Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/2/2007

en politisk DAGORDNING FÖR FLERSPRÅKIGHET

En egen portfölj skapades för flerspråkighet den 1 januari 2007 för att ge ämnesområdet den tyngd det förtjänar inom EU när det gäller grundutbildning, livslångt lärande, ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning, rättvisa, frihet och säkerhet.

Språklig mångfald är daglig verklighet i Europeiska unionen. Europeiska kommissionen är fast besluten att bevara och främja detta centrala särdrag. Ett av de främsta målen i kommissionsledamotens mandat är att fastställa hur flerspråkighet bidrar till

  • ekonomisk konkurrenskraft, tillväxt och bättre arbetstillfällen,
  • livslångt lärande och interkulturell dialog, och
  • att stimulera en europeisk politisk dialog genom flerspråkig kommunikation med medborgarna.

1. Bidrag till konkurrenskraft, tillväxt och bättre arbetstillfällen

Flerspråkighet förbättrar den europeiska ekonomins konkurrenskraft och bidrar till att Lissabonstrategins mål kan uppnås. Enligt studien "Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, som sammanställts av UK National Centre for Languages (CILT), går affärsmöjligheter förlorade på grund av bristande språkkunskaper i företagen. Det är också viktigt att tänka på att flerspråkighet i sig är ett viktigt affärsområde och skapar flera arbetstillfällen.

Ett näringslivsforum om flerspråkighet kommer att startas under senare hälften av 2007 för att ta fram sätt att öka språkkunskaperna i företagen så att det blir enklare att komma in på nya marknader. Språkkunskaper kan även klart förbättra enskilda personers möjligheter att få jobb och öka rörligheten. Därför kommer näringslivsforum att få i uppgift att titta närmare på vilka möjligheter som finns på detta område.

Bättre förståelse behövs för hur ny teknik kan locka språkinlärare och användas som hjälpmedel i utbildningen. Därför kommer en studie om ny teknik och språklig mångfald att startas 2007. Vidare bör forskning uppmuntras om ny teknik för språkinlärning och användningen av artificiell intelligens som ett redskap för översättning och tolkning.

2. Främjande av livslångt lärande och interkulturell dialog

För att främja språkinlärning av hög kvalitet måste de politiska linjerna bygga på konkreta fakta. Två rapporter ska slutföras under 2007.

  • "Främjande av språkinlärning och språklig mångfald" (genomförande av handlingsplanen 2004–2006)
  • "Mångfald i språkundervisningen i EU" (den första femårsrapporten)

Likaså kommer man att utvärdera verksamheten vid europeiska nätverket för språkinspektörer (ELIN).

Genom programmet för livslångt lärande kan man få bidrag till språkprojekt, även till regionala språk och minoritetsspråk. Stöd till flerspråkighet kommer i själva verket att vara en genomgående prioritet i programmets alla projekt.

Det ökade behovet av översättare och tolkar för de europeiska institutionerna visar redan nu att det är nödvändigt att ytterligare främja denna typ av utbildning. Likaså behövs översättare och tolkar på den privata marknaden (tolkar behövs t.ex. vid Europeiska patentverket, domstolarna eller i närsamhället). Redan nu stöder kommissionen mastersutbildningar för översättare och tolkar i medlemsstaterna. Utbildningsprogram för tolkar och översättare sammanställs för att garantera oavbrutet finansiellt stöd och tillgången till ett större antal välförberedda sökande.

Textning är ett utmärkt verktyg med vars hjälp man kan lära sig språk enkelt och bekvämt. En rad möten kommer därför att ordnas, för att utröna mediernas möjligheter att stöda språkinlärning.

Slutligen ska man inte glömma att inlärning av språk har en mycket stor betydelse för interkulturell medvetenhet och förståelse. Detta innebär att man måste satsa på flerspråkighet för att säkra en interkulturell dialog. Endast genom att lära sig språk kan man gå över från ett flerkulturellt till ett interkulturellt samhälle. År 2008 har utsetts till Europeiska året för interkulturell dialog. Under 2007 kommer man att inrätta en högnivågrupp för flerspråkighet ur teoretisk och praktisk synvinkel vars syfte blir att utreda hur flerspråkighet kan bidra till detta temaår och även senare. Här kommer man att ta hänsyn till annat internt arbete som utförs av kommissionen.

