro gemoeid. De communautaire bijdrage via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt net iets minder dan 95 miljoen euro.

3. Doelstelling van het programma

Het programma INTERREG Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 is het vierde in een reeks van opeenvolgende grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's tussen de twee landen in het kader van de communautaire INTERREG-initiatieven voor de perioden 1990-1993, 1994-1999 en 2000-2006. Het algemene doel van het programma is een krachtige en duurzame regio te ontwikkelen door op een aantal terreinen grensoverschrijdende initiatieven te ondersteunen.

Aangezien het gebied al een van de meest geïntegreerde grensregio's in Europa is, richt het programma INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 zich op drie thema's: mens, milieu en groei. De deelnemende lidstaten willen met name voortbouwen op de samenwerking in het verleden en de synergieën tussen de twee regio's aan weerszijden van de grens op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs versterken. Aangezien de arbeidsparticipatie in het gebied groot is, zullen de inspanningen worden geconcentreerd op het uit de weg ruimen van de resterende institutionele en administratieve belemmeringen voor verdere samenwerking.

4. Verwacht effect van de investeringen

Er zal gestreefd blijven worden naar resultaten die vergelijkbaar zijn met de door de vorige programma's behaalde resultaten. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de verbetering van het leefmilieu van de bevolking in de grensstreek, een belangrijk aspect in dit zeer dicht bevolkte gebied. Verwacht wordt dat innovatie niet alleen zal bijdragen tot meer economische groei, maar ook een positief effect zal hebben op andere terreinen, zoals het gemeenschappelijk milieuvriendelijk beheer van hulpbronnen en gemeenschappelijke welzijnsvoorzieningen.

Aan de hand van een reeks indicatoren zal kunnen worden geëvalueerd welk effect het programma zal hebben op de bevolking, het milieu en de economische welvaart van de regio.

5. Prioriteiten

Het programma INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 is opgezet rond de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Economie [ongeveer 50% van het totale budget]

Specifieke doelstellingen van deze prioriteit zijn onder meer:

  • particuliere en overheidsinstellingen die ondernemerschap en innovatie ondersteunen, de instrumenten voor grensoverschrijdende samenwerking verschaffen;
  • de banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) stimuleren;
  • grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten ondersteunen.

Prioriteit 2: Leefmilieu [ongeveer 24% van het totale budget]

Het gebied is dichtbevolkt, maar beschikt ook over natuurlijke rijkdommen die behouden en beschermd moeten worden. Als gevolg van het drukke verkeer en de intensieve industriële bedrijvigheid moeten reddingsdiensten aan weerszijden van de grens samenwerken bij de risicopreventie. Milieurampen hebben ernstige gevolgen in stedelijke gebieden. Samenwerking om de risico's te beperken en de gevolgen te beheersen is daarom van het allergrootste belang.

Prioriteit 3: Mens [ongeveer 20% van het totale budget]

Mensen spelen een belangrijke rol in grensoverschrijdende samenwerking als zij ervaringen kunnen uitwisselen en gezamenlijk kunnen beslissen over zaken die hun dagelijks leven raken. Deze prioriteit heeft ten doel daarvoor het pad te effenen op een aantal terreinen, zoals cultuur, sociale integratie en welzijn.

Prioriteit 4: Technische bijstand voor grensoverschrijdende samenwerking [ongeveer 6% van het totale budget]

Bij de uitvoering van het programma zal gebruik worden gemaakt van technische bijstand. De financiële steun heeft betrekking op administratie, toezicht, evaluatie en controle.

6. Beheersautoriteit: POM Antwerpen – Antwerpen, België

De Belgische provincie Antwerpen is belast met de algemene uitvoering van het programma. Dat was ook al het geval met het vorige programma 2000-2006. Het gemeenschappelijk technisch secretariaat, eveneens in Antwerpen, zal de beheersautoriteit daarin bijstaan.

Contactgegevens:

Mevr Tanja Mattheus

Provincie Antwerpen

22 Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

België

 Tel: 00 32 3 240 56 04 - Fax: 00 32 3 240 58 79

E-mail: Tanja.MATTHEUS@admin.provant.be

7. Titel: "INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013"

Type maatregel: Operationeel programma

CCI nr.: 2007CB163PO065

Nummer van de beschikking: C(2007)5463 definitief

Definitieve goedkeuringsdatum: 15.11.2007

8. Verdeling van de middelen naar prioriteit (in euro's)

Prioriteit
EU-bijdrage
Nationale
bijdrage
Totale
financiering
1. Economie
47 436 780
47 436 780
94 873 560
2. Leefmilieu
22 769 655
22 769 655
45 539 310
3. Mens
18 974 712
18 974 712
37 949 424
4. Technische bijstand
5 692 414
5 692 414
11 384 828
TOTAAL
94 873 561
94 873 561
189 747 122


Side Bar