Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23 lutego 2007

Strategia polityczna na rzecz wielojęzyczności

Strategia na rzecz wielojęzyczności powstała w dniu 1 stycznia 2007 r. jako osobny projekt odzwierciedlający wymiar polityczny wielojęzyczności w UE, mając na względzie jego znaczenie dla nauczania początkowego, uczenia się przez całe życie, konkurencyjności gospodarczej, zatrudnienia, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Różnorodność językowa jest codzienną rzeczywistością Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest oddana zachowaniu i wspieraniu tej podstawowej cechy. Podczas kadencji Komisarza głównym celem będzie określenie wkładu wielojęzyczności w takich aspektach jak:

  • konkurencyjność gospodarcza, rozwój gospodarczy i lepsze warunki pracy
  • uczenie się przez całe życie i dialog międzykulturowy
  • tworzenie przestrzeni europejskiego dialogu politycznego poprzez wielojęzyczną komunikację z obywatelami.

1. Wkład w konkurencyjność, rozwój gospodarczy i lepsze warunki pracy

Wielojęzyczność rzeczywiście sprzyja wzrostowi konkurencyjności gospodarki wspólnotowej przyczyniając się do osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej. Badanie przeprowadzone przez CILT (Brytyjski ośrodek badań nad językiem) pt. „Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych na gospodarkę europejską” sugeruje, że nieznajomość języków wśród przedsiębiorców prowadzi do faktycznej utraty możliwości gospodarczych. Należy również pamiętać, że wielojęzyczność sama w sobie jest ważną dziedziną dającą wiele miejsc pracy.

W drugiej połowie 2007 r. powstanie Forum Przedsiębiorców nt. Wielojęzyczności, którego celem będzie zidentyfikowanie sposobów zwiększenia możliwości w zakresie wielojęzyczności przedsiębiorstw, aby mogły one wchodzić na nowe rynki. Umiejętności językowe mogą również w dużej mierze zwiększyć możliwości zatrudnienia oraz mobilność pracowników. Wobec tego kolejnym celem dla tego forum będzie dalsze badanie możliwości w tym zakresie.

Potrzebne jest również lepsze zrozumienie możliwości związanych ze stosowaniem nowych technologii w celu przyciągania i szkolenia osób uczących się języków obcych; w roku 2007 zostanie zatem zainicjowane badanie nowych technologii w aspekcie różnorodności językowej. Ponadto należy wspierać badania nowych technologii związanych z nauczaniem języków obcych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych.

2. Promocja uczenia się przez całe życie i dialogu międzykulturowego

Strategie wspierania nauki języków obcych na wysokim poziomie, musza się opierać się na trwałych fundamentach. W roku 2007 oczekuje się publikacji dwóch sprawozdań:

  • „Promoting Language Learning and Linguistic Diversity” (Wspieranie nauki języków obcych i różnorodności językowej) (realizacja planu działania na lata 2004-2006)
  • „Diversity of language teaching offered in the EU” (Różnorodność w nauczaniu języków obcych w UE) (pierwsze z cyklu 5 sprawozdań rocznych)

Wykorzystane zostaną rezultaty pracy europejskiej sieci inspektorów ds. języków obcych (ELIN).

Program uczenia się przez całe życie dostarczy środków finansowych na projekty językowe; program ten obejmuje wszystkie języki, w tym języki regionalne oraz języki mniejszości etnicznych. Wspieranie wielojęzyczności będzie w zasadzie nadrzędnym priorytetem wszystkich projektów w ramach programu.

Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczy ustnych i pisemnych dla Instytucji Europejskich uzasadnia konieczność dalszego wspierania ich kształcenia. Na tej samej zasadzie rośnie zapotrzebowanie na tłumaczy w sektorze prywatnym (np. zapotrzebowanie na tłumaczy ustnych w Europejskim Urzędzie Patentowym, w sądach oraz na poziomie społeczności lokalnych). Komisja współfinansuje studia podyplomowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych w państwach członkowskich. Programy kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych są zintegrowane tak, aby zapewnić im stałe wsparcie finansowe oraz większą pulę dobrze przygotowanych kandydatów.

Zamieszczanie listy dialogowej w filmach jest wspaniałym narzędziem, które pomaga uczyć się języków obcych w sposób łatwy i przyjemny. Odbędzie się zatem szereg spotkań, których celem będzie zbadanie możliwości wykorzystania mediów w zakresie nauki języków obcych.

Nie należy również zapominać, że nauka języków obcych jest podstawowym sposobem nabywania świadomości międzykulturowej i zwiększania zrozumienia innych kultur. Wobec tego należy zagwarantować wkład wielojęzyczności w dialog międzykulturowy. W zasadzie tylko dzięki nauce języków obcych możemy przejść od społeczeństwa wielokulturowego do społeczeństwa rzeczywiście międzykulturowego. Rok 2008 będzie europejskim rokiem dialogu międzykulturowego. W roku 2007 powstanie grupa wysokiego szczebla, w której skład wejdą intelektualiści i specjaliści w zakresie wielojęzyczności. Jej celem jest zdefiniowanie wkładu wielojęzyczności w europejski rok dialogu międzykulturowego, a także w późniejszym okresie. Wyniki pracy tej grupy będą również wykorzystywane w innych aktualnie realizowanych projektach wewnętrznych.

