Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

Clár oibre polaitiúil don ilteangachas

Tionscnaíodh an ilteangachas mar chúram ann féin ar 1 Eanáir 2007 chun a ghné pholaitiúil san AE a léiriú toisc é bheith chomh tábhachtach sin le haghaidh an oideachais tosaigh, an oideachais ar feadh an tsaoil, an iomaíochais eacnamaíochta, na fostaíochta, an cheartais, na saoirse agus na slándála.

Is rud laethúil í an éagsúlacht teanga san Aontas Eorpach. Tá an tAontas Eorpach tiomanta do chaomhnú agus do chur chun cinn na heochairghné seo. Is iad na príomhspriocanna a bheidh i sainordú an Choimisinéara ag sainmhíniú rannpháirtíochta an ilteangachais i dtaca le:

  • hiomaíochas eacnamaíochta, forás agus poist níos fearr,
  • Foghlaim ar feadh an tsaoil agus agallamh idirchultúrtha a chur chun cinn
  • spás a chruthú le haghaidh agallaimh pholaitiúil Eorpaigh trí chumarsáid ilteangach leis na saoránaigh.

1. Cur le hiomaíochas, forás agus poist níos fearr

Cuireann an ilteangachas go fíreannach le hiomaíochas an gheilleagair Eorpaigh, chun spriocanna straitéis na Lispóine a bhaint amach. Cuireann staidéar a rinne CILT (Ionad Náisiúnta Teangacha an RA) ar "Thionchar an Ghanntanais Scileanna Teangacha Iasachta ar Fhiontar" in iúl gur féidir deiseanna gnó a chailiúint go fíreannach a bhíochas don ghanntanas scileanna teanga i bhfiontair. Tá sé tábhachtach freisin cuimhneamh gur tionscal tábhachtach ann féin atá san ilteangachas agus go gcruthaíonn sé méid mór post.

Bunófar Fóram Gnó ar an Ilteangachas i rith an dará leath de 2007, chun bealaí chun cumais ilteangacha chuideachtaí a mhéadú agus chun cabhrú leo dul isteach i margaí nua. Is féidir leis na teangacha deiseanna fostaíochta agus soghluaisteacht an duine aonair a fheabhsú go suntasach. Dá bhrí sin, iarrfar ar an bhFóram Gnó tuilleadh taighde a dhéanamh ar dheiseanna sa réimse sin.

Tá gá le tuiscint níos fearr ar chumas na dteicneolaíochtaí nua chun foghlaimeoirí teanga a mhealladh agus a oiliúint; Ar an ábhar sin, láinseálfar staidéar nua ar theicneolaíochtaí agus éagsúlacht teanga i 2007. Thairis sin, ba cheart taighde ar theicneolaíochtaí nua don fhoghlaim teanga, agus úsáid na hintleachta saorga mar uirlis aistriúcháin agus ateangaireachta a spreagadh.

2. Foghlaim ar feadh an tsaoil agus agallamh idirchultúrtha a chur chun cinn

Chun foghlaim teanga d'ardcháilíocht a chur chun cinn, ní mór na beartais a bheith bunaithe ar fhianaise dhaingean. Tá dhá thuarascáil le tabhairt chun críche i 2007:

  • "Foghlaim Teanga agus Éagsúlacht Teanga a chur chun cinn" (Plean Gníomhaíochta 2004 á chur i bhfeidhm)
  • "Éagsúlacht na foghlama teanga atá á tairiscint san AE" (an chéad tuarascáil cúig-bliana)

Déanfar breithniú freisin ar obair Ghréasán na gCigirí Teanga Eorpach (ELIN).

Soláthróidh an Clár Foghlama ar feadh an tSaoil an maoiniú do thionscadail teanga; Beidh sé ag díriú ar na teangacha go léir, lena n-áirítear teangacha réigiúnacha agus mionlaigh. Beidh an tacaíocht don ilteangachas ar cheann de na tosaíochtaí is tábhachtaí sna tionscadal go léir sa chlár seo.

Leis an éileamh atá ag méadú ar ateangairí agus ar aistritheoirí i gcomhair na n-institiúidí Eorpacha tá cruthú ann cheana ar an riachtanas atá lena n-óiliúint a chur ar aghaidh níos mó. Dá chomhartha sin, tá méadú ar an éileamh orthu ar an margadh príobháideach (cuir i gcás, an t-éileamh ar ateangairí ag Oifig na bPaitinní Eorpach, sna cúirteanna nó ag leibhéal na bpobal áitiúil). Tá an Coimisiún ag tacú cheana le cláir iar-chéime d'ateangairí agus d'aistritheoirí sna Ballstáit. Tugtar le chéile Cláir Oiliúna d'Ateangairí agus d'Aistritheoirí chun tacaíocht airgeadais leanúnach agus lion saothair níos mó d'iarrthóirí atá ullmhaithe go maith a chinntiú.

Is uirlis iontach í an fhotheidileoireacht a chabhraíonn le daoine teangacha a fhoghlaim go héasca agus le taitneamh. Tionólfar sraith cruinnithe dá bhrí sin chun leas a bhaint as cumas seo na meán maidir le foghlaim teanga.

Ar deireadh, ní ceart dearmad a dhéanamh go bhfuil an fhoghlaim teanga ina gné fíor-riachtanach le haghaidh feasachta agus tuisceana idirchultúrtha. Ní foláir dá bhrí sin, rannpháirtíocht ilteangachais san agallamh idirchultúrtha a ráthúnú. Is trí theangacha a fhoghlaim ar ndóigh, ar féidir le duine bogadh ar aghaidh ó shochaí ilchultúrtha go ceann atá idirchultúrtha go fíreannach. Beidh 2008 mar an bhliain Eorpach le haghaidh agallaimh idirchultúrtha. Bunófar Grúpa Ardleibhéal intleachteach agus cleachtóirí ilteangachais i 2007. Is í an aidhm atá aige ná rannchuidiú an ilteangachais sa Bhliain seo agus amach anseo a shainmhíniú. Tógfaidh sé se ar obair eile inmheánach atá ar leanúint.

