Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

Politinė daugiakalbystės darbotvarkė

Daugiakalbystė, kaip atskira politikos sritis, buvo įvesta 2007 m. sausio 1 d. kaip atskira politikos sritis siekiant pabrėžti jos politinį aspektą Europos Sąjungoje atsižvelgiant į jos svarbą pradiniam švietimui, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, ekonomikos konkurencingumui, užimtumui, teisingumui, laisvei ir saugumui.

Kalbų įvairovė yra Europos Sąjungos kasdienybė. Europos Komisija yra įsipareigojusi puoselėti ir skatinti šį svarbų aspektą. Komisijos nario pagrindinis tikslas – apibrėžti daugiakalbystės indėlį užtikrinant:

  • ekonomikos konkurencingumą, augimą ir geresnių darbo vietų kūrimą,
  • visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir kultūrų dialogą
  • tinkamą terpę Europos politiniam dialogui įvairiomis kalbomis bendraujant su piliečiais.

1. Konkurencingumo, augimo ir geresnių darbo vietų kūrimo užtikrinimas

Daugiakalbystė iš tiesų leidžia didinti Europos ekonomikos konkurencingumą siekiant Lisabonos strategijos tikslų. Užsienio kalbų įgūdžių stokos įmonėse poveikio Europos ekonomikai tyrimas, kurį atliko CILT (Jungtinės Karalystės nacionalinis kalbų centras), rodo, kad dėl kalbinių įgūdžių stokos įmonės realiai praranda verslo galimybes. Svarbu atminti ir tai, kad pati daugiakalbystė yra svarbi pramonės šaka, kurioje sukuriama daug darbo vietų.

2007 m. antroje pusėje bus įkurtas Daugiakalbystės verslo forumas, kad būtų galima nustatyti būdus, kaip pagerinti kalbinius įgūdžius bendrovėse ir taip joms padėti patekti į naujas rinkas. Dėl kalbinių įgūdžių gali labai padaugėti galimybių įsidarbinti ir padidėti asmenų judumas. Todėl bus prašoma, kad Verslo forume būtų atidžiau išnagrinėtos šios srities galimybės.

Būtina geriau suprasti naujų technologijų galimybes pritraukti besimokančiuosius kalbų ir juos mokyti, todėl 2007 m. bus pradėtas naujų technologijų ir kalbų įvairovės tyrimas. Be to, reikia skatinti kalbų mokymuisi skirtų naujų technologijų ir dirbtinio intelekto, kaip vertimo raštu ir žodžiu priemonės, mokslinius tyrimus.

2. Visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir kultūrų dialogo skatinimas

Siekiant skatinti aukštos kokybės kalbų mokymąsi, politika turi būti grindžiama svariais įrodymais. 2007 m. reikės baigti rengti dvi ataskaitas:

  • „Kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas" (2004–2006 m. veiksmų plano įgyvendinimas);
  • „Kalbų mokymo įvairovė Europos Sąjungoje“ (pirmoji 5-erių metų ataskaita).

Taip pat bus įvertintas Europos kalbos inspektorių tinklo (ELIN) darbas.

Pagal Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą bus finansuojami kalbų projektai; ši programa bus skirta visoms kalboms, įskaitant regionines ir mažumų kalbas. Vienas iš pagrindinių visų šios programos projektų prioritetų bus parama daugiakalbystei.

Didėjanti vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu paklausa Europos institucijose jau parodė, kad būtina toliau skatinti vertėjų rengimą. Taip pat didėja vertėjų poreikis privačioje rinkoje (pvz., vertėjų žodžiu paklausa Europos patentų biure, teismuose ar vietos bendruomenėse). Komisija jau remia valstybių narių vertėjų žodžiu ir raštu antrosios pakopos studijų programas. Vertėjų žodžiu ir raštu rengimo programos sujungiamos siekiant užtikrinti nuolatinę finansinę paramą ir didesnį gerai parengtų kandidatų skaičių.

Subtitrai – tai nuostabi priemonė, padedanti žmonėms lengvai ir maloniai mokytis kalbų. Todėl bus surengta daug posėdžių siekiant panaudoti šias žiniasklaidos galimybes kalbų mokymuisi.

Galiausiai reikia nepamiršti, kad kalbų mokymasis yra svarbus kitų kultūrų pažinimo ir supratimo veiksnys. Todėl reikia užtikrinti daugiakalbystės indėlį į kultūrų dialogą. Iš tikrųjų tik mokydamasi kalbų daugiakultūrė visuomenė gali tapti tikra atskirų kultūrų draugystės visuomene. 2008-ieji  bus Europos kultūrų dialogo metai. 2007 m. bus įkurta aukšto lygio daugiakalbystės specialistų ir intelektualų grupė. Jos tikslas – apibrėžti daugiakalbystės indėlį šiais ir vėlesniais metais. Tuo bus grindžiama kita jos vykdoma veikla.

