Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/7

Bruxelles, 10 ianuarie 2007

Politica energetică pentru Europa: Comisia îşi intensifică eforturile pentru a răspunde provocărilor pe care secolul 21 le rezervă în domeniul energiei

Societatea actuală se confruntă cu provocări în domeniul energiei şi mediului, acute pentru Europa, şi în care sunt implicate toate statele membre. Acestea sunt: asigurarea unor surse de energie competitive şi curate pentru Europa în contextul nefavorabil al schimbărilor climatice, intensificarea cererii de energie la nivel global şi nesiguranţa privind aprovizionarea pe viitor. Incapacitatea unui stat membru de a face faţă acestor provocări va afecta alte state membre. În cazul apariţiei unor probleme în afara Uniunii Europene, acestea pot avea impact asupra întregii Uniuni. Acesta este motivul pentru care este necesară elaborarea unei politici europene solide în domeniul energiei. Analiza strategică realizată de Comisia Europeană asupra situaţiei energetice constituie un pas important spre o politică energetică eficientă pentru Europa.

Punctul de plecare pentru o politică energetică pentru Europa vizează trei aspecte: lupta împotriva schimbărilor climatice, promovarea creşterii economice şi a ocupării locurilor de muncă, precum şi limitarea dependenţei externe a UE faţă de importurile de gaze şi petrol.

Linia directoare a noii politici reprezintă un obiectiv energetic esenţial pentru Europa: reducerea, până în 2020, cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de consumul de energie al UE. Acest obiectiv va permite Uniunii Europene să evalueze progresele realizate prin reorientarea economiei energetice actuale spre o economie care răspunde pe deplin exigenţelor privind durabilitatea, competitivitatea şi securitatea aprovizionării.

Obiectivul Uniunii trebuie integrat în contextul necesităţii întreprinderii unei acţiuni la nivel internaţional din partea statelor industrializate în ceea ce priveşte schimbările climatice. În cazul existenţei unei voinţe comune în acest sens, UE trebuie să-şi sporească eforturile. Prin urmare, se vizează stabilirea unui obiectiv mai ambiţios, reducerea emisiilor cu 30% până în 2020 şi cu 60-80% până în 2050.

Preocupările vizează atât schimbările climatice, cât şi securitatea aprovizionării cu energie a Europei, economia Europei şi bunăstarea cetăţenilor săi. Chiar şi în absenţa unor schimbări climatice, adoptarea măsurilor propuse de Comisia Europeană se dovedeşte absolut justificată. Atingerea obiectivului propus poate limita expunerea Uniunii Europene la o creştere a vulnerabilităţii şi a preţurilor petrolului şi gazelor, poate duce la formarea unei pieţe europene a energiei mai competitive şi poate stimula dezvoltarea tehnologiei şi a locurilor de muncă.

Acest lucru constituie o provocare uriaşă: în termeni specifici domeniului energetic, atingerea acestui obiectiv global privind gazele cu efect de seră necesită reducerea cantităţii de CO2 produse din consumul de energie al UE cu cel puţin 20%, probabil chiar mai mult, în cursul următorilor 13 ani. Acest lucru va contribui, însă, la transformarea Europei într-o economie cu un grad ridicat de eficienţă energetică şi cu un nivel scăzut de emisii de CO2, capabilă să înfrunte cu încredere viitoarele provocări din domeniul energiei. La nivel global, UE ar deţine astfel rolul principal în declanşarea unei noi revoluţii industriale, care ar genera beneficii atât pentru ţările dezvoltate, cât şi pentru cele în curs de dezvoltare, grăbind, în acelaşi timp, reorientarea spre o creştere economică bazată pe un nivel scăzut de emisii poluante şi sporind în mod semnificativ cantitatea de energie locală, puţin poluantă, produsă şi utilizată.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia îşi propune, de asemenea, să se orienteze asupra câtorva măsuri privind domeniul energiei: îmbunătăţirea eficienţei energetice; sporirea ponderii deţinute de energiile regenerabile în cadrul surselor de energie, precum şi noi măsuri de garantare a faptului că avantajele pieţei interne a energiei sunt resimţite la nivel global; consolidarea solidarităţii între statele membre, prin abordarea unei viziuni pe termen mai lung pentru dezvoltarea tehnologiilor energetice, o orientare reînnoită asupra siguranţei şi securităţii nucleare, precum şi eforturi hotărâte din partea UE de a „vorbi cu o singură voce“ cu partenerii săi internaţionali, inclusiv producători de energie, importatori de energie sau ţări în curs de dezvoltare.

Analiza conţine un plan de acţiune privind energia, format din zece puncte, precum şi o planificare a măsurilor necesare orientării UE spre atingerea noului obiectiv strategic. Un prim pachet de măsuri concrete este prezentat împreună cu planul de acţiune. Acesta cuprinde:

  • un raport referitor la punerea în aplicare de către statele membre a pieţei interne a gazelor şi a energiei electrice, precum şi rezultatele unei anchete privind starea concurenţei existente în aceste două sectoare;
  • un plan pentru interconectări prioritare în cadrul reţelelor de energie electrică şi gaze ale statelor membre, în vederea creării unei reţele europene;
  • propuneri de dezvoltare a producerii de energie durabilă din combustibili fosili;
  • o foaie de parcurs şi alte iniţiative de promovare a surselor regenerabile, în special a biocombustibililor destinaţi transporturilor;
  • o analiză a situaţiei energiei nucleare din Europa;
  • un document de lucru pentru un viitor plan tehnologic strategic privind energia europeană.

Planul de acţiune privind eficienţa energetică, adoptat de Comisie la 19 octombrie 2006, face parte, de asemenea, din planul de acţiune. Comunicarea Comisiei intitulată „Limitarea schimbărilor climatice la 2° - opţiuni politice la nivel de UE şi la nivel global pentru 2020 şi pe mai departe şi analiza strategică se completează şi se consolidează reciproc.

Comisia va solicita Consiliului European aprobarea acestor propuneri în cadrul summit-ului de primăvară din 8-9 martie 2007. O a doua analiză strategică privind energia, care va fi efectuată peste doi ani, va evidenţia progresele realizate, conform angajamentului asumat de şefii de stat şi de guvern de a aborda periodic aspectele energetice.


Side Bar