3. Spás a chruthú don agallamh polaitiúil Eorpach: cumarsáid ilteangach le saoránaigh an AE

Cuireann an t-aistriúchán agus an ateangaireacht ar chumas shaoránaigh na mBallstát go léir na dlíthe is infheidhme orthu a léamh agus a thuiscint; agus cuireann sé ar chumas na n-ionadaithe a toghadh go daonlathach a leasanna agus a dtuairimí a chosaint gan an teanga a bheith ag cur bac orthu.

Dá bhrí sin, i gcás dhá cheann as trí cinn de na teangacha oifigiúla nua[1] (Bulgáiris agus Romáinis) is iad na tosaíochtaí don bhliain seo ná tabhairt chun críche fhoilseachán reachtaíochta tánaistí an AE agus tosú an chomhdhlúthaithe. I gcás na dteangacha eile, tá comhdhlúthú na reachtaíochta ina thosaíocht. Chun an chumarsáid le saoránaigh an AE a fheabhsú, beidh an Coimisiún ag iarraidh cuimsiú ilteangach a suíomh gréasáin a fheabhsú, chomh fada agus a cheadaíonn na hacmhainní.

Gníomhaíocht ilfheidhmeach i 2007 agus 2008 a bheidh i soláthar rochtana ar fhaisnéis ar line do shaoránaigh (cosúil le EUR-Lex[2] do dhaoine gairmiúla i réimse an dlí, CORDIS[3] dóibh siúd a bhfuil suim acu sa taighde, TED[4] táirseach soláthair an AE, Siopa Leabhar AE mar shiopa leabhar fíorúil an AE).

Tá na hinstitiúidí Eorpacha tar áis roinnt uirlisí a fhorbairt chun cabhrú le haistritheoirí agus le hateangairí ina gcuid oibre. Ba cheart iad seo a chur ar fáil don phobal. Mar shampla, faoi lár na bliana seo, beidh bunachar sonraí téarmaíochta idir-institiúideach IATE[5] oscailte don phobal. Cuirfidh sé seo téarmaíocht chruinn ar fáil don ghnó (m.sh. dlíodóirí, innealtóirí) gur féidir a úsáid i ngnéithe teicniúla réimsí éagsúla gníomhaíochta.

Thairis sin, táthar tar éis uirlisí nua-aimseartha a fhorbairt chun cumarsáid a éascú. Tá DG Ateangaireachta tar éis Ardán Teicneolaíochta Ardchéime don Chumarsáid Ilteangach a fhorbairt. Le seo is féidir le lucht féachana iargúlta a bheith nascaithe trí chóras físchomhdhála, ag cur ateangaireacht comhuaineach ar fáil. Ba cheart an córas seo a leathnú ag leibhéal an Choimisiúin Eorpaigh agus institiúidí eile. Ar an gcaoi seo cuirfear ar chumas saoránach ó Bhallstáit a bheith i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí Eorpacha.

I dtreo STRAITÉISE NUA

Tá toise cothrománach nach beag ag an gcúram ilteangachais, ag idirghníomhú go dlúth le beartais eile an Aontais Eorpaigh, cosúil le cultúr, oideachas, cumarsáid, beartas sóisialta, fostaíocht, ceartas, saoirse agus slándáil, srl. Dá bhrí sin, ba cheart a rannpháirtíocht i bhforbairt agus múnlú beartas AE – inmheánach agus seachtrach araon – a chíoradh níos mó agus na buntáistí a chur chun cinn aon uair is féidir.

Tá sé fíor-riachtanach dá bhrí sin tuairimí agus moltaí a bhailiú ó Bhallstáit agus ó gheallshealbhóirí sa réimse chun beartais nua a chumadh ina bhfuil a riachtanais á léiriú. Déanfar an méid seo faoi chuimsiú an Ghrúpa Ardleibhéil ar Ilteangachas (a chuirfidh a chonclúidí i láthair ar 26 Meán Fómhair) agus faoi chuimsiú Comhdhála Aireachta ar Ilteangachas (a eagrófar ag tús na bliana seo chugainn). Beidh na tuairimí seo go léir mar bhonn do Theachtaireacht ag sracrianú straitéis nua ar ilteangachas (le cur i láthair I rith an dara leath de 2008).


[1] Maidir leis an nGaeilge, tá córas idirthréimhseach de chúig bliana ó 1 Eanáir 2007, a bheireann nach n-aistreofar go Gaeilge ach amháin rialacháin arna nglacadh go comhpháirteach ag Parlaimint ne hEorpa agus ag an gComhairle.

[2] Is bunachar sonraí é EUR-LEX, a sholáthraíonn rochtain dhíreach soar in aisce ar dhlí an Aontais Eorpaigh.

[3] Is ardán idirghníomhach faisnéise é CORDIS, Seirbhís Faisnéise um Thaighde agus Forbairt an Chomhphobail Eorpaigh, a sholáthraíonn faisnéis suas chun dáta d'úsáideoirí, ar an nuacht, ar an dul chun cinn agus ar na tionscnaimh a bhaineann le nuálaíocht, le taighde agus le forbairt Eorpach.

[4] Is bunachar sonraí é Tenders Electronic Daily de na tairiscintí go léir a fhoilsítear san Eoraip.

[5] Téarmaíocht Idirghníomhach don Eoraip.


Side Bar