Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07//80

Brussels, 23/02/2007

O agendă politică pentru multilingvism

Multilingvismul a fost creat la data de 1 ianuarie 2007 ca un portofoliu separat pentru a reflecta dimensiunea sa politică în cadrul UE, având în vedere importanţa sa pentru educaţie iniţială, învăţarea continuă, ocuparea forţei de muncă, justiţie, libertate şi securitate.

Diversitatea lingvistică este o realitate zilnică a Uniunii Europene. Comisia Europeană s-a angajat să păstreze şi să promoveze această caracteristică esenţială. Printre principalele obiective ale mandatului Comisarului se va număra definirea contribuţiei multilingvismului în:

  • competitivitatea economică, creşterea şi crearea unor locuri de muncă mai bune
  • învăţarea continuă şi dialogul intercultural
  • cultivarea unui spaţiu al dialogului politic la nivel european printr-o comunicare multilingvă cu cetăţenii.

1. Contribuţia la competitivitate, creştere şi crearea unor locuri de muncă mai bune

Multilingvismul contribuie în mod real la competitivitatea economiei europene, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de la Lisabona. Un studiu privind „Efectele asupra economiei europene a lipsei cunoaşterii de limbi străine în întreprinderi (Elan)” efectuat de CILT (Centru Naţional pentru Limbi Străine din Marea Britanie) sugerează că lipsa competenţelor lingvistice duce la pierderea unor oportunităţi concrete de afaceri. Este, de asemenea, important de reţinut că multilingvismul în sine constituie o industrie importantă şi creează un mare număr de locuri de muncă.

Un Forum al întreprinderilor asupra multilingvismului va fi organizat în a doua jumătate a anului 2007 pentru a identifica moduri de dezvoltare a competenţelor multilingve ale întreprinderilor în scopul sprijinirii acestora să intre pe noi pieţe. Competenţele lingvistice pot de asemenea să îmbunătăţească în mod considerabil perspectivele de angajare şi mobilitatea persoanelor. Prin urmare, Forumul întreprinderilor va fi de asemenea invitat să aprofundeze analiza oportunităţilor din acest domeniu.

În vederea unei mai bune înţelegeri a capacităţii noilor tehnologii de a atrage şi forma persoane care doresc să înveţe limbi străine, va fi lansat un studiu privind noile tehnologii şi diversitatea lingvistică în 2007. Mai mult, trebuie încurajate cercetarea asupra noilor tehnologii de învăţare a limbilor străine şi folosirea inteligenţei artificiale ca instrument de traducere şi interpretare.

2. Promovarea învăţării continue şi a dialogului intercultural

Pentru a promova un nivel de înaltă calitate a învăţării limbilor străine, politicile trebuie bazate pe elemente concrete. Două rapoarte urmează să fie finalizate în anul 2007:

  • „Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice” (aplicarea Planului de acţiune 2004 – 2006)
  • „Diversitatea predării limbilor străine oferite în UE” (prim raport pe cinci ani)

Activitatea Reţelei europene de inspectori în domeniul limbilor străine (ELIN) va fi, de asemenea, supusă unei analize de bilanţ.

Programul de învăţare pe toată durata vieţii va asigura mijloace financiare pentru proiecte lingvistice; Totodată, acesta se va adresa tuturor limbilor, inclusiv celor regionale şi minoritare. Sprijinul pentru multilingvism va fi de fapt una dintre priorităţile comune tuturor proiectelor acoperite de acest program.

Cererea din ce în ce mai mare de interpreţi şi traducători pentru instituţiile europene dovedeşte deja necesitatea încurajării în continuare a pregătirii lor. În acelaşi timp, există o cerere din ce în ce mai mare pentru astfel de persoane şi din sectorul privat (de exemplu, cererea de interpreţi la Oficiul European pentru Brevete, la tribunale sau la nivelul comunităţilor locale). Comisia sprijină deja programe postuniversitare pentru interpreţi şi traducători în statele membre. Programele de formare a interpreţilor şi traducătorilor sunt regrupate pentru a asigura un sprijin financiar constant şi un număr mai mare de candidaţi bine pregătiţi.

Subtitrarea este un instrument spectaculos care ajută oamenii să înveţe limbi străine într-un mod simplu şi plăcut. Prin urmare, vor avea loc o serie de întâlniri pentru a folosi acest potenţial al mass-mediei în scopul învăţării limbilor străine.

