Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/610

Briselē 2007. gada 20. decembrī

Latvijas Lauku attīstības plāns

Valsts raksturojums

 • Platība: 64 589 km2; no tiem 62 046 km2 aizņem sauszeme
 • 2 281 305 iedzīvotāji; 32,1 % dzīvo lauku apvidos
 • Bezdarba līmenis ir 6 %
 • 2006. gadā apmēram 100 000 lauku saimniecību apsaimniekoja aptuveni 2,46 miljonus hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes (39 % no valsts teritorijas)
 • Mazāk labvēlīgie apvidi aizņem 75 % no valsts teritorijas
 • Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbinātie veido 8,1 % no strādājošo kopējā skaita, lauksaimniecības un mežsaimniecības primārās produkcijas vērtība 2006. gadā bija attiecīgi 2,3 % un 1,3 % no IKP

Izvēlētā stratēģija
Vispārējie mērķi ir šādi.

 • Uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju, atbalstot to pārstrukturēšanu, attīstību un jauninājumus, kā arī pilnveidot iedzīvotāju profesionālās zināšanas un kvalifikāciju, nodrošinot vajadzīgo konsultāciju pakalpojumu pieejamību.
 • Veicināt vides un lauku ainavas uzlabošanu, atbalstot pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt lauku apvidu bioloģisko vērtību, skaistas ainavas un bioloģisko daudzveidību.
 • Sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos lauku apvidos, palīdzot attīstīt vietējo infrastruktūru pēc vietējo iniciatīvas grupu ierosmes, dažādot ekonomiskās darbības, kā arī saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu lauku apvidos.

Kopējais budžets un finansējuma sadalījums

Ass
Kopējie izdevumi (euro)
ELFLA daļa (%)
ELFLA finansējums (euro)
1. ass
648 960 777
75 %
486 720 583
2. ass
365 040 438
80 %
292 032 350
3. ass
259 584 311
75 %
194 688 233
LEADER
32 534 798
80 %
26 027 838
Tehniskā palīdzība
55 526 000
75 %
41 644 500
Kopā
1 361 646 324
76 %
1 041 113 504

1. ass: atvēlētais budžets un galvenās prioritātes

ELFLA: 486 720 583 euro. Kopējie publiskā sektora izdevumi: 648 960 777 euro.

Galvenās prioritātes

 • Lauku saimniecību modernizēšana
 • Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražojumu pievienotās vērtības palielināšana
 • Daļēji naturālās lauku saimniecības

2. ass: atvēlētais budžets un galvenās prioritātes

ELFLA: 292 032 350 euro. Kopējie publiskā sektora izdevumi: 365 040 438 euro.

Galvenās prioritātes

 • Agrovides maksājumi
 • Maksājumi lauksaimniekiem apvidos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, izņemot kalnu apvidus
 • NATURA 2000 maksājumi

3. ass: atvēlētais budžets un galvenās prioritātes

ELFLA: 194 688 233 euro. Kopējie publiskā sektora izdevumi: 259 584 311 euro.

Galvenās prioritātes

 • Mikrouzņēmumi un ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana
 • Pamatpakalpojumi

Leader atvēlētais budžets

ELFLA: 26 027 838 euro. Kopējie publiskā sektora izdevumi: 32 534 798 euro.

Galvenās prioritātes

 • Dzīves kvalitāte/dažādošana
 • Konkurētspēja

Side Bar