Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FI

MEMO/07/601

Bryssel den 20 december 2007

Plan för landsbygdens utveckling i regionen Åland (Finland)

Regionens profil:

 • Yta: 6 739 km2, varav 22 % är mark och 78 % vatten.
 • 26 800 invånare. 100 % av dessa bor i landsbygdsområden (enligt uppgifter från OECD).
 • Arbetslösheten ligger på 2,3 %.
 • Under 2006 brukade 580 jordbruksföretag cirka 14 000 hektar jordbruksmark (9 % av landytan).
 • Alla områden (100 %) i regionen betraktas som mindre gynnade.
 • Sysselsättning inom jordbruk och fiske: dessa sektorer står för 4,5 % av arbetsmarknaden och primärproduktionen stod för 2,9 % av BNP 2005.
 • I jämförelse med det finska fastlandet är naturförhållandena ganska gynnsamma, men jordbruksstrukturen är fragmenterad och transportkostnaderna höga på grund av det är fråga om öar.
 • Stor vikt läggs vid landsbygdsområdenas miljö- och kulturarv.
 • Småskalig produktion och bearbetning.
 • De viktigaste jordbruksprodukterna är mjölk, sockerbetor och lök.

Lämplig strategi med tanke på regionens profil:

De övergripande målen är följande:

 • Att säkra att Ålands landsbygdsområden och skärgård förblir attraktiva områden där man vill leva och bedriva verksamhet.
 • Att bevara det traditionella åländska landskapet.
 • Att se till att lantbrukarna och skogsbrukarna på Åland stärker sin konkurrenskraft med hjälp av ökad effektivitet, hög produktivitet, kvalitet och hållbart utnyttjande av naturresurserna.

Övergripande budget och andel EU-finansiering


Offentliga utgifter
Axel
Totalt offentligt stöd
(euro)
EJFLU bidragsnivå (%)
EJFLU
(euro)
Axel 1
8 391 195
40
3 356 478
Axel 2
43 965 857
26,72
11 747 677
Axel 3
1 688 238
50
844 119
LEADER
1 643 853
55
904 119
Tekniskt Stöd
1 254 366
50
627 183
Totalt
56 943 509
30,7
17 479 576

* Leaderfinansieringen i denna tabell har redan förts upp under axel 3.

Övergripande mål för programmet för landsbygdens utveckling i regionen:

 • Att säkra att Ålands landsbygdsområden och skärgård förblir attraktiva områden där man vill leva och bedriva verksamhet.
 • Att bevara det traditionella åländska landskapet.
 • Att se till att lantbrukarna och skogsbrukarna på Åland stärker sin konkurrenskraft med hjälp av ökad effektivitet, hög produktivitet, kvalitet och hållbart utnyttjande av naturresurserna.

Budgetanslag för axel 1 och de viktigaste prioriteringarna:

Det totala offentliga stödet ligger på 8,4 miljoner euro och bidraget från EJFLU kommer att ligga på 3,4 miljoner euro.

De viktigaste prioriteringarna är följande:

 • Modernisering av jordbruksföretag
 • Startstöd för unga jordbrukare
 • Förbättrad image för jord- och skogsbruksprodukter

Budgetanslag för axel 2 och de viktigaste prioriteringarna:

Det totala offentliga stödet ligger på 44 miljoner euro och bidraget från EJFLU kommer att ligga på 11,7 miljoner euro.

De viktigaste prioriteringarna är följande:

 • Stöd för miljövänligt jordbruk.
 • Stöd till jordbrukare i områden som inte är bergsområden, men där det finns andra svårigheter

Budgetanslag för axel 3 och de viktigaste prioriteringarna:

Det totala offentliga stödet ligger på 1,7 miljoner euro och bidraget från EJFLU kommer att ligga på 0,8 miljoner euro.

De viktigaste prioriteringarna är följande:

 • Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk
 • Skapande och utveckling av mikroföretag.

Budgetanslag för Leader:

Det totala offentliga stödet ligger på 1,6 miljoner euro och bidraget från EJFLU kommer att ligga på 0,9 miljoner euro.

Huvudparten av åtgärderna inom axel 3 kommer att genomföras inom ramen för Leader.


Side Bar