În fine, nu trebuie uitat faptul că învăţarea limbilor străine este un vector determinant al sensibilizării şi înţelegerii interculturale. Prin urmare, trebuie garantată contribuţia multilingvismului la dialogul intercultural. Într-adevăr, numai prin învăţarea limbilor străine se poate trece de la o societate multi-culturală la o societate cu adevărat inter-culturală. 2008 va fi anul european al dialogului intercultural. Un grup de înalt nivel de intelectuali şi profesionişti în domeniul multilingvismului va fi creat în 2007. Scopul acestuia este de a defini contribuţia multilingvismului la acest an şi ulterior. El se va baza pe alte activităţi interne în curs.

3. Cultivarea unui spaţiu al dialogului politic la nivel european comunicarea multilingvă cu cetăţenii UE

Traducerea şi interpretarea permit cetăţenilor tuturor statelor membre să citească şi să înţeleagă legislaţia care li se aplică; iar reprezentanţilor aleşi în mod democratic să îşi poată apăra interesele şi ideile fără ca limba să constituie un impediment în acest sens.

Prin urmare, pentru două din cele trei noi limbi oficiale[1] (bulgara şi româna), priorităţile din acest an sunt finalizarea publicării legislaţiei secundare a UE şi începerea consolidării. Pentru celelalte limbi oficiale, prioritatea o reprezintă consolidarea legislaţiei. Pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii UE, Comisia va încerca să ofere mai multe informaţii în mai multe limbi pe site-urile sale web, în măsura în care o permit resursele.

Asigurarea accesului cetăţenilor la servicii de informare online în propriile limbi (cum ar fi EUR-Lex[2] pentru profesionişti în domeniul juridic, CORDIS[3] pentru cei interesaţi de cercetare, TED[4] pentru normele UE privind achiziţiile publice, Librăria UE ca librărie virtuală a UE) va constitui o acţiune primordială atât în 2007, cât şi în 2008.

Instituţiile europene au elaborat mai multe instrumente care să ajute traducătorii şi interpreţii în activitatea lor. Acestea trebuie puse la dispoziţia publicului. De exemplu, până la jumătatea acestui an, baza de date terminologice interinstituţională IATE[5] va fi deschisă publicului. Întreprinderile şi profesioniştii (de ex. avocaţi, ingineri) vor dispune astfel de o terminologie precisă pe care o vor putea aplica în aspecte tehnice din diferite domenii de activitate.

În plus, au fost elaborate instrumente moderne pentru a facilita comunicarea. DG Interpretare a elaborat Platforma Tehnologică Modernă pentru Comunicare Multilingvă. Aceasta permite publicului de la distanţă să se conecteze printr-un sistem de video conferinţă, asigurând o interpretare simultană. Acest sistem trebuie extins la nivelul Comisiei Europene şi al altor instituţii. În acest fel, cetăţenii statelor membre vor putea să fie în contact cu instituţiile şi organismele europene.

Către o nouă strategie

Portofoliul multilingvismului are o dimensiune orizontală semnificativă, acţionând în strânsă legătură cu alte politici ale Uniunii Europene, cum ar fi cultura, educaţia, comunicarea, politica socială, ocuparea forţei de muncă, justiţia, libertatea şi securitatea etc. Prin urmare, contribuţia sa la elaborarea şi conturarea politicilor UE – atât cele interne, cât şi cele externe – trebuie analizată în profunzime, iar beneficiile trebuie promovate oriunde este posibil.

Prin urmare, este esenţial să se reunească ideile şi sugestiile primite de la statele membre şi de la persoanele interesate de domeniile respective pentru a elabora noi politici care să reflecte necesităţile acestora. Acest lucru va fi realizat în cadrul Grupului la nivel înalt în materie de multilingvism (care va prezenta concluziile sale la 26 septembrie) şi al Conferinţei ministeriale privind multilingvismul (care va avea loc la începutul anului viitor). Toate aceste idei vor sta la baza unei Comunicări care să definească o nouă strategie privind multilingvismul (care urmează să fie prezentată în a doua jumătate a anului 2008).


[1] Pentru limba irlandeză există un regim special de cinci ani cu începere de la 1.1.2007, ce prevede că numai regulamentele adoptate în comun de Parlamentul European şi Consiliu vor fi traduse în limba irlandeză.

[2] EUR-Lex este o bază de date ce oferă un acces liber direct la legislaţia Uniunii Europene.

[3] Serviciul de informare pentru cercetare şi dezvoltare al comunităţii. CORDIS este o platformă interactivă de informare, care oferă informaţii cu privire la noutăţile, progresul şi iniţiativele în domeniile inovaţiei, cercetării şi al dezvoltării europene.

[4] Licitaţii electronice zilnice – este o bază de date a tuturor ofertanţilor publicată în Europa.

[5] Terminologie interactivă pentru Europa.


Side Bar