Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 η πολυγλωσσία αποτελεί ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολιτική της διάσταση στην ΕΕ, δεδομένης της σημασία της για την αρχική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια.

Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να διαφυλάσσει και να προωθεί αυτό το καίριο χαρακτηριστικό στοιχείο της. Η εντολή του Επιτρόπου θα έχει ως κύριους στόχους να καθορίσει τη συμβολή της πολυγλωσσίας:

  • στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας·
  • στη διά βίου μάθηση και τον διαπολιτισμικό διάλογο· και
  • στη διαμόρφωση χώρου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου μέσω της πολυγλωσσικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

1. Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας

Η πολυγλωσσία συμβάλλει πράγματι στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας. Σύμφωνα με τη μελέτη "Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise (ELAN)" (Ο αντίκτυπος που έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία η έλλειψη προσόντων όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών στο χώρο των επιχειρήσεων), η οποία πραγματοποιήθηκε από το CILT (το εθνικό κέντρο γλωσσών του Ηνωμένου Βασιλείου), χάνονται πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες εξαιτίας της έλλειψης γλωσσικών προσόντων στις επιχειρήσεις. Αξίζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι η πολυγλωσσία αυτή καθαυτή είναι ένας σημαντικός κλάδος, ο οποίος δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας.

Θα διοργανωθεί ένα επιχειρηματικό φόρουμ για την πολυγλωσσία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007, ώστε να εξευρεθούν τρόποι που θα αυξήσουν την πολυγλωσσία στις επιχειρήσεις και θα επιτρέψουν σε αυτές να εισέλθουν σε νέες αγορές. Η γνώση ξένων γλωσσών μπορεί επίσης να βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης και την κινητικότητα των ατόμων. Ως εκ τούτου, το επιχειρηματικό φόρουμ θα κληθεί επίσης να εξετάσει καλύτερα τις ευκαιρίες που ανοίγονται στο συγκεκριμένο πεδίο.

Θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών να προσελκύουν και να εκπαιδεύουν όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Για το σκοπό αυτό, το 2007 θα ξεκινήσει μελέτη για τις νέες τεχνολογίες και τη γλωσσική πολυμορφία. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η έρευνα στον τομέα των νέων τεχνολογιών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου για τη μετάφραση και τη διερμηνεία.

2. Προώθηση της διά βίου μάθησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου

Για να προωθηθεί η υψηλής ποιότητας εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε αρραγή βάση. Δύο εκθέσεις θα οριστικοποιηθούν το 2007:

  • "Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας" (υλοποίηση του σχεδίου δράσης 2004-2006)·
  • "Η πολυμορφία της διδασκαλίας ξένων γλωσσών που παρέχεται στην ΕΕ" (πρώτη πενταετής έκθεση).

Επιπλέον, θα παρακολουθείται η πρόοδος που θα επιτυγχάνει το ευρωπαϊκό Δίκτυο επιθεωρητών της διδασκαλίας ξένων γλωσσών (ELIN).

Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση θα παρέχει χρηματοοικονομικά μέσα σε γλωσσικά προγράμματα. Θα απευθύνεται σε όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και των μειονοτικών γλωσσών. Η στήριξη της πολυγλωσσίας θα αποτελέσει, πράγματι, μία από τις καίριες προτεραιότητες όλων των επιμέρους σχεδίων αυτού του προγράμματος.

Η αυξανόμενη ζήτηση διερμηνέων και μεταφραστών για τα ευρωπαϊκά όργανα αποδεικνύει την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η κατάρτισή τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαπιστώνεται αυξανόμενη ανάγκη διερμηνέων και μεταφραστών στην ιδιωτική αγορά (π.χ., η ζήτηση διερμηνέων από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, από δικαστήρια ή σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων). Η Επιτροπή στηρίζει ήδη μεταπτυχιακά προγράμματα για διερμηνείς και μεταφραστές στα κράτη μέλη. Πραγματοποιείται σύνθεση προγραμμάτων για την κατάρτιση διερμηνέων και μεταφραστών, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή οικονομική στήριξη και μεγαλύτερος αριθμός καλά προετοιμασμένων υποψηφίων.

Ο υποτιτλισμός είναι ένα καταπληκτικό μέσο που βοηθά τους ανθρώπους να μαθαίνουν ξένες γλώσσες απλά και ευχάριστα. Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα των μέσων όσον αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και κατανόηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζεται η συμβολή της πολυγλωσσίας στον διαπολιτισμικό διάλογο. Είναι αλήθεια ότι μόνο με την εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί κανείς να μεταβεί από την πολυπολιτισμική κοινωνία σε μια πραγματικά διαπολιτισμική κοινωνία. Το 2008 θα είναι το ευρωπαϊκό έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου. Θα συσταθεί, το 2007, μια υψηλού επιπέδου ομάδα διανοουμένων και γλωσσομαθών, ώστε να καθοριστεί η συμβολή της πολυγλωσσίας στο εν λόγω έτος και μετά. Η ενέργεια αυτή θα στηριχθεί σε άλλες εσωτερικές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

3. Διαμόρφωση χώρου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου: πολυγλωσσική επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ

Η μετάφραση και η διερμηνεία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες όλων των κρατών μελών να διαβάζουν και να κατανοούν τους νόμους στους οποίους υπόκεινται. Επιπλέον, επιτρέπει στους δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους τους να προασπίζουν τα συμφέροντα και τις ιδέες τους, χωρίς να προσκρούουν στο εμπόδιο της γλώσσας.

