Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Брюксел, 10 януари 2007 г.

Насърчаване на биогоривата като разумна алтернатива на петрола в транспорта

С оглед на същественото увеличаване на цените на петрола и нарастващата загриженост за устойчиви, сигурни и зачитащи околната среда енергийни доставки, насърчаването на използването на биогоривата в транспорта е приоритет в европейската политическа програма. Днес биогоривата са единственият начин за съществено намаляване на зависимостта от петрола в транспортния отрасъл. В рамките на своята енергийна политика за Европа Комисията се ангажира да насърчава производството и употребата на биогорива, като предлага да бъде определена задължителна минимална цел за биогорива, възлизаща на 10% от транспортните горива към 2020 г.

Транспортът в Европа непрекъснато се разраства. Колите и камионите осигуряват такива социални и икономически предимства, че днес е трудно да си представим живота без тях. Ситуацията обаче става нетърпима. Транспортът създава почти една трета от емисиите на CO2– газ с парников ефект, който има най-голяма роля за климатичните промени – и се очаква тези емисии съществено да нараснат. Освен това транспортният сектор зависи на 98% от петрола, предимно вносно изкопаемо гориво, което започва да поскъпва, тъй като запасите от него се изчерпват.

ЕС предлага незабавен отговор на тази ситуация: насърчаване на заместването на дизеловото гориво и петрола с биогорива. Това са чисти и възобновяеми горива, произвеждани от органични материали. Развиването на отрасъла също така ще създаде работни места и ще отвори нови пазари за замеделска продукция. Биогоривата освен това допринасят за разрешаване на мащабни общи проблеми като разнообразяването на енергийните източници и изпълнението на ангажиментите по протокола от Киото.

В директивата за биогоривата, приета през 2003 г., Европа си поставя за цел да замести 2% от петрола и дизела за транспортни цели с биогорива към 2005 г. и 5,75% към 2010 г. Целта за 2005 г. не бе постигната. Може да се очаква значителен напредък към 2010 г., но недостатъчен, за да се постигне целта за 2010 г. Ето защо Комисията предлага законодателната рамка да бъде подсилена с минимум от 10% за пазарния дял на биогоривата през 2020 г.

Въпреки че повечето биогорива осигуряват съществено спестяване на емисии на газове с парников ефект, тяхното производство може да се извършва по начини, които не правят това или създават други екологични проблеми. Комисията предлага въвеждането на поощрителна/подкрепяща система за предотвратяване на това и насърчаване на развитието на биогорива „от второ поколение“.

Редица политики могат да стимулират използването и производството на биогорива на европейско равнище. Освобождаването от данъци е дългосрочна форма на подкрепа на биогоривата. Редица държави-членки също така обявиха въвеждането на задължения за използване на биогорива. С тях доставчиците се задължават да предлагат на пазара определен процент биогорива, като се осигуряват предпазни мерки за инвеститорите и се насърчава индустрията на биогоривата.

Най-известните биогорива днес са биодизел (произведен от маслодайни растения като рапица и слънчоглед) и биоетанол (произведен от захар и съдържащи нишесте растения като цвекло или житни култури). Тези две течни транспортни горива имат потенциала да заместят до голяма степен дизела и петрола. Те могат да бъдат използвани в двигателите на модерните автомобили (без модификации, когато са в малки количества, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи количества) и разпространявани чрез съществуващите инфраструктури. Провеждат се изследвания за разработване на производствени техники „от второ поколение“, с които да се произвеждат биогорива от дървен материал, треви и някои допълнителни видове отпадъци.

Приложение: Напредък в използването на биогоривата в държавите-членки, 2003-2005 г.

Държава-членка
Дял на биогоривата за 2003 г. (в %)
Дял на биогоривата за 2004 г. (в %)
Дял на биогоривата за 2005 г. (в %)
Национална примерна цел за 2005 г. (в %)
Австрия
0.06
0.06
0.93
2.50
Белгия
0.00
0.00
0.00
2.00
Кипър
0.00
0.00
0.00
1.00
Чешка република
1.09
1.00
0.05
3.70[1]
Дания
0.00
0.00
Няма данни
0.10
Естония
0.00
0.00
0.00
2.00
Финландия
0.11
0.11
Няма данни
0.10
Франция
0.67
0.67
0.97
2.00
Германия
1.21
1.72
3.75
2.00
Гърция
0.00
0.00
Няма данни
0.70
Унгария
0.00
0.00
0.07
0.60
Ирландия
0.00
0.00
0.05
0.06
Италия
0.50
0.50
0.51
1.00
Латвия
0.22
0.07
0.33
2.00
Литва
0.00
0.02
0.72
2.00
Люксембург
0.00
0.02
0.02
0.00
Малта
0.02
0.10
0.52
0.30
Нидерландия
0.03
0.01
0.02
2.00[2]
Полша
0.49
0.30
0.48
0.50
Португалия
0.00
0.00
0.00
2.00
Словакия
0.14
0.15
Няма данни
2.00
Словения
0.00
0.06
0.35
0.65
Испания
0.35
0.38
0.44
2.00
Швеция
1.32
2.28
2.23
3.00
Обединено кралство
0.026[3]
0.04
0.18
0.19[4]
ЕС 25
0.5%
0.7%
1,0% (прогноза)
1.4%

Източник : национални доклади по директивата за биогоривата.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03% в обемно изражение, което се равнява на 0,26% в енергийно съдържание, при 100% биодизел.
[4] 0,3% в обемно изражение, което се равнява на 0,19%в енергийно съдържание, при деление 50:50 между биодизел и биоетанол.


Side Bar