3. Tworzenie przestrzeni europejskiego dialogu politycznego: wielojęzyczna komunikacja z obywatelami UE

Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym obywatele państw członkowskich rozumieją przepisy, które się do nich stosują, zaś demokratycznie wybrani przedstawiciele mogą bronić ich interesów i ideałów bez przeszkód stwarzanych przez nieznajomość języka.

Zatem w przypadku dwóch z trzech nowych języków urzędowych[1] (bułgarski i rumuński) priorytetami na ten rok jest ukończenie publikacji wtórnego prawodawstwa wspólnotowego i rozpoczęcie procesu konsolidacji. W przypadku pozostałych języków urzędowych priorytetem jest konsolidacja prawodawstwa. W celu poprawy komunikacji z obywatelami UE Komisja dołoży starań na rzecz przetłumaczenia stron internetowych w takim zakresie, w jakim pozwolą na to zasoby.

Zapewnianie dostępu obywatelom do serwisów informacyjnych online w ich językach ojczystych (takich jak EUR-Lex[2] – baza dla specjalistów z zakresu prawa, CORDIS [3] baza przeznaczona dla osób interesujących się badaniami naukowymi, TED[4] - elektroniczny serwis poświęcony zamówieniom publicznym, EU Bookshop – księgarnia wirtualna UE) będzie działaniem przekrojowym w latach 2007-2008.

Instytucje europejskie stworzyły szereg narzędzi, aby pomóc tłumaczom pisemnym i ustnym w ich pracy. Narzędzia takie powinny być upublicznione. Na przykład w połowie bieżącego roku upubliczniona zostanie międzyinstytucjonalna terminologiczna baza danych - IATE[5]. Dzięki IATE przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci dokładnej terminologii (np. prawniczej, technicznej), którą będą mogli wykorzystać w technicznych aspektach swojej działalności.

Ponadto, opracowano nowoczesne narzędzia, których zadaniem będzie ułatwienie komunikacji. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Konferencyjnych opracowała zaawansowaną platformę techniczną komunikacji wielojęzycznej. Platforma pozwala na łączenie się poprzez system wideo-konferencyjny umożliwiający tłumaczenie symultaniczne. System powinien obejmować poziom Komisji Europejskiej oraz innych instytucji. W ten sposób obywatele państw członkowskich będą mogli kontaktować się z instytucjami i agencjami wspólnotowymi.

W kierunku nowej strategii

Wielojęzyczność ma znaczący wymiar horyzontalny, który ściśle współdziała z innymi dziedzinami polityki wspólnotowej, takimi jak kultura, edukacja, komunikacja, polityka społeczna, zatrudnienie, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo itp. Zatem wkład wielojęzyczności w rozwijanie i kształtowanie polityki wspólnotowej – wewnętrznej i zewnętrznej – powinien być przedmiotem dalszych dociekań, a wynikające z niego korzyści promowane wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Zbieranie pomysłów i zaleceń państw członkowskich i zainteresowanych stron w tym zakresie ma zatem zasadnicze znaczenie w opracowywaniu nowych strategii, które odzwierciedlają ich potrzeby. Zalecenia te będą gromadzone w ramach grupy wysokiego szczebla ds. wielojęzyczności (grupa przedstawi swoje wnioski w dniu 26 września) oraz konferencji ministerialnej na temat wielojęzyczności (która zostanie zorganizowana na początku przyszłego roku). Wszystkie te sugestie będą stanowiły podstawę dla komunikatu nakreślającego przyszłą strategię w zakresie wielojęzyczności (który zostanie przedstawiony w drugiej połowie roku 2008).


[1] W przypadku języka irlandzkiego zastosowano specjalny pięcioletni program, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r., a który zakłada, że wyłącznie rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę będą tłumaczone na język irlandzki.

[2] EUR-Lex jest bazą danych zapewniającą bezpośredni dostęp do dokumentów prawnych Unii Europejskie.

[3] Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju (Community Research and Development Information Service). CORDIS jest interaktywną platformą informacyjną dostarczającą informacji o nowościach, wydarzeniach i inicjatywach w zakresie europejskiej innowacyjności, badań i rozwoju

[4] Tenders Electronic Daily (elektroniczny biuletyn zamówień publicznych) jest to baza danych z informacjami o wszystkich zamówieniach publicznych na terenie UE.

[5] Inter-Active Terminology for Europe (Interaktywna baza danych terminologii UE)


Side Bar