Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

V Bruselu dne 10. ledna 2007

Podpora biopaliv jako spolehlivé alternativy k ropě v oblasti dopravy

Podpora biopaliv v oblasti dopravy je politickou prioritou EU, a to jednak kvůli výraznému růstu cen ropy a jednak kvůli rostoucím obavám o zajištění dodávek energie, které budou stabilní a bezpečné a budou brát ohled na životní prostředí. Biopaliva jsou v současnosti jediný způsob, jak výrazně snížit závislost dopravy na ropě. Komise je v rámci své energetické politiky pro Evropu odhodlána podporovat výrobu biopaliv a jejich používání tím, že navrhne závazný minimální cíl pro obsah biopaliv v pohonných hmotách pro motorová vozidla, a to ve výši 10% Tohoto cíle by mělo být dosaženo do roku 2020.

Objem dopravy v Evropě se neustále zvyšuje. Sociálně-ekonomické výhody osobních a nákladních automobilů jsou tak rozsáhlé, že si život bez nich dovedeme jen těžko představit. Současný stav je však neudržitelný. Doprava je zdrojem téměř třetiny emisí CO2. Oxid uhličitý je přitom skleníkový plyn, který je hlavním viníkem změny klimatu a prognózuje se další výrazný růst jeho emisí. Navíc je doprava závislá z 98 % na ropě. Toto fosilní palivo se převážně dováží a protože se jeho zásoby vyčerpávají, bude stále dražší.

EU navrhuje neprodleně na tuto situaci reagovat: a to nahrazením nafty a benzínu biopalivy. Jedná se o čistá paliva, která jsou obnovitelná a jsou vyráběna z organických látek. Rozvoj v této oblasti navíc přinese nová pracovní místa a vytvoří nové trhy pro zemědělskou produkci. Biopaliva rovněž přispějí k řešení rozsáhlejší obecné problematiky, jako je diverzifikace zdrojů energie a plnění závazků Kjótského protokolu.

Evropa si ve směrnici o biopalivech přijaté v roce 2003 stanovila cíl nahradit v dopravě 2 % benzínu a nafty biopalivy do roku 2005 a 5,75 % do roku 2010. Cíl stanovený pro rok 2005 nebyl splněn. Do roku 2010 se dá očekávat výrazný pokrok. Nebude však takový, aby bylo uvedeného cíle dosaženo. Komise proto navrhuje posílit právní rámec a stanovit minimální podíl biopaliv v roce 2020 ve výši 10%.

Většina biopaliv sice umožňuje výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Je však možné je vyrábět způsobem, který tyto úspory nepřinese nebo případně způsobí jiné problémy v oblasti životního prostředí. Aby se tomu zabránilo a aby se podpořil vývoj biopaliv „druhé generace“, navrhuje Komise systém pobídek a podpor.

Používání a výrobu biopaliv lze na úrovni EU podpořit v rámci několika politik. Tradiční formou podpory biopaliv je osvobození od daně. Několik členských států rovněž oznámilo zavedení povinnosti v oblasti biopaliv. To znamená, že dodavatelé musí na trh uvést určité procento biopaliv. Investoři tak získávají jistotu a podporuje se odvětví výroby biopaliv.

Biopaliva se v současnosti nejvíce používají ve formě bionafty (vyráběné z olejnatých plodin, jako je řepka olejná a slunečnice) a bioethanolu (vyráběného z plodin obsahujících cukr a škrob, jako je řepa a obiloviny). Tato dvě tekutá paliva pro dopravu mohou v rozsáhlém měřítku nahradit naftu a benzín. Je možno je používat v motorech moderních vozidel (bez úpravy u směsí s nízkým obsahem biopaliv, případně s levnou úpravou pro směsi s vysokým obsahem) a lze je distribuovat pomocí stávající infrastruktury. Výzkumná pracoviště vyvíjejí technologie „druhé generace“, které umožní výrobu biopaliv z dřevní hmoty, trávy a některých dalších druhů odpadu.

Příloha: Pokrok při používání biopaliv v členských státech v letech 2003 – 2005

Členský stát
Podíl biopaliv v roce 2003 (v %)
Podíl biopaliv v roce 2004 (v %)
Podíl biopaliv v roce 2005 (v %)
Indikativní cíl pro rok 2005 (v %)
Rakousko
0,06
0,06
0,93
2,50
Belgie
0,00
0,00
0,00
2,00
Kypr
0,00
0,00
0,00
1,00
Česká republika
1,09
1,00
0,05
3,70[1]
Dánsko
0,00
0,00
údaje nejsou k dispozici
0,10
Estonsko
0,00
0,00
0,00
2,00
Finsko
0,11
0,11
údaje nejsou k dispozici
0,10
Francie
0,67
0,67
0,97
2,00
Německo
1,21
1,72
3,75
2,00
Řecko
0,00
0,00
údaje nejsou k dispozici
0,70
Maďarsko
0,00
0,00
0,07
0,60
Irsko
0,00
0,00
0,05
0,06
Itálie
0,50
0,50
0,51
1,00
Lotyšsko
0,22
0,07
0,33
2,00
Litva
0,00
0,02
0,72
2,00
Lucembursko
0,00
0,02
0,02
0,00
Malta
0,02
0,10
0,52
0,30
Nizozemí
0,03
0,01
0,02
2,00[2]
Polsko
0,49
0,30
0,48
0,50
Portugalsko
0,00
0,00
0,00
2,00
Slovensko
0,14
0,15
údaje nejsou k dispozici
2,00
Slovinsko
0,00
0,06
0,35
0,65
Španělsko
0,35
0,38
0,44
2,00
Švédsko
1,32
2,28
2,23
3,00
Spojené království
0,026[3]
0,04
0,18
0,19[4]
EU25
0,5%
0,7%
1,0% (odhad)
1,4%

Zdroj: Zprávy členských států podle směrnice o biopalivech.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03 % objemu, což je ekvivalent 0,26 % energetického obsahu za předpokladu 100 % bionafty
[4] 0,3 % objemu, což je ekvivalent 0,19 % energetického obsahu při podílu bionafty a bioethanolu 50:50


Side Bar