Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/2/2007

En køreplan for flersprogethed

Flersprogethed blev pr. 1. januar 2007 en selvstændig portefølje for at afspejle den politiske rolle, flersprogethed spiller i EU i kraft af sin betydning for grunduddannelse, livslang læring, økonomisk konkurrenceevne, beskæftigelse, frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Sproglig mangfoldighed er en del af hverdagen i EU. Europa-Kommissionen er indstillet på at bevare og fremme dette særlige kendetegn. Kommissæren vil i sin embedsperiode frem for alt koncentrere sig om at fastlægge det bidrag, som flersprogethed yder inden for:

  • økonomisk konkurrenceevne, vækst og bedre arbejdspladser
  • livslang læring og interkulturel dialog
  • udvikling af et rum for europæisk politisk dialog gennem flersproget kommunikation med borgerne.

1. Bidrag til konkurrenceevne, vækst og bedre arbejdspladser

Flersprogethed yder et konkret bidrag til at styrke europæisk økonomis konkurrenceevne og dermed til at nå målene i Lissabon-strategien. Manglen på sprogkundskaber i erhvervslivet betyder, at virksomheder går glip af muligheder, viser en undersøgelse om virkningerne for den europæiske økonomi af dårlige sprogkundskaber i erhvervslivet (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise), foretaget af CILT, det britiske National Centre for Languages. Man må heller ikke glemme, at flersprogethed i sig selv er en vigtig erhvervsgren, som skaber mange arbejdspladser.

Der vil blive etableret et erhvervsforum for flersprogethed i andet halvår af 2007 for at finde metoder til at øge sprogkundskaberne i virksomhederne, så de lettere kan komme ind på nye markeder. Sprogkundskaber kan også kraftigt øge mulighederne for at finde beskæftigelse og fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet. Erhvervsforummet vil derfor også blive bedt om at se nærmere på potentialet på dette område.

De muligheder, som nye teknologier åbner for at tiltrække og uddanne sproglærere, skal udnyttes bedre. Der vil derfor blive gennemført en undersøgelse om nye teknologier og sproglig mangfoldighed i 2007. Desuden bør forskning i nye teknologier til sprogindlæring og brugen af kunstig intelligens som et værktøj til oversættelse og tolkning fremmes.

2. Fremme af livslang læring og interkulturel dialog

For at fremme sprogindlæring af høj kvalitet skal de tiltag, der iværksættes, bygge på et solidt erfaringsgrundlag. Der vil blive forelagt to rapporter i 2007:

  • "Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed" (gennemførelsen af handlingsplanen 2004-2006)
  • "Mangfoldighed i sprogundervisningen i EU" (første femårsrapport).

Der vil også blive gjort status over det europæiske net af fremmedsprogsinspektører (Language Inspectors Network (ELIN)).

Gennem programmet for livslang læring vil der blive stillet økonomiske midler til rådighed til sprogprojekter. Programmet vil omhandle alle sprog, herunder regionale sprog og mindretalssprog. Støtte af flersprogethed vil være en af de overordnede prioriteringer i alle projekter under dette program.

Den voksende efterspørgsel efter tolke og oversættere hos EU-institutionerne viser, at disse uddannelser skal styrkes yderligere. Behovet er også stigende på det private marked (f.eks. efterspørgsel efter tolke hos Den Europæiske Patentmyndighed, domstole og lokalsamfund). Kommissionen yder allerede støtte til postgraduate programmer for tolke og oversættere i medlemsstaterne. Uddannelsesprogrammerne for tolke og oversættere samles for at sikre en konstant økonomisk støtte og flere velforberedte ansøgere.

Undertekster er et enestående middel til at hjælpe borgerne med at lære sprog på en nem og morsom måde. Der vil derfor blive arrangeret en række møder for at sikre, at de muligheder, medierne giver i forbindelse med sprogindlæring, bliver udnyttet.

