Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23. 2. 2007

Politična agenda komisije za večjezičnost

„Večjezičnost“ je 1. januarja 2007 postala delovno področje, ki odraža njeno politično razsežnost v EU glede na njen pomen za osnovno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, gospodarsko konkurenčnost, zaposlovanje, pravico, svobodo in varnost.

Jezikovna raznolikost je vsakdan Evropske unije. Evropska Komisija je zavezana ohranjanju in spodbujanju te ključne značilnosti. Komisarjev mandat bo imel za glavne cilje opredelitev prispevka večjezičnosti:

  • h gospodarski konkurenčnosti, rasti in boljšim delovnim mestom
  • k spodbujanju vseživljenjskega učenja in medkulturnega dialoga
  • k negovanju prostora evropskega političnega dialoga s pomočjo večjezičnega komuniciranja z državljani.

1. Prispevek h gospodarski konkurenčnosti, rasti in boljšim delovnim mestom

Večjezičnost resnično prispeva h konkurenčnosti evropskega gospodarstva, k doseganju ciljev lizbonske strategije. Študija „Učinki pomanjkanja znanja tujih jezikov v podjetjih na evropsko gospodarstvo“, ki jo je pripravil CILT (Nacionalni jezikovni center iz Velike Britanije), kaže na resnično izgubo poslovnih priložnosti zaradi premajhnega znanja tujih jezikov v podjetjih. Ne smemo pozabiti, da je večjezičnost sama po sebi pomembna industrija in da ustvarja številna delovna mesta.

Zato bo v drugi polovici leta 2007 ustanovljen Poslovni forum za večjezičnost, ki naj bi določil, kako povečati večjezične sposobnosti podjetij, s katerimi bi lažje stopiti na nove trge. Znanje jezikov lahko občutno izboljša zaposlitvene možnosti in mobilnost posameznikov. Zato se bo od Poslovnega foruma zahtevalo, da nadalje preuči možnosti na tem področju.

Potrebno je boljše razumevanje potenciala novih tehnologij za pridobitev in usposabljanje tistih, ki se učijo jezikov; zato se bo v letu 2007 začela študija o novih tehnologijah in jezikovni raznolikosti. Poleg tega je treba spodbuditi raziskave v zvezi z novimi tehnologijami za učenje jezikov in uporabo umetne inteligence kot orodja za prevajanje in tolmačenje.

2. Spodbujanje vseživljenjskega učenja in medkulturnega dialoga

Politike za spodbujanje visoko kakovostnega jezikovnega učenja morajo temeljiti dejstvih. Dve poročili bosta končani v letu 2007:

  • „Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti“ (izvajanje akcijskega načrta 2004–2006)
  • „Raznolikost učenja jezikov v EU“ (prvo petletno poročilo)

Ocenjeno bo tudi delo evropske Mreže jezikovnih inšpektorjev (ELIN).

Program vseživljenjskega učenja bo zagotovil finančna sredstva za jezikovne projekte; zajel bo vse jezike, vključno z regionalnimi in manjšinskimi jeziki. Podpora večjezičnosti bo ena od prednostnih nalog vseh projektov tega programa.

Naraščajoče zahteve po tolmačih in prevajalcih v evropskih institucijah že nakazujejo potrebo po nadaljnjem spodbujanju njihovega usposabljanja. Poleg tega obstajajo naraščajoče potrebe po njih na trgu (na primer potreba po tolmačih v Evropskem patentnem uradu, na sodiščih ali na ravni lokalnih skupnosti). Komisija že podpira podiplomske programe za tolmače in prevajalce v državah članicah. Programi za usposabljanje tolmačev in prevajalcev se združujejo, da bi se zagotovila stalna finančna podpora in večje število dobro pripravljenih kandidatov.

Podnaslavljanje je presenetljivo orodje, ki pomaga ljudem, da se zlahka in na zabaven način naučijo jezikov. Organiziran bo niz sestankov, da se izkoristi ta možnost, ki jo mediji ponujajo v zvezi z učenjem jezikov.

