Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/07/482

V Bruseli 21 november 2007

Plán rozvoja vidieka na Slovensku

Profil Slovenskej republiky:

 • rozloha: 49 036 km² a hustota obyvateľstva 110 obyvateľov/km2,
 • vidiecke oblasti tvoria 86 % územia a žije v nich 40 % obyvateľstva,
 • 50 % poľnohospodárskej pôdy je zaradených ako znevýhodnená oblasť a 29 % územia pokrýva sústava Natura 2000,
 • poľnohospodárska oblasť tvorí 49,7 % územia, lesy 39,4 % a prírodné oblasti tvoria 4,6 % územia,
 • HDP na obyvateľa Slovenska predstavuje 50,39% priemeru Európskej únie,
 • miera nezamestnanosti je 11,4 %,
 • približne 2,2 % obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve,
 • priemerná plocha fariem samostatne hospodáriacich roľníkov je 48 ha, ale väčšina poľnohospodárskych podnikov (95,8%) hospodári na ploche 1 372 hektárov,
 • podiel obyvateľstva od 25 do 64 rokov s úplným stredoškolským alebo vyšším vzdelaním je 86,7 %,
 • priemerná produktivita práce v potravinárstve je 3 060 EUR a v poľnohospodárstve 2 196 EUR,
 • v uplynulých rokoch sa produkcia mlieka a hydiny zvýšila, no pri väčšine ostatných komodít došlo k poklesu.

Zvolená stratégia zodpovedajúca profilu:

Zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a zlepšiť kvalitu životného prostredia zavedením vhodných systémov poľnohospodárstva a lesníctva a kvalitu života vo vidieckych oblastiach s dôrazom na udržateľný rozvoj.

Dôraz sa kladie na:

 • zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prostredníctvom zvýšenia efektívnosti a kvality produkcie, pričom sa budú dodržiavať zásady udržateľného rozvoja a ekologického poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach,
 • zlepšenie životného prostredia a krajiny zavedením vhodných systémov riadenia v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
 • zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva v rámci vytvárania nových pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach, podpora vzdelávacích aktivít a obnovy a rozvoja dediny, prispievanie k zníženiu regionálnych rozdielov medzi vidieckymi oblasťami na Slovensku.

Rozpočet a podiel financovania EÚ

Os
Celkový verejný rozpočet (v EUR)
Miera príspevku z EPFRV* (%)
Suma EPFRV (v EUR)
Os 1
835 427 149
74,26
620 366 695
Os 2
1 242 076 174
79,28
984 709 039
Os 3
358 040 205
74,26
265 871 440
Os 4
74 524 570
79,28
59 082 542
Technická pomoc
52 517 816

75,00
39 388 362
Spolu
2 562 585 914
76,85
1 969 418 078

* EPFRV - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Celkový cieľ programu rozvoja vidieka v krajine

 • rozvoj hospodárskych aktivít vhodných pre vidiecke oblasti,
 • ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva,
 • zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva.

Rozpočtové prostriedky pridelené v rámci osi 1 a hlavné priority:

Celková suma verejných financií: 835 427 149 EUR – príspevok EPFRV: 620 366 695 EUR (31,5 % z celkového príspevku EPFRV).

Hlavné priority:

 • zvýšenie modernizácie, inovácie a efektívnosti v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
 • prehĺbenie znalostí a zlepšenie odborného prehľadu v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Rozpočtové prostriedky pridelené v rámci osi 2 a hlavné priority:

Celková suma verejných financií: 1 242 076 174 EUR – príspevok EPFRV: 984 709 039 EUR (50 % z celkového príspevku EPFRV).

Hlavné priority v rámci tejto osi sú:

 • zlepšenie biologickej rozmanitosti v rámci vidieckych oblastí a systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s vysokou prírodnou hodnotou,
 • zachovanie a zlepšovanie kvality podzemných a povrchových vôd,
 • zachovanie a zvýšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy,
 • zmierňovanie vplyvov zmeny klímy.

Rozpočtové prostriedky pridelené v rámci osi 3 a hlavné priority:

Celková suma verejných financií: 358 040 205 EUR – príspevok EPFRV: 265 871 440 EUR (13,5 % z celkového príspevku EPFRV).

Hlavné priority v rámci tejto osi sú:

 • vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach,
 • podpora vzdelávacích činností,
 • zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach,
 • vytváranie miestnych partnerstiev.

Rozpočtové prostriedky pridelené v rámci iniciatívy Leader a hlavné priority:

Celková suma verejných financií: 74 524 570 EUR – príspevok EPFRV: 59 082 542 EUR (3 % z celkového príspevku EPFRV).

Hlavné priority v rámci tejto osi:

 • zlepšenie správy a riadenia, ako aj mobilizácie rozvoja potenciálu vo vidieckych oblastiach,

os IV sa bude implementovať len prostredníctvom osi III.
Pozri:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sk.htm


Side Bar