Man bør heller ikke glemme, at sprogindlæring er en afgørende kilde til viden om og forståelse for andre kulturer. Flersprogethed skal derfor bidrage til den interkulturelle dialog. Kun hvis man lærer sprog, kan samfundet udvikle sig fra et flerkulturelt samfund til et virkelig interkulturelt samfund. 2008 bliver det europæiske år for interkulturel dialog. Der vil i 2007 blive nedsat en højtstående gruppe af intellektuelle og eksperter inden for flersprogethed. Gruppen skal se på, hvordan flersprogethed kan bidrage til temaåret og på længere sigt. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i andre igangværende interne aktiviteter.

3. Udvikling af et rum for europæisk politisk dialog gennem flersproget kommunikation med borgerne i EU

Takket være oversættelse og tolkning kan borgerne i alle medlemsstaterne læse og forstå de love, der gælder for dem, og deres demokratisk valgte repræsentanter kan varetage deres interesser og idéer uden sproglige problemer.

For to af de tre nye officielle sprog[1] (bulgarsk og rumænsk) lægges der i år derfor vægt på at afslutte offentliggørelsen af den afledte EU-ret og at påbegynde konsolideringsarbejdet. For de andre officielle sprog ligger vægten på at konsolidere lovgivningen. For at forbedre kommunikationen med borgerne vil Kommissionen gøre en indsats for at sikre bedre sprogdækning på sine websteder, i det omfang ressourcerne tillader det.

Der vil blive iværksat tværgående tiltag i 2007 og 2008 for at give borgerne adgang til online informationstjenester på deres eget sprog (f.eks. EUR-Lex[2] for jurister, CORDIS[3] for alle, der interesserer sig for forskning, TED[4] om offentlige udbud i EU og EU Bookshop, EU's virtuelle boghandel).

EU-institutionerne har udviklet flere værktøjer, som hjælper oversættere og tolke i deres arbejde. De bør være tilgængelige for offentligheden. Den interinstitutionelle database IATE[5] vil således blive åbnet for offentligheden inden medio 2007. Det vil være en hjælp for f.eks. jurister og ingeniører i virksomhederne, når de har brug for at finde den rigtige terminologi i forbindelse med tekniske aspekter på forskellige områder.

Der er også blevet udviklet moderne værktøjer, som skal lette kommunikationen. Generaldirektoratet for Tolkning har udviklet en avanceret teknologisk platform til flersproget kommunikation. Via et videokonferencesystem er det således muligt at få simultan fjerntolkning. Systemet bør udvides inden for Europa-Kommissionen og de øvrige institutioner. Det gør det muligt for borgerne i medlemsstaterne at være i kontakt med EU-institutionerne og EU-organerne.

Mod en ny strategi

Porteføljen flersprogethed har en markant tværgående dimension og indgår i et tæt samspil med de øvrige EU-politikker som f.eks. kultur, uddannelse, kommunikation, social- og arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse, frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det bør derfor undersøges nærmere, hvordan flersprogethed – både internt og eksternt – bidrager til udviklingen og udformningen af EU's politikker, og fordelene bør fremmes, hvor dette er muligt.

Det er vigtigt at indsamle idéer og forslag fra medlemsstaterne og de berørte parter i sektoren for at udvikle nye tiltag, der tager hensyn til deres behov. Det vil ske inden for rammerne af den højtstående gruppe for flersprogethed (som forelægger sine konklusioner den 26. september) og en ministerkonference om flersprogethed (som holdes i begyndelsen af 2008). De indsamlede idéer vil danne grundlag for en meddelelse om en ny strategi for flersprogethed (som forelægges i andet halvår af 2008).


[1] For irsk gælder der en femårig særordning, der trådte i kraft den 1. januar 2007, og som indebærer, at det kun er forordninger, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, der skal oversættes til irsk.

[2] EUR-Lex er en database med direkte og gratis adgang til EU-retten.

[3] CORDIS - efter den engelske betegnelse "COmmunity Research and Development Information Service" - er EU's informationstjeneste for forskning og udvikling. CORDIS er en interaktiv informationsplatform med information om nyheder, fremskridt og initiativer inden for innovation, forskning og udvikling i EU.

[4] TED (Tenders Electronic Daily) er en database over alle udbud, der offentliggøres i EU.

[5] IATE står for Inter-Active Terminology for Europe (interaktiv terminologi for Europa).


Side Bar