Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/483

Brüssel, 21. november 2007

Eesti maaelu arengukava

Riigi iseloomustus:

 • Pindala: 45 227 km² (millest 43 200 km² on maapiirkondi), mägialasid ei ole.
 • Põllumajandusmaid (põllumaa ja looduslik rohumaa) on 1,2 miljonit hektarit, mis moodustab 30% Eesti üldpindalast. Metsamaa moodustab umbes 50% üldpindalast (40% metsamaast on eraomandis).
 • 1,36 miljonit elanikku; 30,6% elavad maapiirkondades, 69,4% on linnaelanikud.
 • Töötuid on alla 7%.
 • 2005. aastal oli ligikaudu 27 700 põllumajandusettevõtet.
 • 75% põllumajandusettevõtetest on väga väikesed. Üksnes 7000 ettevõtjat saavad enamiku oma sissetulekust põllumajandustootmisest ja neid nimetatakse põllumajandustootjateks.
 • 50% kõigist maapiirkondadest (ja põllumajanduskõlvikutest) on liigitatud vähem soodsateks piirkondadeks (10% on vähem soodsaid eripiirkondi, mis asuvad saartel, rannikul, Eesti idapiiril).
 • Toiduainetööstuse peamised valdkonnad on piimatoodete, jookide ja lihatoodete tootmine. Mahepõllunduse kiirele arengule vaatamata ei ole mahetootmine arenenud ja enamik mahepõllundustooteid müüakse tavaliste toodetena.

Vastavalt riigi iseloomustusele valitud strateegia

Üldeesmärgid on valitud vastavalt ühenduse strateegiasuunistele ja riigi strateegiakavale:

 • tõsta põllumajanduse konkurentsivõimet sel määral, et kava rakendamise lõpuks suudaksid põllumajandusettevõtjad toime tulla, vaatamata turu toetamise ja otsetoetuste vähendamisele;
 • tõsta metsanduse pikaajaline konkurentsivõime tasemele, mis tagaks erametsade jätkusuutliku majandamise;
 • tagada keskkonna püsimine ja põllumajanduslik maakasutus piirkondades, kus see on oluline traditsioonilise maastiku kujundamiseks ja kõrge loodusväärtusega alade säilitamiseks;
 • elukvaliteedi parandamine maapiirkondades ja maamajanduse mitmekesistamine;
 • kohaliku omaalgatuse edendamine, sealhulgas Leader-rühmade moodustamine.

Üldeelarve ja ELi osa rahastamises

Telg
Kogusumma (eurodes)
EAFRD* panus (%)
EAFRD
panus (eurodes)
1. telg
347 610 068
75
260 707 551
2. telg
334 460 344
80
267 568 275
3. telg
118 919 233
75
89 189 425
LEADER
85 759 063
80
68 607 250
Tehniline abi
38 115 139
75
28 586 354
Kokku
924 863 846
77,27
714 658 855

* EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Eesti maaelu arengukava üldeesmärk

Toetada ELi ühise põllumajanduspoliitika meetmetega maapiirkondade regionaalselt tasakaalustatud arengut

1. telg: eelarve ja peamised prioriteedid

Riiklikke vahendeid kokku: 347 610 068 eurot; EAFRD panus: 260 707 551 eurot

Peamised prioriteedid:

 • põllumajandusettevõtete moderniseerimine;
 • põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine;
 • põllumajanduse ja metsamajanduse infrastruktuur.

2. telg: eelarve ja peamised prioriteedid

Riiklikke vahendeid kokku: 334 460 344 eurot; EAFRD panus: 267 568 275 eurot

Peamised prioriteedid:

 • põllumajandusliku keskkonnahoiu toetamine;
 • vähem soodsate piirkondade toetamine;
 • põllumajandusmaade toetamine Natura 2000 vahendite kaudu.

3. telg: eelarve ja peamised prioriteedid

Riiklikke vahendeid kokku: 118 919 233 eurot; EAFRD panus: 89 189 425 eurot

60% telje vahenditest suunatakse mitmekesistamisele.

Leader-telg: eelarve

Riiklikke vahendeid kokku: 85 759 063 eurot; EAFRD panus: 68 607 250 eurot
Vaata:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_et.htm


Side Bar