Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/595

Брюксел, 20 декември 2007 г.

Програмата на България за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Профили на държавата:

 • Територия: 111 000 km²;
 • БВП: - 29,7 % от средния за ЕС-25 (2002 – 2004)
 • Население: 7,8 милиона жители
 • Селски райони: 231 общини от общо 264 са категоризирани като селски, представляващи 81 % от територията и 42 % от населението (според националните определения)
 • Селското стопанство е от изключително значение в сравнение с ЕС-25. 11 % от брутната добавена стойност; 24,9 % от заетостта (2004 г.), а храните от селскостопански произход представляват 10 % от износа на България и търговското им салдо е положително. При все това, отрасълът има много ниска производителности – 43 % от националната средна стойност и 12 % от средната стойност на ЕС-25;
 • Използвана земеделска площ (ИЗП) 5,3 милиона хектара (48 % от територията на страната), главно обработваеми култури – житни, маслодайни и др. (62 % от ИЗП), зеленчуци, лозя; животновъдство – предимно говеда, овце, свине, кози и птици
 • високо поляризирани земеделски структури и фрагментирана собственост върху земята вследствие на реституирането на земята
 • 665 500 земеделски стопанства – от които 75 % са по-малко 1 хектар (обработващи само 7 % от ИЗП), а 0,8 % от стопанствата управляват повече от 50 хектара (и обработват 78 % от ИЗП) à голям дял пазарни и полупазарни стопанства, както и малка средна площ от 4,4 хектара.
 • Гори и други залесени райони – 3,7 милиона хектара (34 % от територията на страната), като 78 % от горите са държавна собственост
 • Хранително-вкусовата промишленост допринася за 2,6 % от брутната добавена стойност, 3,5 % от заетостта и 15 % от промишленото производство. В отрасъла има 6 500 предимно микро- и малки предприятия – производство на хляб и сладкарски изделия, напитки, месопреработване и млекопреработване
 • Богато природно биоразнообразие и значителен дял на обработваеми земи с висока природна стойност и постоянни пасища (34 % от ИЗП)
 • Планински/райони в по-необлагодетелствано положение: 48 % от територията
 • За икономиката на селските райони е характерно, че тя зависи до голяма степен от земеделието; висока безработица (19 %); застаряваща структура на населението и миграция към градските райони; лошо качество и лош достъп до основни услуги (пътища, канализационни системи и др.), но с добър потенциал за развитие на селски туризъм(.

Предпочетена стратегия, отговаряща на профила:

Въз основа на установените нужди, Стратегическите насоки на Общността (СНО) и Лисабонската и Гьотеборгската стратегии следните три общи цели бяха избрани:

 • Да се развие една конкурентоспособна и базирана на иновациите селскостопанска, горска и хранително-вкусова промишленост
 • Да се опазват националните ресурси и околната среда на селските райони
 • Да се подобри качеството на живот и да се създадат по-разнообразни възможности за заетост в селските райони.

Общ бюджет и дяла на финансирането от страна на ЕС

Ос
Общо публични разходи
Дял на ЕЗФРСР в публичните разходи в %
Принос на ЕЗФРСР
Ос 1
1,204,866 983
 80,00%
963,893,586
Ос 2
777,394,110
 82,00%
637,463,170
Ос 3
877,666,684
 80,00%
702,133,347
ЛИДЕР
76,988,306
 80,00%
61,590,645
Техническа помощ
123,181,289
 80,00%
98,545,031
Доплащания към директните плащания*
181,841,021
80,00%
145,472,817
Общо
3,241,938,393
80,48%
2,609,098,596

* Мярка за България/Румъния от Договора за присъединяване за периода 2007-2009 г.

Обща цел на програмата за развитие на селските райони в страната:

Програмата за развитие на селските райони се стреми да развие един конкурентоспособна и базирана на иновациите селскостопанска, горска и хранително-вкусова промишленост (ос 1), да допринесе за опазването на природните ресурси и околната среда в селските райони (ос 2) и да се подобри качеството на живот и да се създадат по-разнообразни възможности за заетост в селските райони (ос 3). Оста „Лидер“ ще има за цел изграждане на капацитет за местно развитие и подобряване на местното управление, а също така ще спомогне за постигането на целите по останалите три оси.