3. Stimulera till en europeisk politisk dialog: flerspråkig kommunikation med EU-medborgarna

Tack vare översättning och tolkning kan medborgarna i alla medlemsstater läsa och förstå de lagar som gäller dem, och deras demokratiskt valda representanter kan försvara medborgarnas intressen och idéer utan att hindras av språkmurar.

Därför är prioriteringarna för två av de tre nya officiella språken[1] (bulgariska och rumänska) att i år slutföra offentliggörandet av EU:s sekundärrätt och inleda konsolideringsarbetet. För de övriga officiella språken prioriteras konsolideringen av lagstiftningen. För att förbättra kommunikationen med EU-medborgarna försöker kommissionen i den mån resurserna tillåter utöka språkurvalet på sina webbplatser.

Tillgång till onlinetjänster för medborgarna på deras eget modersmål (såsom EUR-Lex[2] för fackmän inom juridik, Cordis[3] för dem som är intresserade av forskning, TED[4] för offentlig upphandling inom EU, EU Bookshop, EU:s virtuella bokhandel) kommer att vara en genomgripande insats på alla områden 2007 och 2008.

De europeiska institutionerna har utformat flera verktyg för att hjälpa översättare och tolkar i deras arbete. Dessa redskap bör vara tillgängliga även för allmänheten. T.ex. den interinstitutionella terminologidatabasen IATE[5] kommer att öppnas för allmänheten i mitten av detta år. Den ger företagen exakt terminologi (t:ex. för jurister eller ingenjörer) som kan utnyttjas i den tekniska delen av arbetet.

Moderna redskap har även utarbetats för att underlätta kommunikation. Generaldirektoratet för tolkning har utarbetat en avancerad teknisk lösning för flerspråkig kommunikation (Advanced Technological Platform for Multilingual Communication). På så sätt kan publiker på olika ställen nås via ett videokonferenssystem och erbjudas simultantolkning. Systemet bör utvidgas till hela Europeiska kommissionen och andra institutioner. Det ger medborgare i medlemsstaterna möjlighet att vara i kontakt med europeiska institutioner och organ.

MOT EN NY STRATEGI

Flerspråksfrågorna är ett mycket omfattande område med nära anknytning till Europeiska unionens övriga policyområden, bl.a. kultur, utbildning, kommunikation, socialpolitik, sysselsättning, rättvisa, frihet och säkerhet. Därför bör man närmare undersöka flerspråkighetens roll i utformandet av EU:s (både interna och externa) politik och så långt som möjligt främja de fördelar flerspråkigheten medför.

Därför är det ytterst viktigt att samla in idéer och förslag från medlemsstaterna och andra berörda parter så att en ny politik kan utarbetas med hänsyn till dessa parters behov. Arbetet kommer att utföras i högnivågruppen för flerspråkighet (som lägger fram sina slutsatser den 26 september) och en ministerkonferens om flerspråkighet (som kommer att anordnas i början av nästa år). Alla dessa idéer kommer att ligga till grund för ett meddelande om utformandet av en ny strategi för flerspråkighet (som kommer att läggas fram i slutet av 2008).


[1] För iriskans del gäller ett särskilt system på fem år fr.o.m. 1.1.2007 enligt vilket endast förordningar som antagits gemensamt av Europaparlamentet och rådet översätts till iriska.

[2] Eur-Lex är en databas som ger gratis tillgång till Europeiska unionens lagstiftning.

[3] Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling. Cordis är en interaktiv plattform som ger information om nyheter, utveckling och initiativ inom europeisk innovation, forskning och utveckling.

[4] Tenders Electronic Daily (en elektronisk marknad för offentlig upphandling) är en databas över alla offentliga upphandlingar som offentliggjorts inom EU.

[5] Inter-Active Terminology for Europe.


Side Bar