Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/7

Briuselis, 2007 m. sausio 10 d.

Europos energetikos politika – Komisija rengiasi spręsti XXI amžiaus energetikos problemas

Šiuo metu pasaulis susiduria su aštriomis energetikos ir aplinkosaugos problemomis, kurias reikia spręsti visoms valstybėms narėms kartu: kaip Europai užtikrinti konkurencingą ir mažai teršalų išskiriančią energiją nepaisant klimato kaitos, didėjančios energijos paklausos pasaulyje ir būsimo energijos tiekimo nepatikimumo. Jei viena valstybė narė nepajėgia susidoroti su šiomis problemomis, tai turės įtakos kitoms valstybėms narėms. Jei problemų kyla už Europos Sąjungos ribų, tai gali pajusti visa ES. Štai kodėl Europai reikia stiprios energetikos politikos. Europos Komisijos strateginė energetikos apžvalga – svarbus žingsnis siekiant veiksmingos Europos energetikos politikos.

Europos energetikos politika priklauso nuo trijų tikslų: užkirsti kelią klimato kaitai, skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą bei apriboti ES pažeidžiamumą dėl dujų ir naftos importo iš užsienio.

Naujosios politikos pagrindinis ramstis ir esminis Europos energetikos tikslas – tas, kad ES naudojant energiją šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m. sumažėtų 20 %. Pasiekusi šį tikslą, ES galės įvertinti pažangą dabartinę energetikos ekonomiką pakeičiant ekonomika, kuri veiktų nepaisant tvarumo, konkurencingumo ir energijos tiekimo patikimumo problemų.

ES planinį rodiklį reikėtų traktuoti atsižvelgiant į poreikį, kad pramoninės valstybės imtųsi veiksmų klimato kaitos atžvilgiu tarptautiniu mastu. Kai tokie įsipareigojimai bus prisiimti, ES turės padaryti dar daugiau. Todėl turėtų būti siekiama planinį rodiklį padidinti taip, kad emisijų būtų sumažinta 30 % iki 2030 m. ir 60–80 % iki 2050 m.

Rūpintis reikėtų ne tik klimato kaita, bet ir Europos energijos tiekimo patikimumu, ekonomika ir piliečių gerove. Net be klimato kaitos, užtenka priežasčių imtis Europos Komisijos siūlomų veiksmų. Tikslo reikėtų siekti tam, kad būtų mažinama didėjanti vis nepastovesnės padėties bei naftos ir dujų kainų daroma įtaka ES, kad ES dujų ir elektros energijos rinka taptų konkurencingesnė bei būtų skatinamas technologijų ir darbo vietų kūrimas.

Tam prireiks daug pastangų – norint įgyvendinti šį bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo planinį rodiklį, ES naudojant energiją CO2 kiekį reikės sumažinti mažiausiai 20 % (galbūt ir daugiau) per ateinančius 13 metų. Tačiau tai turėtų padėti Europos ekonomikai imti labai efektyviai naudoti energiją ir išskirti mažai CO2 tam, kad ji galėtų išspręsti ateities problemas, susijusias su energetika. Tai reikš, kad ES ims pirmauti pasaulyje ir skatins naują pramoninę revoliuciją, naudingą tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms šalims. Kartu bus skatinamas ekonominis augimas sparčiau pereinant prie mažai teršalų išskiriančios pramonės ir žymiai didinamas vietoje gaminamos ir naudojamos mažai teršalų išskiriančios energijos kiekis.

Siekiant šio tikslo, Komisija taip pat siūlo dėmesį sutelkti į keletą su energetika susijusių priemonių: didinti energijos efektyvumą; didinti energijos iš atsinaujinančių išteklių dalį, palyginti su visa energija, taip pat naujas priemones tam, kad dujų ir elektros energijos vidaus rinkos privalumus pajustų kiekvienas; didinti solidarumą tarp valstybių narių, atsižvelgiant į ilgalaikę energetikos technologijų plėtros viziją, naujai pažvelgti į branduolinę saugą ir saugumą bei įtvirtinti pastangas Europos Sąjungai su tarptautiniais partneriais, įskaitant energijos gamintojus, importuotojus ir besivystančias šalis, kalbėti „vienu balsu“.

Apžvalgoje pateikiamas dešimties punktų Energijos veiksmų planas ir priemonių grafikas ES siekiant naujojo strateginio tikslo. Pirmasis konkrečių priemonių rinkinys pateikiamas kartu su veiksmų planu, kuriame yra:

  • ataskaita, kaip valstybės narės įgyvendina dujų ir elektros energijos vidaus rinką bei konkurencijos tyrimo šiuose dviejuose sektoriuose rezultatai;
  • prioritetinis valstybių narių elektros energijos ir dujų tinklų sujungimo planas, kad būtų įgyvendintas bendras Europos tinklas;
  • aplinkos neteršiančios energijos gamybos iš iškastinio kuro skatinimo pasiūlymai;
  • energijos iš atsinaujinančių išteklių, visų pirma transporto biodegalų, propagavimo planas ir kitos iniciatyvos;
  • branduolinės energijos padėties Europoje analizė;
  • būsimo Europos strateginio energetikos technologijų plano projektas.

2006 m. spalio 19 d. Komisijos priimtas Energijos efektyvumo veiksmų planas taip pat yra šio veiksmų plano dalis. Komisijos komunikatas „Apriboti klimato kaitą iki 2° – Politikos galimybės Europos Sąjungai ir pasauliui 2020 m. ir vėliau“ bei strateginė apžvalga papildo ir paaiškina vienas kitą.

Pasiūlymus patvirtinti Komisija prašys Europos Vadovų Tarybą šios pavasario susitikime 2007 m. kovo 8–9 d. Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje po dvejų metų bus pranešta apie pažangą po to, kai valstybės ir vyriausybės vadovai įsipareigos reguliariai aptarti energetikos klausimus.


Side Bar