Končno, ne sme se pozabiti, da je učenje jezikov ključni vektor za medkulturno zavest in razumevanje. Zato mora biti zagotovljen prispevek večjezičnosti k medkulturnemu dialogu. Dejansko lahko le z učenjem jezikov nekdo iz večkulturne družbe preide v resnično medkulturno družbo. Leto 2008 bo evropsko leto medkulturnega dialoga. Skupina na visoki ravni, sestavljena iz intelektualcev in strokovnih delavcev s področja večjezičnosti, bo ustanovljena v letu 2007. Njen cilj bo opredeliti prispevek večjezičnosti k temu letu in pozneje. Drugo redno notranje delo bo temu za osnovo.

3. Negovanje prostora za evropski politični dialog: večjezično komuniciranje z državljani EU

Prevajanje in tolmačenje omogočata državljanom vseh držav članic branje in razumevanje zakonov, ki veljajo zanje; ter demokratično izvoljenim predstavnikom, da lahko zagovarjajo svoje interese in ideje, ne da bi jih pri tem oviral jezik.

Zato sta za dva od treh novih uradnih jezikov[1] (bolgarščino in romunščino) prednostni nalogi tega leta dokončanje objave sekundarne zakonodaje EU in začetek konsolidacije. Za druge uradne jezike je prednostna naloga konsolidacija zakonodaje. Za izboljšanje komuniciranja z državljani EU bo Komisija skušala povečati večjezično pokritost svojih spletnih strani, kolikor bodo to seveda sredstva dopuščala.

Zagotavljanje dostopa državljanov v njihovem jeziku do storitev spletnih informacij (kot so EUR-Lex[2] za strokovnjake na pravnem področju, CORDIS[3] za zainteresirane za raziskave, TED[4] za javna naročila EU, EU Bookshop kot virtualna knjigarna) bo horizontalna akcija v letih 2007 in 2008.

Evropske institucije so tolmačem in prevajalcem v pomoč razvile številna orodja. Ta morajo biti dostopna javnosti. Na primer, sredi tega leta bo medinstitucionalna podatkovna zbirka IATE[5] dostopna javnosti. Podjetjem bo zagotavljala natančno terminologijo (na primer odvetnikom, inženirjem), ki jo lahko uporabljajo pri tehničnih vidikih na različnih področjih svojega delovanja.

Poleg tega so bila razvita moderna orodja za lažje komuniciranje. GD za tolmačenje je razvil napredno tehnološko platformo za večjezično komuniciranje. Ta omogoča oddaljenim skupinam, da se povežejo s pomočjo videokonferenčnega sistema, ki zagotavlja simultano tolmačenje. Ta sistem se mora razširiti na ravni Evropske komisije in drugih institucij. Na ta način bodo državljani držav članic lahko v stiku z evropskimi institucijami in organi.

Novi strategiji nasproti

Delovno področje „večjezičnost“ ima pomembno horizontalno dimenzijo, saj je tesno povezano z drugimi politikami Evropske unije, kot so kultura, izobraževanje, komuniciranje, socialna politika, zaposlovanje, pravica, svoboda in varnost idr. Zato je treba njegov prispevek k razvoju in oblikovanju politik EU – tako notranjih kot zunanjih – še nadalje preučevati, njegove koristi promovirati, kjer je le mogoče.

Zbiranje zamisli in predlogov držav članic in zainteresiranih strani je zato bistvenega pomena za oblikovanje novih politik, ki odražajo njihove potrebe. To se bo zgodilo v okviru Skupine na visoki ravni za večjezičnost (ki bo svoje sklepe predstavila 26. septembra) in ministrske konference o večjezičnosti (ki bo organizirana v začetku naslednjega leta). Vse te zamisli bodo osnova za sporočilo, ki bo orisalo novo strategijo za večjezičnost (predstavljeno bo v drugi polovici leta 2008).


[1] V zvezi z irščino je s 1. 1. 2007 vzpostavljen poseben režim petih let, ki zahteva, da so le uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet, prevedene v irščino.

[2] EUR-Lex je podatkovna zbirka, ki zagotavlja neposreden brezplačen dostop do prava Evropske unije.

[3] Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju. CORDIS je interaktivna informacijska platforma, ki zagotavlja podatke o novostih, napredku in pobudah na področju evropskih inovacij, raziskav in razvoja.

[4] Dnevna elektronska javna naročila (Tenders Electronic Daily) je podatkovna zbirka vseh javnih naročil, objavljenih v Evropi.

[5] Interaktivna terminologija za Evropo (Inter-Active Terminology for Europe).


Side Bar