Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23. február 2007

Politická agenda pre viacjazyčnosť

Viacjazyčnosť bola vytvorená 1. januára 2007 ako samostatné portfólio s cieľom odzrkadliť jej politický rozmer v EÚ vzhľadom na jej význam pre oblasť prvotného vzdelávania, celoživotného vzdelávania, konkurencieschopnosti, zamestnanosti, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.

Jazyková rôznorodosť je každodennou realitou Európskej únie. Európska komisia sa zaväzuje túto kľúčovú črtu uchovať a podporovať. K hlavným cieľom mandátu komisára by malo patriť určenie prínosu viacjazyčnosti pre:

  • hospodársku konkurencieschopnosť, rast a lepšie pracovné miesta;
  • celoživotné vzdelávanie a medzikultúrny dialóg,
  • rozvíjanie priestoru pre európsky politický dialóg prostredníctvom viacjazyčnej komunikácie s občanmi.

1. Prínos pre hospodársku konkurencieschopnosť, rast a lepšie pracovné miesta

Viacjazyčnosť je skutočným prínosom pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva s cieľom dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie. V štúdii s názvom „Účinky nedostatočných cudzojazyčných schopností v podnikoch na európske hospodárstvo“, ktorú vypracovalo Národné jazykové centrum Spojeného kráľovstva (CILT), sa uvádzajú skutočné podnikateľské príležitosti, ktoré podniky z dôvodu chýbajúcich jazykových schopností nevyužili. Je takisto dôležité pamätať na to, že samotná viacjazyčnosť tvorí dôležité odvetvie a vytvára veľký počet pracovných miest.

S cieľom určiť spôsoby na zvýšenie viacjazyčných schopností spoločností, ktoré im pomôžu vstúpiť na nové trhy, sa v druhej polovici roka 2007 začne podnikateľské fórum o viacjazyčnosti. Jazykové schopnosti do značnej miery zvyšujú vyhliadky na zamestnanie a mobilitu jednotlivcov. Od podnikateľského fóra sa preto bude vyžadovať aj ďalšie preskúmanie príležitostí v tejto oblasti.

Na prilákanie a vzdelávanie nových študentov jazykov je potrebné lepšie pochopiť potenciál nových technológií, a preto sa v roku 2007 začne štúdia o nových technológiách a jazykovej rozmanitosti. Okrem toho by sa mal podporiť výskum v oblasti nových technológií pre štúdium jazykov a využívanie umelej inteligencie ako nástroja na preklad a tlmočenie.

2. Podpora celoživotného vzdelávania a medzikultúrneho dialógu

Na podporu vysokej kvality celoživotného vzdelávania je potrebné, aby sa politiky zakladali na presvedčivých dôkazoch. V roku 2007 sa dokončia dve správy:

  • „Podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti“ (implementácia akčného plánu na roky 2004 – 2006);
  • „Rozmanitosť jazykovej výučby v EÚ“ (prvá 5-ročná správa).

Vyhodnotí sa aj práca európskej Siete jazykových inšpektorov (ELIN).

V rámci programu celoživotného vzdelávania sa poskytnú finančné prostriedky na jazykové projekty; zameria sa na všetky jazyky, vrátane regionálnych a menšinových jazykov. Podpora pre viacjazyčnosť bude v skutočnosti jednou zo základných priorít v rámci všetkých projektov tohto programu.

Narastajúci dopyt po tlmočníkoch a prekladateľoch pre európske inštitúcie poukazuje na potrebu naďalej podporovať ich odbornú prípravu. Z rovnakého dôvodu narastá ich potreba na súkromnom trhu (napríklad dopyt po tlmočníkoch na Európskom patentovom úrade, na súdoch alebo na úrovni miestnych spoločenstiev). Komisia už podporuje postgraduálne programy pre tlmočníkov a prekladateľov v členských štátoch. Programy na odbornú prípravu tlmočníkov a prekladateľov sa spájajú, aby sa zabezpečila stála finančná podpora a väčší výber dobre pripravených kandidátov.

Titulkovanie je vynikajúci nástroj, ktorý ľuďom pomáha učiť sa jazyky jednoduchým a zábavným spôsobom. Z tohto dôvodu sa uskutoční séria stretnutí s cieľom preskúmať potenciál médií vzhľadom na štúdium jazykov.

V neposlednom rade by sa nemalo zabúdať, že štúdium jazykov je kľúčovým prvkom medzikultúrneho povedomia a porozumenia. Preto sa musí zaručiť prínos viacjazyčnosti pre medzikultúrny dialóg. V skutočnosti iba štúdium jazykov môže zabezpečiť prechod z mnohokultúrnej spoločnosti na naozaj medzikultúrnu spoločnosť. Rok 2008 bude Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. V roku 2007 sa zriadi skupina na vysokej úrovni zložená z intelektuálov a odborníkov z praxe v oblasti viacjazyčnosti. Jej účelom je určiť prínos viacjazyčnosti v rámci tohto roka a po ňom. Bude vychádzať z iných priebežných interných prác.

