Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Brusel, 10. januára 2007

Podpora biopalív ako osvedčenej alternatívy k rope používanej v doprave

Vzhľadom na značný nárast cien ropy a zvyšujúce sa obavy o stabilné a bezpečné dodávky energie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, je podpora používania biopalív v doprave prioritou európskej politickej agendy. Biopalivá predstavujú v súčasnosti jediný spôsob, akým možno významne znížiť závislosť od ropy v sektore dopravy. V rámci svojej energetickej politiky pre Európu sa Komisia zaviazala podporovať výrobu a používanie biopalív, a preto navrhuje stanoviť záväzný minimálny cieľ pre používanie biopalív vo výške 10% palív pre motorové vozidlá, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020.

Doprava v Európe trvale narastá. Osobné a nákladné automobily prinášajú také socio-ekonomické výhody, že je ťažké predstaviť si život bez nich. Ale situácia sa stáva neudržateľnou. V doprave sa vyprodukuje takmer tretina emisií CO2 – skleníkové plyny, ktoré nesú najväčšiu zodpovednosť za zmeny podnebia – a očakáva sa, že emisie ešte vzrastú. Okrem toho je sektor dopravy z 98 % závislý od ropy ako fosílneho paliva, ktoré sa z veľkej časti dováža a ktoré sa stane drahším, keď sa zásoby vyčerpajú.

EÚ navrhuje okamžitú reakciu na túto situáciu: podporuje nahradenie nafty a benzínu biopalivami. Sú to čisté, obnoviteľné palivá, ktoré sa vyrábajú z organického materiálu. Rozvoj tohto sektora tiež vytvorí pracovné miesta a otvorí nové trhy pre poľnohospodársku produkciu. Biopalivá zároveň prispejú k riešeniu rozsiahlych spoločných problémov, ako je napríklad diverzifikácia zdrojov energie a splnenie záväzkov Kjótskeho protokolu.

V smernici o biopalivách, prijatej v roku 2003, si Európa sama stanovila ciele nahradiť biopalivami 2 % benzínu a nafty v sektore dopravy do roku 2005 a 5,75 % do roku 2010. Cieľ pre rok 2005 nebol splnený. Do roku 2010 možno očakávať významný pokrok, ale nie až taký, aby sa dosiahol cieľ pre 2010. Komisia preto navrhuje posilniť legislatívny rámec, s minimálne 10% trhovým podielom biopalív v roku 2020.

Hoci biopalivá prinášajú značné zníženie emisií skleníkových plynov, je možné ich vyrábať takými spôsobmi, v prípade ktorých tomu tak nie je alebo ktoré spôsobujú iné environmentálne problémy. Komisia navrhuje zavedenie systému stimulov/podpory, aby sa tomu predišlo a aby sa podnietil vývoj biopalív „druhej generácie“.

Niektorými politikami možno stimulovať používanie a výrobu biopalív na európskej úrovni. Oslobodenie od dane je dlhotrvajúcou formou podpory biopalív. Niekoľko členských štátov tiež oznámilo zavedenie povinností týkajúcich sa biopalív. Tieto zaväzujú dodávateľov k tomu, aby na trh uviedli určité percento biopalív, čím sa investorom poskytuje záchranná sieť a podporuje sa priemysel v oblasti biopalív.

Najbežnejšími biopalivami sú dnes bionafta (vyrábaná z olejnatých rastlín, napríklad semeno repky a slnečnica) a bioetanol (vyrábaný z cukrových a škrobových plodín, napríklad repa alebo obilniny). Tieto dva typy kvapalných pohonných hmôt majú potenciál do veľkej miery nahradiť naftu a benzín. Môžu sa používať v motoroch moderných automobilov (bez úpravy v prípade zmesí s nízkym obsahom biopalív alebo s lacnou úpravou v prípade zmesí s vysokým obsahom biopalív) a distribuovať prostredníctvom existujúcej infraštruktúry. Prebieha výskum s cieľom rozvoja výrobných techník „druhej generácie“, prostredníctvom ktorých možno vyrobiť biopalivá z dreveného materiálu, trávy a niektorých ďalších typov odpadu.

Príloha: Vývoj používania biopalív v členských štátoch v rokoch 2003 – 2005

Členský štát
Podiel biopalív 2003 (%)
Podiel biopalív 2004 (%)
Podiel biopalív 2005 (%)
Národný indikatívny cieľ 2005 (%)
Rakúsko
0,06
0,06
0,93
2,50
Belgicko
0,00
0.00
0,00
2,00
Cyprus
0,00
0,00
0,00
1,00
Česká republika
1,09
1,00
0,05
3,70[1]
Dánsko
0,00
0,00
Žiadne údaje
0,10
Estónsko
0,00
0,00
0,00
2,00
Fínsko
0,11
0,11
Žiadne údaje
0,10
Francúzsko
0,67
0,67
0,97
2,00
Nemecko
1,21
1,72
3,75
2,00
Grécko
0,00
0,00
Žiadne údaje
0,70
Maďarsko
0,00
0,00
0,07
0,60
Írsko
0,00
0,00
0,05
0,06
Taliansko
0,50
0,50
0,51
1,00
Lotyšsko
0,22
0,07
0,33
2,00
Litva
0,00
0,02
0,72
2,00
Luxembursko
0,00
0,02
0,02
0,00
Malta
0,02
0,10
0,52
0,30
Holandsko
0,03
0,01
0,02
2,00[2]
Poľsko
0,49
0,30
0,48
0,50
Portugalsko
0,00
0,00
0,00
2,00
Slovensko
0,14
0,15
Žiadne údaje
2,00
Slovinsko
0,00
0,06
0,35
0,65
Španielsko
0,35
0,38
0,44
2,00
Švédsko
1,32
2,28
2,23
3,00
Spojené kráľovstvo
0,026[3]
0,04
0,18
0,19[4]
EÚ 25
0,5 %
0,7 %
1,0 % (odhad)
1,4 %

Zdroj: Národné správy na základe smernice o biopalivách.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03 % z hľadiska objemu, čo predstavuje 0,26 % energetického obsahu, za predpokladu, že ide o 100 % bionaftu.
[4] 0,3 % z hľadiska objemu, čo predstavuje 0,19 % energetického obsahu, za predpokladu, že medzi bionaftou a bioetanolom je pomer 50:50.


Side Bar