Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

Politický program pro mnohojazyčnost

Mnohojazyčnost vznikla jako samostatné portfolio od 1. ledna 2007, aby se zohlednil její politický rozměr v rámci EU s ohledem na její význam pro počáteční vzdělávání, celoživotní učení, hospodářskou konkurenceschopnost, zaměstnanost, spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

Jazyková rozmanitost je v Evropské unii každodenní realitou. Evropská komise je rozhodnuta tento hlavní rys EU udržovat a podporovat. Jednou z hlavních náplní mandátu komisaře je určit, do jaké míry mnohojazyčnost přispívá k:

  • hospodářské konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti,
  • celoživotnímu učení a mezikulturnímu dialogu,
  • rozvíjení prostoru pro evropský politický dialog prostřednictvím komunikace s občany v jejich jazycích.

1. Příspěvek ke konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti

Mnohojazyčnost výrazně přispívá ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství a napomáhá dosažení cílů lisabonské strategie. Z výsledků studie, která zkoumala dopad nedostatečných jazykových znalostí v podnicích na evropské hospodářství, kterou provedla organizace CILT (Národní jazykové centrum Spojeného království), vyplývá, že v důsledku tohoto nedostatku dochází ke ztrátě obchodních příležitostí. Je rovněž důležité připomenout, že mnohojazyčnost je sama o sobě významným odvětvím, které vytváří mnoho pracovních příležitostí.

V druhém pololetí roku 2007 bude proto zahájeno podnikatelské fórum o mnohojazyčnosti zaměřené na otázku, jak zlepšit jazykové znalosti v podnicích a pomoci jim tak vstoupit na nové trhy. Jazykové znalosti mohou také výrazně zvýšit perspektivu zaměstnání jednotlivců a jejich mobilitu. Toto podnikatelské fórum bude proto mít za úkol prozkoumat možnosti v této oblasti.

Je potřeba lépe chápat, jak mohou nové technologie přilákat studující jazyků a jak je možné tyto technologie využít jako vzdělávací nástroj. Proto bude v roce 2007 zahájena studie o nových technologiích a jazykové rozmanitosti. Dále by měl být podporován výzkum nových technologií pro jazykové vzdělání a využívání metod umělé inteligence k překladu a tlumočení.

2. Podpora celoživotního vzdělávání a mezikulturního dialogu

Má-li se podporovat jazykové vzdělání vysoké kvality, je nutné, aby politiky byly založeny na spolehlivých údajích. Během roku 2007 budou dokončeny dvě zprávy:

  • „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti“ (provedení akčního plánu 2004-2006)
  • „Rozmanitost výuky cizího jazyka v EU“ (první pětiletá zpráva)

Rovněž bude vyhodnocena práce evropské sítě jazykových inspektorů (Language Inspectors Network, ELIN) .

Program celoživotního učení poskytne jazykovým projektům finanční prostředky; bude zaměřen na všechny jazyky, včetně regionálních a menšinových jazyků. Podpora mnohojazyčnosti bude de facto jednou z hlavních priorit v rámci programu.

Rostoucí poptávka po tlumočnících a překladatelích pro evropské orgány již nyní poukazuje na nutnost tento obor vzdělání dále rozvíjet. Stejně tak jsou zapotřebí překladatelé a tlumočníci v soukromém sektoru (např. v Evropském patentovém úřadu, na soudech nebo v místních komunitách). Komise již podporuje postgraduální programy pro tlumočníky a překladatele v členských státech. Programy pro přípravu tlumočníků a překladatelů se slučují, aby se zajistila finanční podpora a větší množství dobře připravených kandidátů.

Titulkování je vynikajícím nástrojem, jehož pomocí se můžeme lehce a příjemně učit cizí jazyk. Bude uspořádáno několik setkání s cílem využít možnosti médií podpořit jazykové vzdělání.

Nakonec je třeba připomenout, že jazykové vzdělání je rozhodující pro mezikulturní povědomí a porozumění. Proto je nutné zajistit příspěvek mnohojazyčnosti k mezikulturnímu dialogu. Jen prostřednictvím jazykových znalostí můžeme přejít z multikulturní na mezikulturní společnost.