3. Rozvíjanie priestoru pre európsky politický dialóg: viacjazyčná komunikácia s občanmi EÚ

Preklad a tlmočenie umožňujú občanom všetkých členských štátov čítať zákony, ktoré sa na nich vzťahujú, a porozumieť im, a demokraticky zvoleným zástupcom umožňujú obhajovať záujmy a myšlienky občanov bez toho, aby im v tom bránila jazyková bariéra.

Z tohto dôvodu sú pre dva z troch nových úradných jazykov[1] (bulharčina a rumunčina) prioritami pre tento rok finalizácia uverejňovania sekundárnej legislatívy EÚ a začatie konsolidácie. Pre ostatné úradné jazyky je prioritou konsolidácia právnych predpisov. V záujme zlepšenia komunikácie s občanmi EÚ sa bude Komisia usilovať o zlepšenie viacjazyčného pokrytia svojich internetových stránok, pokiaľ jej to zdroje umožnia.

Poskytnutie prístupu občanov k on-line informačným službám v ich jazykoch (napr. EUR-lex[2] pre odborníkov v právnej oblasti, CORDIS[3] pre ľudí v oblasti výskumu, TED[4] pre verejné obstarávanie EÚ, EU Bookshop ako virtuálne kníhkupectvo EÚ) bude prelomovou akciou v rokoch 2007 a 2008.

S cieľom pomôcť prekladateľom a tlmočníkom v ich práci vyvinuli európske inštitúcie niekoľko nástrojov. Tieto by sa mali sprístupniť verejnosti. Do polovice tohto roka sa napríklad otvorí pre verejnosť medziinštitucionálna terminologická databáza IATE[5] . Tým sa podnikateľskej sfére poskytne presná terminológia (napr. pre právnikov, inžinierov), ktorú možno využiť v technických aspektoch rôznych oblastí činnosti.

Okrem toho sa vyvinuli moderné nástroje na uľahčenie komunikácie. GR pre tlmočenie vyvinulo pokročilú technologickú platformu pre viacjazyčnú komunikáciu. Tou sa umožní publiku, ktoré sa fyzicky nachádza na rôznych miestach, spojenie na diaľku pomocou systému video-konferencie zabezpečujúceho simultánne tlmočenie. Tento systém by sa mal rozšíriť na úrovni Európskej komisie a ostatných inštitúcií. Týmto spôsobom budú môcť byť občania z členských štátov v kontakte s európskymi inštitúciami a orgánmi.

Na ceste k novej stratégii

Portfólio viacjazyčnosti má výrazný horizontálny rozmer vďaka úzkej súčinnosti s ostatnými politikami Európskej únie, napríklad v oblasti kultúry, komunikácie, sociálnej politiky, zamestnanosti, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti atď. Preto by sa mal naďalej skúmať jej prínos pre tvorbu a formovanie politík EÚ na vnútornej, ako aj vonkajšej úrovni a čo najviac podporovať jej výhody.

Zhromažďovanie názorov a návrhov týkajúcich sa tejto oblasti zo strany členských štátov a zúčasnených strán je preto pre vytváranie nových politík odrážajúcich ich potreby kľúčové. To sa uskutoční v rámci skupiny na vysokej úrovni pre viacjazyčnosť (ktorá oznámi svoje závery 26. septembra) a ministerskej konferencie o viacjazyčnosti (ktorá sa uskutoční začiatkom budúceho roka). Všetky tieto názory budú východiskom pre oznámenie, ktorým sa navrhne nová stratégia v oblasti viacjazyčnosti (ktoré bude predložené v druhej polovici roka 2008).


[1] Pokiaľ ide o írčinu, od 1. 1. 2007 sa uplatňuje osobitný 5-ročný režim, podľa ktorého sa budú do írčiny prekladať iba nariadenia spoločne prijaté Európskym parlamentom a Radou.

[2] EUR-Lex je databáza, ktorá poskytuje priamy bezplatný prístup k právnym predpisom Európskej únie.

[3] Community Research and Development Information Service (Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj). CORDIS je interaktívna informačná platforma, ktorá poskytuje informácie o novinkách, pokroku a iniciatívach v oblasti európskych inovácií, výskumu a vývoja.

[4] Tenders Electronic Daily (Verejné súťaže denne v elektronickej podobe) je databáza všetkých verejných súťaží uverejnených v Európe.

[5] Inter-Active Terminology for Europe (Interaktívna terminológia pre Európu).


Side Bar