Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23.2.2007

Monikielisyyttä koskeva poliittinen ohjelma

Monikielisyydestä tehtiin 1. tammikuuta 2007 erillinen vastuualue. Tarkoituksena on ilmentää sen poliittista ulottuvuutta EU:ssa ja ottaa huomioon sen merkitys peruskoulutuksen, elinikäisen oppimisen, talouden kilpailukyvyn, työllisyyden sekä oikeuden, vapauden ja turvallisuuden kannalta.

Kielellinen monimuotoisuus on täyttä totta Euroopan unionissa. Euroopan komissio on sitoutunut säilyttämään tämän olennaisen piirteen ja edistämään sitä. Tämän alan komissaarin toimeksiannon päätavoitteena on määritellä se, miten monikielisyydellä voidaan edistää

  • talouden kilpailukykyä, kasvua ja parempien työpaikkojen luomista
  • elinikäistä oppimista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua
  • Euroopan poliittista vuoropuhelua kansalaisille suunnatun monikielisen viestinnän avulla.

1. Panos kilpailukykyyn, kasvuun ja parempien työpaikkojen luomiseen

Monikielisyyden avulla voidaan todella parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä Lissabonin strategiassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. CILTin (UK National Centre for Languages) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä vaikutuksia Euroopan talouteen on vieraiden kielten puutteellisesta osaamisesta yrityksissä (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, ELAN). Tutkimuksessa kävi ilmi, että liiketoimintamahdollisuuksia on todella menetetty sen vuoksi, että yritykseltä on puuttunut kielitaitoa. On lisäksi tärkeää muistaa, että monikielisyys itsessään muodostaa merkittävän tuotannonalan ja luo suuren määrän työpaikkoja.

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla on tarkoitus perustaa monikielisyyttä käsittelevä yritysfoorumi. Tavoitteena on kartoittaa keinoja lisätä yritysten monikielisyyttä, jotta ne pääsisivät helpommin mukaan uusille markkinoille. Kielitaito saattaa lisäksi huomattavasti parantaa yksittäisten ihmisten työllistymisnäkymiä ja liikkuvuusmahdollisuuksia. Sen vuoksi yritysfoorumia pyydetään myös tutkimaan tähän alaan liittyviä mahdollisuuksia.

On voitava paremmin ymmärtää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia houkutella kielten opiskelijoita ja opettaa heitä. Tämän vuoksi vuonna 2007 käynnistetään tutkimus uudesta teknologiasta ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Lisäksi aiotaan kannustaa tutkimusta uuden teknologian käytöstä kielten oppimisessa sekä tekoälyn käytöstä kääntämisen ja tulkkauksen välineenä.

2. Elinikäisen oppimisen ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen

Korkealuokkaisen kieltenoppimisen edistämiseksi politiikan on perustuttava vankkaan näyttöön. Vuonna 2007 on määrä saada valmiiksi kaksi raporttia:

  • Kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen (vuosien 2004–2006 toimintasuunnitelman täytäntöönpanoraportti)
  • EU:ssa tarjotun kieltenopetuksen monimuotoisuus (ensimmäinen viisivuotisraportti).

Lisäksi aiotaan tarkastella Euroopan kieltenopetuksen tarkastajien verkoston (ELIN) työskentelyä.

Elinikäisen oppimisen ohjelmasta annetaan rahoitusta kielihankkeille. Ohjelma kohdistuu kaikkiin kieliin, alueelliset ja vähemmistökielet mukaan luettuina. Monikielisyydelle annettava tuki on itse asiassa yksi kaikkien tämän ohjelman hankkeiden kaiken kattavista painopisteistä.

EU:n toimielimissä tarvitaan yhä enemmän kääntäjiä ja tulkkeja, minkä vuoksi kääntäjien ja tulkkien kouluttamista on edistettävä lisää. Kääntäjiä ja tulkkeja tarvitaan samaten lisää myös yksityisillä markkinoilla (esimerkiksi tulkkeja tarvitaan Euroopan patenttivirastossa, tuomioistuimissa tai paikallisyhteisöissä). Jo nyt komissio tukee kääntäjille ja tulkeille tarkoitettuja jatkokoulutusohjelmia jäsenvaltioissa. Kääntäjien ja tulkkien koulutusohjelmat kootaan yhteen tarkoituksena varmistaa jatkuva rahoitustuki ja se, että saatavilla olisi enemmän hyvin valmistautuneita ehdokkaita.

Tekstitys on erinomainen väline, jonka avulla voidaan auttaa ihmisiä oppimaan kieliä helposti ja mukavasti. Aikomuksena on järjestää kokouksia, joissa tarkastellaan tiedotusvälineiden mahdollisuuksia kielten opiskelussa.

Ei pidä myöskään unohtaa, että kielten oppiminen vaikuttaa suuresti kulttuurienväliseen tietoisuuteen ja ymmärrykseen. Tämän vuoksi monikielisyyden panos kulttuurienväliseen viestintään on taattava. Monikulttuurisesta yhteiskunnasta voidaan siirtyä todella kulttuurienväliseen yhteiskuntaan ainoastaan oppimalla kieliä. Vuosi 2008 on nimetty Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Vuonna 2007 perustetaan asiantuntijoista ja monikielisyyden alalla toimivista koostuva korkean tason ryhmä. Sen tavoitteena on määritellä, millainen panos monikielisyydellä voi olla teemavuoteen ja sen jälkeen. Tässä toiminnassa otetaan huomioon muu komission sisällä käynnissä oleva työ.

