Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Bryssel den 10 januari 2007

Att främja biobränslen som ett trovärdigt alternativ till olja inom transportsektorn

De kraftigt ökade oljepriserna och den tilltagande oron för stabil, säker och miljövänlig energiförsörjning gör att det har blivit en prioritering på EU:s politiska dagordning att främja biobränslen. I dag är biobränslen den enda möjligheten att minska transportsektorns oljeberoende på ett avgörande sätt. Inom ramen för sin energistrategi för EU vill kommissionen främja produktionen och användningen av biobränslen genom att föreslå ett bindande minimimål för biobränslen som fordonsbränsle på 10% till 2020.

EU:s transportsektor ökar ständigt. Bilar och lastbilar har så stora samhälleliga och ekonomiska fördelar att det är svårt att föreställa sig en värld utan dem. Men situationen håller på att bli ohållbar. I dag står transportsektorn för nästan en tredjedel av våra koldioxidutsläpp (den växthusgas som mest bidrar till klimatförändringen) och utsläppen väntas öka kraftigt. Dessutom består transportsektorns energikälla till 98 % av olja, ett fossilt bränsle som till största delen måste importeras och som kommer att bli allt dyrare allt eftersom tillgångarna minskar.

EU föreslår en omedelbar lösning på problemet genom att främja en övergång från bensin och diesel till biobränslen. Dessa är rena, förnybara bränslen som framställs av organiskt material. En utveckling av denna sektor skulle dessutom skapa sysselsättning och öppna nya marknader för jordbruksproduktion. Biobränslen bidrar också till lösningen av många andra allmänna problem som diversifieringen av energikällorna och uppnåendet av Kyoto-målen.

I det direktiv om biobränslen som antogs 2003 åtar sig EU att ersätta 2 % av bensin- och dieselförbrukningen för transport med biobränslen fram till 2005, och 5,75 % till 2010. Målet för 2005 uppnåddes inte. Vi kan räkna med stora framsteg till 2010, men inte tillräckligt för att uppnå det målet heller. Därför föreslår kommissionen att förstärka de rättsliga ramarna och införa ett minimum på 10% för biobränslenas marknadsandel till 2020.

De flesta biobränslena medför stora besparingar i växthusgasutsläpp, men det är möjligt att framställa biobränslen utan att minska växthusgasutsläppen, eller på sätt som medför andra miljöproblem. Kommissionen föreslår införandet av ett system med incitament och stöd som ska motverka detta och uppmuntra till utvecklingen av andra generationens biobränslen.

På EU-nivå finns det flera strategier som kan bidra till användning och produktion av biobränslen. En beprövad form av stöd för sådana bränslen är skattelättnader. Flera medlemsstater har också anmält införandet av biobränsle-krav som innebär att leverantörer måste saluföra en viss andel biobränslen, vilket ger investerarna ett skyddsnät och främjar biobränsleindustrin.

De vanligaste biobränslena i dag är biodiesel (framställd av oljehaltiga växter som raps och solros) och bioetanol (framställd av socker- och stärkelsegrödor som betor och spannmål). Dessa båda flytande transportbränsletyper skulle kunna ersätta bensin och diesel i stor omfattning. de kan användas i moderna fordons motorer (omodifierade i låga blandningar eller med billiga modifikationer för högre blandningar) och distribueras via den befintliga infrastrukturen. För närvarande pågår forskning om andra generationens produktionsteknik som skulle kunna framställa biobränsle av trämaterial, gräs och vissa typer av avfall.

Bilaga: Utvecklingen av biobränsleanvändningen i medlemsstaterna, 2003-2005

Medlemsstat
Andel biobränsle 2003 (%)
Andel biobränsle 2004 (%)
Andel biobränsle 2005 (%)
Nationella riktmål 2005 (%)
Österrike
0,06
0,06
0,93
2,50
Belgien
0,00
0,00
0,00
2,00
Cypern
0,00
0,00
0,00
1,00
Tjeckien
1,09
1,00
0,05
3,70[1]
Danmark
0,00
0,00
inga uppgifter
0,10
Estland
0,00
0,00
0,00
2,00
Finland
0,11
0,11
inga uppgifter
0,10
Frankrike
0,67
0,67
0,97
2,00
Tyskland
1,21
1,72
3,75
2,00
Grekland
0,00
0,00
inga uppgifter
0,70
Ungern
0,00
0,00
0,07
0,60
Irland
0,00
0,00
0,05
0,06
Italien
0,50
0,50
0,51
1,00
Lettland
0,22
0,07
0,33
2,00
Litauen
0,00
0,02
0,72
2,00
Luxemburg
0,00
0,02
0,02
0,00
Malta
0,02
0,10
0,52
0,30
Nederländerna
0,03
0,01
0,02
2,00[2]
Polen
0,49
0,30
0,48
0,50
Portugal
0,00
0,00
0,00
2,00
Slovakien
0,14
0,15
inga uppgifter
2,00
Slovenien
0,00
0,06
0,35
0,65
Spanien
0,35
0,38
0,44
2,00
Sverige
1,32
2,28
2,23
3,00
Storbritannien
0,026[3]
0,04
0,18
0,19[4]
EU25
0,5%
0,7%
1,0% (uppskattning)
1,4%

Källa: nationella rapporter enligt direktivet om biobränslen.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03 volymprocent, motsvarande 0,26 % i energihalt, utgående från 100 % biodiesel
[4] 0,3% volymprocent, motsvarande 0,19 % i energihalt, utgående från en fördelning på 50:50 mellan biodiesel och bioetanol.


Side Bar