Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

Een politieke agenda voor meertaligheid

Op 1 januari 2007 werd voor meertaligheid een afzonderlijke portefeuille gecreëerd om de politieke dimensie ervan in de EU te weerspiegelen, gezien het belang van meertaligheid voor initieel onderwijs, een leven lang leren, het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en justitie, vrijheid en veiligheid.

Taalverscheidenheid is in de Europese Unie dagelijkse realiteit. De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden dit belangrijke goed in stand te houden en te bevorderen. De commissaris ziet het als zijn hoofdtaak duidelijkheid te scheppen over de bijdrage van meertaligheid aan:

  • het concurrentievermogen, economische groei en betere banen;
  • een leven lang leren en de interculturele dialoog;
  • de totstandkoming van een ruimte voor Europese politieke dialoog door middel van meertalige communicatie met de burgers.

1. Bijdragen aan het concurrentievermogen, economische groei en betere banen

Meertaligheid levert een reële bijdrage aan het concurrentievermogen van de Europese economie en helpt zo de doelstellingen van de strategie van Lissabon te verwezenlijken. Uit een studie over de gevolgen voor de Europese economie van een tekort aan vreemdetalenkennis in het bedrijfsleven ("Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise") uitgevoerd door CILT (Brits National Centre for Languages) blijkt dat een tekort aan talenkennis in de ondernemingen ten koste van zakelijke kansen gaat. Ook mag niet worden vergeten dat meertaligheid op zich een belangrijke bedrijfstak vormt en een groot aantal banen oplevert.

In de tweede helft van 2007 zal een bedrijvenforum voor meertaligheid worden opgericht om na te gaan hoe ondernemingen dankzij meertaligheid nieuwe markten kunnen veroveren. Taalvaardigheden bieden ook uitzicht op betere werkgelegenheidsperspectieven en meer mobiliteit. Het bedrijvenforum zal daarom worden gevraagd de mogelijkheden op dat gebied nader te bestuderen.

Er is meer inzicht nodig in de mogelijkheden van nieuwe technologieën om taalleraren aan te trekken en op te leiden. Daarom zal in 2007 een studie over nieuwe technologieën en taalverscheidenheid worden uitgevoerd. Bovendien moet onderzoek naar nieuwe technologieën voor het leren van talen en het gebruik van kunstmatige intelligentie als hulpmiddel bij het vertalen en tolken worden aangemoedigd.

2. Een leven lang leren en de interculturele dialoog bevorderen

Om de kwaliteit van het leren van talen te bevorderen, moet het beleid een stevige basis krijgen. In 2007 moeten twee verslagen worden voltooid, namelijk:

  • "Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen" (uitvoering van the actieplan 2004-2006 );
  • "Verslag over de mate van diversiteit in het aanbod aan taalonderricht in de Europese Unie" (eerste vijfjaarlijks verslag).

Er zal ook een balans worden opgemaakt van het werk van het Europees netwerk van taalinspecteurs (ELIN).

Het programma over een leven lang leren zal taalprojecten financieel ondersteunen en gericht zijn op alle talen, ook regionale en minderheidstalen. Steun voor meertaligheid zal in feite een van de prioriteiten voor alle projecten van dit programma zijn.

De toenemende vraag naar tolken en vertalers bij de Europese instellingen wijst erop dat nog meer aan hun opleiding moet worden gedaan. Tegelijkertijd is er op de privémarkt steeds meer behoefte aan tolken en vertalers (wat blijkt uit bijvoorbeeld de vraag naar tolken bij het Europees Octrooibureau, bij rechtbanken of bij plaatselijke overheden). De Commissie ondersteunt al postacademische programma's voor tolken en vertalers in de lidstaten. Programma's voor de opleiding van tolken en vertalers worden gebundeld om verzekerd te zijn van financiële steun en van een grotere reserve aan goed voorbereide kandidaten.

Ondertiteling is een spectaculair middel om mensen te helpen om op een eenvoudige en prettige manier talen te leren. Er zal dan ook een aantal bijeenkomsten worden gehouden om na te gaan hoe de media het leren van talen kunnen bevorderen.

Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat taal cruciaal is voor de bevordering van intercultureel bewustzijn en begrip. Daarom moet meertaligheid daadwerkelijk aan de interculturele dialoog bijdragen. Het is inderdaad alleen door talen te leren dat wij een multiculturele samenleving kunnen omvormen tot een interculturele samenleving. 2008 wordt het Europees Jaar van de interculturele dialoog. In 2007 zal een Groep op hoog niveau, bestaande uit intellectuelen en vaklieden op het gebied van meertaligheid, worden opgezet. Doel is na te gaan welke bijdrage meertaligheid aan dat Europees Jaar en de periode daarna kan leveren. Hierbij zal worden voortgebouwd op andere lopende interne werkzaamheden.

3. Een ruimte voor Europese politieke dialoog tot stand brengen: meertalige communicatie met de EU-burgers

Dankzij vertaal- en tolkwerk kunnen de burgers van alle lidstaten de geldende wetgeving lezen en verstaan en kunnen democratisch gekozen vertegenwoordigers hun belangen en ideeën verdedigen zonder door taalbarrières te worden gehinderd.

Voor twee van de drie nieuwe talen[1] (Bulgaars en Roemeens) is het van prioritair belang dit jaar de publicatie van de secundaire EU-wetgeving te voltooien en met de consolidering te beginnen. Voor de overige officiële talen ligt de prioriteit bij de consolidering van de wetgeving. Om de communicatie met de EU-burgers te verbeteren, wil de Commissie meer meertalige websites opzetten, voor zover de middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Om online-informatiediensten (zoals EUR-Lex[2] voor wie beroepshalve met wetgeving te maken heeft, CORDIS[3] voor wie belangstelling heeft voor onderzoek, TED[4] voor EU-overheidsaanbestedingen en EU Bookshop de virtuele boekhandel van de EU) in de taal van de burgers toegankelijk te maken, maken zal in 2007 en 2008 een overkoepelende actie worden uitgevoerd.

De Europese instellingen hebben diverse hulpmiddelen ten behoeve van vertalers en tolken ontwikkeld, waartoe het publiek toegang moet krijgen. Zo zal bijvoorbeeld de interinstitutionele terminologiedatabank IATE[5] midden dit jaar voor het publiek worden opengesteld. Het bedrijfsleven kan hier voor technische aspecten op verschillende gebieden precieze terminologie (bijvoorbeeld voor juristen en ingenieurs) vinden.

Daarnaast zijn moderne hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie te bevorderen. DG Tolken heeft het geavanceerd technologisch platform voor meertalige communicatie ontwikkeld. Hierdoor kunnen toehoorders op afstand worden verbonden via een videoconferentiesysteem dat simultaanvertollking biedt. Het is de bedoeling dat dit systeem voor de hele Europese Commissie en voor andere instellingen beschikbaar wordt gesteld. Op die manier zullen de burgers van de lidstaten met de Europese instellingen en organen contact kunnen onderhouden.

Naar een nieuwe strategie

De portefeuille meertaligheid heeft een belangrijke horizontale dimensie en is nauw verweven met andere EU-beleidsterreinen, zoals cultuur, onderwijs, communicatie, sociaal beleid, werkgelegenheid, justitie, vrijheid en veiligheid. Daarom moet de bijdrage van meertaligheid aan de ontwikkeling en de vormgeving van het EU-beleid – zowel intern als extern – nader worden onderzocht en moeten de voordelen ervan waar mogelijk worden bevorderd.

Het is dan ook essentieel dat ideeën en suggesties van lidstaten en belanghebbenden in het veld worden verzameld met het oog op nieuwe beleidsmaatregelen die aan hun behoeften beantwoorden. Dit zal gebeuren in het kader van de groep op hoog niveau voor meertaligheid (die haar conclusies op 26 september zal presenteren) en van een ministerconferentie over meertaligheid (die begin volgend jaar zal worden georganiseerd). Al deze ideeën zullen worden verwerkt in een (voor de tweede helft van 2008 aangekondigde) mededeling over een nieuwe strategie voor meertaligheid.


[1] Voor het Iers is er een speciale regeling voor vijf jaar vanaf 1 januari 2007, die inhoudt dat alleen verordeningen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld in het Iers worden vertaald.

[2] EUR-Lex is een databank die rechtstreeks en gratis toegang biedt tot de wetgeving van de Europese Unie.

[3] De communautaire dienst voor informatie over onderzoek en ontwikkeling. CORDIS is een interactief informatieplatform met nieuwsberichten en informatie over vooruitgang en initiatieven op het gebied van Europese innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

[4] Tenders Electronic Daily is een databank met alle in Europa gepubliceerde aanbestedingen.

[5] Inter-Active Terminology for Europe.


Side Bar