3. Europos politiniam dialogui tinkamos terpės užtikrinimas: daugiakalbis bendravimas su ES piliečiais

Vertimas raštu ir vertimas žodžiu suteikia valstybių narių piliečiams galimybę skaityti ir suprasti jiems taikomus teisės aktus, o demokratiniu būdu išrinktiems jų atstovams – ginti jų interesus ir idėjas, nejuntant kalbos barjero.

Todėl dviejų iš trijų naujų oficialiųjų kalbų (bulgarų ir rumunų[1]) šių metų prioritetai – baigti skelbti antrinius ES teisės aktus ir pradėti juos konsoliduoti. Kitų oficialiųjų kalbų prioritetas – teisės aktų konsolidavimas. Siekdama pagerinti bendravimą su ES piliečiais Komisija stengsis kiek leidžia lėšos pagerinti savo tinklaviečių daugiakalbę aprėptį.

2007 ir 2008 m. bus imamasi veiksmų įvairiose srityse siekiant suteikti piliečiams galimybę savo kalbomis naudotis internetinės informacijos paslaugomis (pvz., teisės specialistams skirta EUR–Lex tinklaviete[2], besidomintiems moksliniais tyrimais skirta CORDIS tinklaviete[3], ES viešiesiems pirkimams skirta TED tinklaviete[4], ES virtualiuoju knygynu „EU Bookshop“).

Europos institucijos parengė priemonių, padedančių vertėjams raštu ir žodžiu dirbti savo darbą. Jos turėtų būti prieinamos visuomenei. Pavyzdžiui, šių metų viduryje visuomenei taps prieinama institucijų terminų bazė IATE[5]. Ji leis, pvz., bendrovių teisininkams, inžinieriams, sužinoti tikslius terminus, susijusius su techniniais įvairių veiklos sričių aspektais.

Be to, sukurta modernių priemonių bendravimui palengvinti. Vertimo žodžiu generalinis direktoratas parengė daugiakalbio bendravimo pažangiųjų technologijų sistemą. Naudodamiesi vaizdo konferencijų sistema toli vieni nuo kitų esantys pašnekovai gali bendrauti ir naudotis sinchroniniu vertimu. Ši sistema turėtų būti naudojama visoje Europos Komisijoje ir kitose institucijose. Taip valstybių narių piliečiai galės susisiekti su Europos institucijomis ir įstaigomis.

Naujos strategijos rengimas

Daugiakalbystės sritis yra labai plati, ji glaudžiai susijusi su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis, pvz., kultūros, švietimo, komunikacijos, socialine politika, užimtumo, teisingumo, laisvės ir saugumo politika bei kt. politikos sritimis. Todėl būtina geriau išnagrinėti daugiakalbystės indėlį į ES išorės ir vidaus politikos kūrimą bei plėtrą ir kur tik įmanoma naudotis daugiakalbystės teikiama nauda.

Todėl būtina rinkti valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių šios srities idėjas bei pasiūlymus siekiant sukurti naują jų poreikius atspindinčią politiką. Tai atliks aukšto lygio daugiakalbystės grupė (paskelbsianti savo išvadas rugsėjo 26 d.), tai bus svarstoma ir daugiakalbystei skirtoje ministrų konferencijoje (kuri bus surengta kitų metų pradžioje). Visomis šiomis idėjomis bus pagrįstas Komunikatas dėl naujos daugiakalbystės strategijos (jis bus pateiktas 2008 m. antroje pusėje).


[1] Airių kalbai nuo 2007 m. sausio 1 d. nustatytas specialus penkerių metų režimas – į airių kalbą bus verčiami tik Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti reglamentai.

[2] EUR-Lex – tai nemokama Europos Sąjungos teisės duomenų bazė.

[3] Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinė tarnyba CORDIS (Community Research & Development Information Service) yra sąveiki informacijos tarnyba, teikianti informaciją apie Europos naujovių, mokslinių tyrimų ir plėtros naujienas, pažangą ir iniciatyvas.

[4] Tenders Electronic Daily – tai visų Europos viešųjų pirkimų konkursų skelbimų duomenų bazė.

[5] Sąveikioji Europos terminologija (Inter-Active Terminology for Europe).


Side Bar