Ос 1 – разпределение на бюджета и основни приоритети:

ЕЗФРСР: 963 893 586.

Общо публични разходи: 1 204 866 983.

Ос 1 (подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор) ще бъде насочена към модернизация на материалните активи и производствените фактори в земеделския, горския и хранително-преработвателния сектор, за да се подобри производителността; инвестиции за привеждане в съответствие със стандартите на Общността в земеделските стопанства или от хранително-преработвателните предприятия; преструктуриране на земеделските структури чрез насърчаване на създаването на нови предприятия от страна на младите земеделски стопани и развитие на жизнеспособен пазарноориентиран бизнес от страна на земеделските стопани, работещи в полупазарни стопанства; и подобряване на човешкия потенциал чрез подкрепа на услуги, свързани с обучението и консултантски услуги в сектора на земеделието и горите.

В рамките на осите на програмата за развитие на селските райони 42 % от ресурсите са разпределени за ос 1. Основният акцент се поставя върху модернизацията и преструктурирането – 90 % от бюджета на тази ос; останалите 10 % ще бъдат насочени към трансфера на знания и иновациите.

Ос 2 – разпределение на бюджета и основни приоритети:

ЕЗФРСР: 637 463 170.

Общо публични разходи: 777 394 110.

Ос 2 (подобряване на околната среда и природата) - основна цел на тази ос е подобряване на устойчивото управление на земите, използвани в земеделието и горското стопанство в България. В рамките на тази по-обща цел конкретните приоритети са опазване на биоразнообразието и обработваеми земи с висока природна стойност; развитие на екологично чистото земеделие; подобряване на качеството на водите и почвите; развитие на практики за устойчиво управление на земята и горите, като например борба с почвената ерозия в планинските райони; и увеличаване и подобряване на горските ресурси, което може да има положителен принос в контекста на изменение на климата.

Мерките по оси 1 и 3 също ще допринесат за екологичните цели на програмата за развитие на селските райони.

В рамките на осите на програмата за развитие на селските райони 27 % от ресурсите са разпределени за ос 2. Основният акцент в ос 2 се поставя върху агро-екологичните мерки – 40 % от бюджета на оста, придружен от подкрепа за земеделските производители в по-необлагодетелстваните райони (35 %) и подкрепа за „Натура 2000“ и горското стопанство (25 %).

Ос 3 – разпределение на бюджета и основни приоритети:

ЕЗФРСР: 702 133 347.

Общо публични разходи: 877 666 684.

Ос 3 (Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика) ще се стреми да подобри качеството на и достъпа до основни услуги и инфраструктура в селските райони на България, като важно предварително условия за икономически растеж и задържане на населението в селските райони. Също така ще се търси решение на проблема с липсата на работни места и високата зависимост от селското стопанство като се подкрепя разнообразяването на икономиката чрез включване на неземеделски дейности и създаването и развитието на микропредприятия в селските райони.

В рамките на осите на програмата за развитие на селските райони 31% от ресурсите са разпределени за ос 3 (публични разходи на стойност 878 милиона EUR). От тези ресурси 69 % са насочени към подобряване качеството на живота предвид спешната необходимост от това в селските райони, а 31 % за диверсификация на възможностите за работа.

Разпределение на бюджета за ос „Лидер“:

ЕЗФРСР: 61 590 645.

Общо публични разходи: 76 988 3060.

Подходът „Лидер“ ще достави 2,6 % от ресурсите по останалите 3 оси. Приблизително 82 % от средствата ще бъдат използвани за прилагането на стратегии за местно развитие и насърчаване на сътрудничеството, а 18 % - за информационни дейности и изграждане на капацитет на селскостопанските участници във връзка с подхода „Лидер“


Side Bar