Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

MEMO/07/486

Brussel, 21 november 2007

Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Wallonië (België)

Profiel van de regio:

 • Oppervlakte: 16 844 km².
 • 3,4 miljoen inwoners; de helft leeft in als plattelandsgebied beschouwde gebieden.
 • 17% werkloosheid; een aanzienlijk aandeel daarvan in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar.
 • In 2005 beheerden ca. 17 000 landbouwbedrijven een teeltareaal van 0,75 miljoen hectare (45% van de oppervlakte van Wallonië). Nog eens 32% van de oppervlakte bestaat uit bossen.
 • Het teeltareaal kan grofweg in twee groepen worden opgesplitst: 57% voedergewassen en 38% akkerbouwgewassen.
 • Ongeveer 19% van de landbouwbedrijven wordt in deeltijd beheerd.
 • Zowat 37% van de oppervlakte cultuurgrond is ingedeeld als probleemgebied. Van het hele Waalse grondgebied is zowat 13% een Natura 2000-site; 30% van het bosareaal en 5% van de oppervlakte cultuurgrond heeft de Natura 2000-status.
 • De levensmiddelensector is zeer gediversifieerd, met als belangrijkste componenten bakkerijproducten, vlees, dranken, zuivelproducten en suiker. De biologische landbouw vertegenwoordigt slechts een zeer klein deel van de landbouwproductie (ongeveer 1%).

Gekozen strategie voor dit profiel

Overeenkomstig de communautaire strategische richtsnoeren en het nationale strategische plan werden de volgende algemene doelstellingen vastgesteld:

 • vergroting van het concurrentievermogen van de landbouwsector door in te spelen op de marktfluctuaties en de verwachtingen van de samenleving en door aan te zetten tot het creëren van toegevoegde waarde,
 • versterking van de complementariteit tussen landbouw/bosbouw en het milieu en bevordering van de multifunctionaliteit van de landbouwactiviteiten,
 • stimulering van dynamische en levendige plattelandsgebieden en verbetering van de aantrekkelijkheid van deze zones als woon- en werkgebieden,
 • het opbouwen van lokale capaciteit voor de ontwikkeling van het reeds in de plattelandsgebieden aanwezige ontwikkelingspotentieel.

Totaal budget en EU-financiering

As
Totale overheidsuitgaven (in euro)
Aandeel van het ELFPO* in de overheidsuitgaven (in %)
ELFPO-bijdrage (in euro)
As 1
222 000 000
30
66 600 000
As 2
188 114 000
50
94 057 000
As 3
37 133 194
50
18 566 597
LEADER
19 732 000
50
9 866 000
Technische bijstand
10 000 000
50
5 000 000
Totaal
476 979 194
40,69
194 089 597

* ELFPO = Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Algemene doelstelling van het plattelandsontwikkelingsprogramma in Wallonië

 • het stimuleren van een dynamische en innovatieve landbouwsector,
 • het bevorderen van duurzame productiemethoden met het oog op de verbetering van het milieu,
 • verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van de diversificatie van de plattelandseconomie,
 • het opbouwen van lokale capaciteit voor meer werkgelegenheid en meer diversificatie.

As 1 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsfinanciering: 222 000 000 euro – ELFPO-bijdrage: 66 600 000 euro (30% van het totaalbedrag voor het programma).

Voornaamste prioriteiten: moderniseren van landbouwbedrijven (43,2% van de totale overheidsuitgaven voor as 1), opzetten van landbouwbedrijven (35,6%), toevoegen van waarde aan landbouwproducten (18,0%).

As 2 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsfinanciering: 188 114 000 euro – ELFPO-bijdrage: 94 057 000 euro (50% van het totaalbedrag voor het programma).

Voornaamste prioriteiten: agromilieumaatregelen (77,7% van de totale overheidsuitgaven voor as 2), probleemgebiedbetalingen (17,5%), Natura 2000-betalingen (2,3%).

As 3 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsfinanciering: 37 133 194 euro – ELFPO-bijdrage: 18 566 597 euro (50% van het totaalbedrag voor het programma).

Voornaamste prioriteiten: oprichten van micro-ondernemingen (32,3% van de totale overheidsuitgaven voor as 3), instandhouding en verbetering van het rurale erfgoed (24,2%), diversificatie (16,0%), basisdiensten voor de plattelandseconomie (10,8%), bevordering van toeristische activiteiten (8,1%), opleiding en voorlichting (8,1%).

Leader (begrotingstoewijzing en prioriteiten)

Totale overheidsfinanciering: 19 732 000 euro – ELFPO-bijdrage: 9 866 000 euro (50% van het totaalbedrag voor het programma).

De Leader-as zal aan de hand van maatregelen in het kader van de assen 1, 2 en 3 ten uitvoer worden gelegd, met speciale aandacht voor de instandhouding en de verbetering van de aantrekkelijkheid van de plattelandsgebieden.
Zie ook:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_nl.htm


Side Bar