3. Euroopan poliittisen vuoropuhelun tukeminen: monikielinen viestintä EU:n kansalaisten kanssa

Kääntämisen ja tulkkauksen ansiosta kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voivat lukea ja ymmärtää heihin sovellettavia lakeja ja demokraattisesti valitut edustajat voivat puolustaa heidän etujaan ja ideoitaan ilman kielimuuria.

Tämän vuoksi kolmesta uudesta virallisesta kielestä kahden (bulgarian ja romanian[1]) osalta painopisteenä on tänä vuonna saattaa loppuun EU:n sekundaarilainsäädännön julkaiseminen ja käynnistää lainsäädännön konsolidointi. Muiden virallisten kielten osalta lainsäädännön konsolidointi on ensimmäinen painopiste. Parantaakseen viestintää EU:n kansalaisille komissio pyrkii resurssiensa rajoissa lisäämään www-sivustojensa kielivalikoimaa.

Vuosien 2007 ja 2008 laaja-alaisena toimena on asettaa sähköiset tietopalvelut (kuten EUR-Lex[2] oikeustieteellisen alan ammattilaisille, CORDIS[3] tutkimuksesta kiinnostuneille, TED[4] EU:n julkisten hankintojen osalta ja EU-Bookshop EU:n virtuaalisena kirjakauppana) kansalaisten saataville heidän omilla kielillään.

EU:n toimielimet ovat kehittäneet useita välineitä kääntäjien ja tulkkien avuksi. Ne olisi annettava myös suuren yleisön käyttöön. Esimerkiksi toimielinten välinen terminologiatietokanta IATE[5] avataan tämän vuoden puoliväliin mennessä yleisölle. Näin annetaan yritysten (esim. lakimiesten, insinöörien) käyttöön tarkkaa terminologiaa, jota ne voivat alasta riippumatta käyttää toimintansa teknisissä näkökohdissa.

Nykyaikaisia välineitä on lisäksi kehitetty viestinnän helpottamiseksi. Tulkkauksen pääosasto on kehittänyt edistyneen teknisen ratkaisun monikielistä viestintää varten (Advanced Technological Platform for Multilingual Communication). Sen avulla muualla olevat osallistujat voidaan saattaa videokonferenssijärjestelmän kautta yhteen ja heille voidaan tarjota simultaanitulkkausta. Järjestelmää olisi laajennettava Euroopan komission ja muiden toimielinten tasolla. Tällä tavoin jäsenvaltioiden kansalaiset voivat olla yhteydessä EU:n toimielimiin ja muihin elimiin.

Tavoitteena uusi strategia

Monikielisyyskysymykset ovat hyvin laaja-alainen asiakokonaisuus, joka liittyy kiinteästi muihin Euroopan unionin politiikkoihin, joista esimerkkeinä mainittakoon kulttuuri, koulutus, viestintä, sosiaalipolitiikka, työllisyys sekä oikeus, vapaus ja turvallisuus. Tämän vuoksi olisi syytä tarkastella tarkemmin monikielisyyden panosta EU:n (niin sisäisen kuin ulkoisen) politiikan kehittämiseen ja muotoiluun ja edistää mahdollisuuksien mukaan tästä koituvaa hyötyä.

Näin ollen on olennaisen tärkeää kerätä ideoita ja ehdotuksia jäsenvaltioilta ja muilta tämän alan sidosryhmiltä, jotta voitaisiin kehittää uutta niiden tarpeet huomioivaa politiikkaa. Tämä työ tehdään monikielisyyttä käsittelevässä korkean tason ryhmässä (joka esittää päätelmänsä 26. syyskuuta) ja monikielisyyttä käsittelevässä ministerikokouksessa (joka järjestetään ensi vuoden alussa). Kaikkia näitä ideoita hyödynnetään tiedonannossa, jossa hahmotellaan monikielisyyttä käsittelevä uusi strategia (tiedonanto on määrä antaa vuoden 2008 jälkipuoliskolla).


[1] Iirin osalta on 1.1.2007 lähtien käytössä erityisjärjestely, mikä tarkoittaa, että ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamat asetukset käännetään iirin kielelle.

[2] EUR-Lex on tietokanta, josta on suora maksuton pääsy Euroopan unionin lainsäädäntöön.

[3] Yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelu (Community Research and Development Information Service) CORDIS on interaktiivinen tietopalvelu, josta löytyy tietoa eurooppalaiseen innovaatiotoimintaan, tutkimukseen ja kehitykseen liittyvistä uutisista, näkymistä ja aloitteista.

[4] Tenders Electronic Daily on tietokanta, joka sisältää kaikki Euroopassa julkaistut tarjouskilpailut.

[5] Inter-Active Terminology for Europe.


Side Bar