Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/80

Brussels, 23/02/2007

ПРОГРАМА НА ПОЛИТИКАТА ЗА МНОГОЕЗИЧИЕ

Многоезичието бе обособено на 1 януари 2007 г. като самостоятелно портфолио с оглед да бъде отразено политическото му значение в ЕС, като се има предвид неговата важност за началното образование, обучението през целия живот, икономическата конкурентоспособност, трудовата заетост, правосъдието, свободата и сигурността.

Езиковото многообразие наистина е ежедневие за Европейския съюз. Европейската Комисия е поела задължението да опазва и насърчава тази негова характерна черта. Главна цел на мандата на Комисаря ще бъде определянето на приноса на многоезичието към:

  • икономическата конкурентоспособност, растеж и по-добри работни места
  • обучението през целия живот и междукултурния диалог
  • култивирането на пространство за европейски политически диалог, чрез многоезична комуникация с гражданите.

1. Принос към икономическата конкурентоспособност, растеж и по-добри работни места

Многоезичието е действителен принос към конкурентоспособността на европейската икономика, предвид постигането на поставените от Лисабонската стратегия цели. В изследване на CILT (Национален езиков център на Обединеното кралство) относно „Въздействието върху европейската икономика на недостига на чуждоезикови умения във фирмите“ се посочват реално пропуснати бизнес възможности, поради липсата на чуждоезикови умения във фирмите. Важно е също да се има предвид, че само по себе си многоезичието представлява цяла една индустрия и създава голям брой работни места.

През втората половина на 2007 г., ще бъде създаден Бизнес форум по въпросите на многоезичието с цел намиране на начини за увеличаване на чуждоезиковите компетенции на компаниите и подпомагане на навлизането им на нови пазари. Езиковите способности същевременно могат да подобрят значително перспективите за трудова заетост и мобилност на отделните граждани. Поради това Бизнес форума по въпросите на многоезичието ще бъде приканен да разгледа бъдещите възможности в тази област.

За по-доброто опознаване на потенциала на новите технологии е необходимо да бъдат привлечени и обучени преподаватели по езици, а впоследствие през 2007 г. да се постави и началото на изследване върху новите технологии и езиковото многообразие. Освен това, трябва да се окуражават проучванията в областта на новите технологии при чуждоезиковото обучение, както и употребата на изкуствен интелект като способ за осъществяването на устен и писмен превод.

2. Насърчаване на обучението през целия живот и междукултурния диалог

За насърчаването на висококачествено езиково обучение, предвидените политики трябва да са подкрепени от убедителни аргументи. През 2007 г. се очаква да бъдат приключени два доклада:

  • „Насърчаване на чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие“ (в изпълнение на плана за действие 2004—2006 г.).
  • „Многообразие на предлаганото чуждоезиково обучение в ЕС“ (доклад за първите пет години).

Ще бъде взета под внимание и работата на Европейската мрежа на езиковите инспектори (ELIN).

Програмата за обучение през целия живот ще предостави финансови средства за езикови проекти, като ще бъда оказана подкрепа на всички езици, включително на регионалните и малцинствени езици. Подпомагането на езиковото многообразие в действителност ще бъде един от общите приоритети на всички проекти по тази програма като цяло.

Нарастващите нужди от писмени и устни преводачи на европейските институции са доказателство за необходимостта от допълнително насърчаване на тяхното обучаване. По същата причина, потребностите от техните услуги нарастват и на частния пазар (напр. търсенето на устни преводачи за Европейската патентна служба, съдилищата или на ниво местни общности). Комисията вече подкрепя следдипломни програми за писмени и устни преводачи в държавите-членки. Програмите за обучение на писмени и устни преводачи се провеждат заедно, за да има подсигурена постоянна финансова поддръжка и по-голям резерв от добре подготвени кандидати.

Субтитрирането е особено нагледен способ, който улеснява и прави по-приятно изучаването на чужди езици от хората. По този повод са предвидени поредица от срещи за оползотворяване на потенциала на медиите по отношение на езиковото обучение.