Rok 2008 bude Evropským rokem mezikulturního dialogu. V roce 2007 bude zřízena skupina na vysoké úrovni tvořená mysliteli a praktiky v oblasti mnohojazyčnosti. Jejím úkolem bude určit, jak mnohojazyčnost může tomuto tématickému roku i v budoucnosti přispět. Zde bude zohledněna další probíhající interní práce.

3. Rozvíjení prostoru pro evropský politický dialog: vícejazyčná komunikace s občany EU

Překlady a tlumočení umožňují občanům všech členských států přečíst si a porozumět zákonům, které se jich týkají. Demokraticky zvolení zástupci zase mohou hájit zájmy a myšlenky občanů bez jazykových bariér.

Proto je pro dva ze tří nových úředních jazyků[1] (bulharštinu a rumunštinu) prioritou v letošním roce zveřejnit sekundární legislativu EU a zahájit její konsolidaci. Pro ostatní úřední jazyky je prioritou konsolidovat právní předpisy. Za účelem zlepšení komunikace s občany EU se Komise bude snažit vylepšit jazykovou nabídku svých webových stránek, pokud to zdroje umožní.

V letech 2007 a 2008 bude průřezovou činností zajišťování přístupu k elektronickým informačním službám pro všechny občany v jejich jazyce (např. služeb EUR-Lex[2] pro odborníky v oblasti práva, CORDIS[3] pro zájemce o výzkum, TED[4] pro oblast zadávání veřejných zakázek, EU Bookshop, virtuální knihovny EU).

Evropské orgány vyvinuly pro překladatele a tlumočníky různé pomůcky. Tyto nástroje by měly být poskytnuty k dispozici veřejnosti. V polovině tohoto roku bude tak například veřejnosti zpřístupněna interinstitucionální terminologická databáze IATE[5]. Podniky a odborníci (např. právníci, inženýři apod.) tak budou mít k dispozici zdroj přesné terminologie z technické oblasti různých oborů.

Další moderní nástroje byly vytvořeny ke zlepšení komunikace. GŘ pro tlumočení vyvinulo pokročilou technologickou platformu pro komunikaci ve více jazycích, která umožňuje vzájemné propojení účastníků z různých míst prostřednictvím video-konferenčního systému se simultánním tlumočením. Systém má být používán i v rámci Evropské komise a ostatních orgánů. Občané členských států tak budou mít lepší kontakt s orgány a institucemi EU.

Nová strategie

Politika mnohojazyčnosti má významný horizontální rozměr, neboť úzce souvisí s ostatními politikami Evropské unie, jako je kultura, vzdělávání, komunikace, sociální politika, zaměstnanost, spravedlnost, bezpečnost apod. Je proto nutné hlouběji zkoumat její příznivý vliv na vytváření a rozvoj vnitřních i vnějších politik EU a informovat o něm na co nejširší úrovni.

Myšlenky a podněty členských států a zúčastněných stran v této oblasti proto mají zásadní význam pro vytváření nových politik, které by odrážely jejich potřeby. Těmito podněty by se měla zabývat skupina na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost (která předloží své závěry dne 26. září) a ministerská konference pro mnohojazyčnost (která se bude konat začátkem příštího roku). Tyto podněty budou základem sdělení o nové strategii pro mnohojazyčnost (které má být předloženo v druhé polovině roku 2008).


[1] Pokud jde o irštinu, platí od 1. 1. 2007 zvláštní pětiletý režim, což znamená, že do irštiny jsou překládána pouze nařízení přijatá spolurozhodováním Evropského parlamentu a Rady.

[2] EUR-Lex je databáze, která umožňuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie.

[3] Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj. CORDIS je interaktivní informační platforma, která poskytuje informace o novinkách, vývoji a iniciativách v rámci evropských inovací, výzkumu a vývoje.

[4] „Tenders Electronic Daily“ je databáze veškerých veřejných zakázek zveřejněných v Evropě.

[5] Inter-Active Terminology for Europe (Interaktivní terminologie pro Evropu).


Side Bar