Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Bruxelles, den 10. januar 2007

Fremme af biobrændstoffer som troværdige alternativer til olie inden for transport

Med den betydelige stigning i oliepriserne og den voksende satsning på en stabil, sikker og miljøvenlig energiforsyning er fremme af biobrændstoffer til transport rykket højt op på EU's politiske dagsorden. I dag er biobrændstoffer den eneste måde, hvorpå man kan mindske olieafhængigheden i transportsektoren væsentligt. Som led i EU's energipolitik er Kommissionen besluttet på at opmuntre til produktion og anvendelse af biobrændstoffer ved at foreslå at fastsætte et bindende mindstemål for biobrændstoffer på 10% af køretøjsbrændstoffet, som skal nås inden 2020.

Transportmængden i EU er støt stigende. Biler og lastbiler giver så mange samfundsøkonomiske fordele, at man svært kan forestille sig livet uden dem i dag. Men situationen er på vej til at blive uholdbar. Transport står for næsten en tredjedel af emissionerne af CO2 – den drivhusgas, som bidrager mest til klimaforandringer – og disse emissioner forventes at vokse væsentligt. Transportsektoren er desuden 98% afhængig af olie – et for størstedelens vedkommende importeret fossilt brændstof - som vil blive stadig dyrere, efterhånden som reserverne udtømmes.

EU foreslår en umiddelbar løsning på dette problem: Der opfordres til at erstatte diesel og benzin med biobrændstoffer. Det er rene, fornyelige brændstoffer, som fremstilles af organisk materiale. Udviklingen af denne sektor vil også skabe jobs og åbne nye markeder for landbrugsproduktion. Biobrændstoffer bidrager desuden til at løse store fælles problemer som f.eks. diversificering af energikilderne og opfyldelse af Kyoto-protokollens tilsagn.

I direktivet om biobrændstoffer, som blev vedtaget i 2003, satte EU sig som mål at erstatte 2% af benzin og diesel til transport med biobrændstof frem til 2005, og 5,75% frem til 2010. 2005-målet blev ikke nået. Der kan ventes væsentlige fremskridt frem til 2010, men ikke nok til at nå 2010-målet. Kommissionen foreslår derfor at styrke lovgivningsrammerne med en mindstemarkedsandel på 10% biobrændstoffer i 2020.

De fleste biobrændstoffer medfører betydelige besparelser i drivhusgasemissioner, men de kan også fremstilles på måder, som ikke sikrer dette, eller som giver miljøproblemer. Kommissionen foreslår, at der indføres et incitament/støttesystem for at undgå dette, og at der opmuntres til udviklingen af "andengenerations"-biobrændstoffer.

Der er en række politikker, som kan stimulere brugen og produktionen af biobrændstoffer på europæisk niveau. Afgiftsfritagelse har i lang tid været anvendt som støtte for biobrændstoffer. En række medlemsstater har også meddelt, at de indfører biobrændstofforpligtelser. Herved pålægges leverandørerne at markedsføre en bestemt andel biobrændstoffer og derved give investorer et sikkerhedsnet, samtidig med at biobrændstofsektoren skubbes i gang.

De mest almindelige biobrændstoffer i dag er biodiesel (fremstillet af olieholdige planter som raps og solsikker) og bioethanol (fremstillet af sukker og stivelsesafgrøder som roer eller korn). Disse to flydende brændstoffer har potentiale til at erstatte diesel og benzin i stort omfang. De kan anvendes i moderne bilers motorer (uden modifikation for lavkoncentrationsblandinger, eller med billige modifikationer for højkoncentrationsblandinger) og kan distribueres via den eksisterende infrastruktur. Der forskes i at udvikle "andengenerations"-produktionsteknikker, så der kan fremstilles biobrændstof af træ, græs og nogle yderligere typer affald.

Bilag: Status for brug af biobrændstoffer i medlemsstaterne 2003-2005

Medlemsstat
Biobrændstof-andel 2003 (%)
Biobrændstof-andel 2004 (%)
Biobrændstof-andel 2005 (%)
Nationalt mål for 2005 (%)
Østrig
0,06
0,06
0,93
2,50
Belgien
0,00
0,00
0,00
2,00
Cypern
0,00
0,00
0,00
1,00
Den Tjekkiske Republik
1,09
1,00
0,05
3,70[1]
Danmark
0,00
0,00
ingen data
0,10
Estland
0,00
0,00
0,00
2,00
Finland
0,11
0,11
ingen data
0,10
Frankrig
0,67
0,67
0,97
2,00
Tyskland
1,21
1,72
3,75
2,00
Grækenland
0,00
0,00
ingen data
0,70
Ungarn
0,00
0,00
0,07
0,60
Irland
0,00
0,00
0,05
0,06
Italien
0,50
0,50
0,51
1,00
Letland
0,22
0,07
0,33
2,00
Litauen
0,00
0,02
0,72
2,00
Luxembourg
0,00
0,02
0,02
0,00
Malta
0,02
0,10
0,52
0,30
Nederlandene
0,03
0,01
0,02
2,00[2]
Polen
0,49
0,30
0,48
0,50
Portugal
0,00
0,00
0,00
2,00
Slovakiet
0,14
0,15
ingen data
2,00
Slovenien
0,00
0,06
0,35
0,65
Spanien
0,35
0,38
0,44
2,00
Sverige
1,32
2,28
2,23
3,00
UK
0,026[3]
0,04
0,18
0,19[4]
EU25
0,5%
0,7%
1,0% (anslået)
1,4%

Kilde: Nationale indberetninger jf. direktivet om biobrændstoffer.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03% i volumen, lig med 0,26% i energiindhold, under forudsætning af 100% biodiesel.
[4] 0,3% i volumen, lig med 0,19% i energiindhold, under forudsætning af 50/50 fordeling mellem biodiesel og bioethanol.


Side Bar