Накрая, не бива да се забравя, че изучаването на езици е решаващ фактор за междукултурното опознаване и разбирателство. Следователно приносът на многоезичието към междукултурния диалог трябва да бъде гарантиран. В действителност единствено чрез изучаването на езици може да се премине от много-културно към наистина между-културно общество. 2008-ма ще бъде Европейска година на междукултурния диалог. През 2007 г. предстои да се създаде Група на високо равнище от интелектуалци и практикуващи специалисти в областта на многоезичието. Нейна задача е определянето на приноса на многоезичието както към въпросната Година, така и за в бъдеще. Това ще бъде основа и за други текущи вътрешни дейности.

3. Култивиране на пространство за европейски политически диалог: многоезична комуникация с гражданите на ЕС

Писмените и устни преводи позволяват на гражданите на държавите–членки да четат и разбират приложимото за тях законодателство, както и възможност за демократично избраните представители да защитават интересите и идеите им, без да са възпрепятствани от езикови бариери.

Поради това, за два от новите официални езици[1] (български и румънски), приоритетни задачи за годината са финализирането на публикуваното вторичното законодателство на ЕС и започване на процеса на консолидация. За другите официални езици е приоритетно консолидирането на законодателството. За по-добра комуникация с гражданите на ЕС, Комисията ще се стреми, доколкото е възможно, да оптимизира обхвата на езиковото разнообразие на своите уебсайтове.

Предоставянето на Интернет достъп до информационни услуги за гражданите на родния им език (като EUR-Lex[2] за специалисти в областта на правото, CORDIS[3] за заинтересуваните от изследвания, TED[4]-порталът на ЕС за обществени поръчки, EU Bookshop-виртуалната книжарница на Общността) е една от широкообхватните дейности предвидени през 2007 и 2008 г.

Европейските институции са развили множество инструменти, за да улеснят работата на устните и писмените преводачи. Те трябва да са общодостъпни. Например, предстоящото до средата на тази година откриване за широката публика на междуинституционалната многоезична база данни IATE[5]. Това ще помогне на фирмите при търсенето на точна терминология (адвокати и инженери напр.), която да намери приложение в техническата част от дейността им.

Освен това, модерните приспособления са разработени за улесняване на комуникацията. ГД „Устни преводи“ разработи Усъвършенствана технологична платформа за многоезична комуникация. Тя позволява на отдалечени един от друг участници да комуникират чрез система за видеоконферентна връзка, съпроводена от симултанен превод. Тази система следва да бъде възприета от Европейската комисия и другите институции. По този начин гражданите на държавите-членки ще имат възможност да контактуват директно с европейските органи и институции.

КЪМ НОВА СТРАТЕГИЯ

Портфолиото на многоезичието има значителен хоризонтален обхват и тясно взаимодействие с други политики на Европейския съюз за култура, образование, комуникация, социална политика, заетост, правосъдие, свобода и сигурност и др. Следователно неговият принос към развитието и оформянето на политиките на ЕС, както на вътрешно, така и на външно равнище, трябва да има развитие и за в бъдеще, а постигнатите резултати бъдат възможно по-широко разпространени.

Поради това, събирането на идеи и предложения от държавите-членки и заинтересованите страни в тази област е от особена важност за формирането на нови политики, които да отговарят на техните нужди. Това ще бъде изпълнено в рамките на Групата на високо равнище в областта на многоезичието (която ще представи своите заключения на 26 септември) и Конференцията на министерско равнище по въпросите на многоезичието (която ще се организира в началото на следващата година). Всички тези идеи ще предоставят необходимата база за изготвяне на Съобщение относно основните насоки на новата стратегия по въпросите на многоезичието (следва да бъде представено през втората половина на 2008 г.).


[1] По отношение на ирландския език е установен специален режим, в рамките на пет години, считано от 01.01.2007 г., позволяващ да се превеждат на ирландски единствено съвместно приетите от Европейския парламент и Съвета регламенти.

[2] EUR-Lex представлява база данни, осигуряваща директен достъп до законодателството на ЕС.

[3] Информационна служба на Общността за научни изследвания и развитие. CORDIS е интерактивна информационна платформа за новини, постижения и инициативи в областта на европейските иновации, научните изследвания и развойна дейност.

[4] Tenders Electronic Daily е база данни за всички публикувани търгове в Европа.

[5] Интерактивна терминология за Европа.


Side Bar