Κατά συνέπεια, για δύο από τις τρεις νέες επίσημες γλώσσες[1] (τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά) οι προτεραιότητες για το τρέχον έτος είναι να ολοκληρωθεί η έκδοση του ευρωπαϊκού παράγωγου δικαίου και να ξεκινήσει η διαδικασία ενοποίησης. Για τις άλλες επίσημες γλώσσες, προτεραιότητα είναι η ενοποίηση της νομοθεσίας. Προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή θα επιδιώξει να βελτιώσει την πολυγλωσσική κάλυψη των δικτυακών τόπων της, στο βαθμό που θα το επιτρέψουν οι πόροι.

Η πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικές ενημερωτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στη γλώσσα τους (όπως: η EUR-Lex[2] για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, το CORDIS[3] για εκείνους που ενδιαφέρονται για την έρευνα, η βάση TED[4] για τη δημοσίευση προκηρύξεων ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και το EU Bookshop ως το κοινοτικό εικονικό βιβλιοπωλείο) θα αποτελέσει διατομεακή δράση το 2007 και το 2008.

Τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν αναπτύξει διάφορα μέσα για να διευκολύνουν το έργο των μεταφραστών και των διερμηνέων. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, από τα μέσα του τρέχοντος έτους, η διοργανική βάση ορολογίας IATE[5] θα είναι ανοικτή στο κοινό. Αυτό θα παρέχει στις επιχειρήσεις (π.χ. σε δικηγόρους, σε μηχανικούς) ακριβή ορολογία, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε τεχνικές πτυχές διαφόρων πεδίων δραστηριότητας.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία. Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας δημιούργησε την προηγμένη τεχνολογική πλατφόρμα για την πολυγλωσσική επικοινωνία. Αυτό επιτρέπει σε απομακρυσμένα ακροατήρια να συνδέονται μέσω συστήματος βιντεοδιάσκεψης, με παράλληλη διερμηνεία. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να επεκταθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε άλλα όργανα, παρέχοντας στους πολίτες των κρατών μελών τη δυνατότητα να βρίσκονται σε επαφή με τα ευρωπαϊκά όργανα και τους ευρωπαϊκούς φορείς.

Προς μια νεα στρατηγικη

Το χαρτοφυλάκιο της πολυγλωσσίας έχει σημαντική οριζόντια διάσταση και στενή αλληλεπίδραση με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι πολιτικές για τον πολιτισμό, την παιδεία, την επικοινωνία, την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια κ.λπ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η συμβολή της πολυγλωσσίας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών –τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών– και τα οφέλη της να διαδοθούν όπου είναι δυνατό.

Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση ιδεών και υποδείξεων από κράτη μέλη και ενδιαφερομένους στον συγκεκριμένο τομέα είναι σημαντική για τη χάραξη νέων πολιτικών στις οποίες να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες τους. Αυτό θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία (η οποία θα υποβάλει τα συμπεράσματά της στις 26 Σεπτεμβρίου) και μιας υπουργικής διάσκεψης για την πολυγλωσσία (η οποία θα διοργανωθεί στις αρχές του επόμενου έτους). Όλες αυτές οι ιδέες θα αποτελέσουν τη βάση για την ανακοίνωση που θα παρουσιάζει αδρομερώς τη νέα στρατηγική για την πολυγλωσσία (η οποία θα υποβληθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008).


[1] Όσον αφορά τα ιρλανδικά, από την 1η Ιανουαρίου 2007 ισχύει ειδικό καθεστώς για πέντε έτη, σύμφωνα με το οποίο μόνο οι κανονισμοί που εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μεταφράζονται σε αυτή τη γλώσσα.

[2] Η EUR-Lex είναι μια βάση δεδομένων που παρέχει απευθείας δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[3] Το CORDIS (Υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης) είναι διαλογική πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες για την επικαιρότητα, την πρόοδο και τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ευρωπαϊκής καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης.

[4] Η TED (Tenders Electronic Daily) είναι η βάση δεδομένων για όλες τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Ευρώπη.

[5] IATE: Inter-Active Terminology for Europe (Διαλογική Ορολογία για την Ευρώπη).


Side Bar