Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

MEMO/07/430

Brussel, 25 oktober 2007.

Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen (België)

Profiel van de regio:

 • Oppervlakte: 13 522 km² (geen berggebieden).
 • Zes miljoen inwoners; 41% woont in als plattelandsgebied beschouwde gebieden; de resterende 59% hoofdzakelijk in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel.
 • 8,5% werkloosheid; een aanzienlijk aandeel daarvan in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar.
 • In 2005 beheerden ca. 34 000 landbouwbedrijven een teeltareaal van 0,6 miljoen hectare (47% van de oppervlakte van Vlaanderen). Nog eens 11% van de oppervlakte bestaat uit bossen.
 • Het teeltareaal kan grofweg in drie groepen worden opgesplitst: 59% voedergewassen, 32% akkerbouwgewassen en 8% tuinbouwgewassen.
 • Ongeveer 49% van de landbouwbedrijven wordt in deeltijd beheerd. De afgelopen jaren is het aantal voltijdbedrijven met 12% gedaald.
 • Slechts 0,8% van de oppervlakte cultuurgrond is ingedeeld als probleemgebied (oppervlakte met beperkingen op milieugebied).
 • De levensmiddelensector is zeer gediversifieerd, met als belangrijkste componenten vlees, dranken, zuivelproducten, chocolade, suiker, groente en fruit. De biologische landbouw vertegenwoordigt slechts een zeer klein deel van de landbouwproductie (minder dan 1%).

Gekozen strategie voor dit profiel

Overeenkomstig de communautaire strategische richtsnoeren en het nationale strategische plan werden de volgende algemene doelstellingen vastgesteld:

 • verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector,
 • bevordering van de duurzaamheid van het platteland en de natuurlijke rijkdommen,
 • verbetering van de leefkwaliteit in de plattelandsgebieden.

Begroting en het aandeel van de financiering door de EU

Totale overheidsuitgaven: 667,6 miljoen euro, waarvan 224,5 miljoen euro wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De aanvullende regionale financiering (staatssteun) komt neer op 40,9 miljoen euro.

As
Totale uitgaven (in euro)
ELFPO-aandeel (in %)
ELFPO-bijdrage (in euro)
As 1 (verbeteren van het concurrentievermogen)
449 041 417
30
134 712 425
As 2 (bevorderen van het leefmilieu door milieu- en landbeheer)
112 260 354
50
56 130 177
As 3 (de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie)
59 867 857
30
17 960 357
LEADER
37 424 453
30
11 227 336
Technische bijstand
8 980 828
50
4 490 414
Totaal
667 574 909
33.63
224 520 709

Algemene doelstelling van het plattelandsontwikkelingsprogramma in Vlaanderen

 • het stimuleren van een dynamische en innovatieve landbouwsector,
 • het bevorderen van duurzame productiemethoden met het oog op de verbetering van het milieu,
 • verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van de diversificatie van de plattelandseconomie,
 • het opbouwen van lokale capaciteit voor meer werkgelegenheid en meer diversificatie.

As 1 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsuitgaven: 449,0 miljoen euro, 30% cofinanciering door het ELFPO.

Voornaamste prioriteiten: moderniseren van landbouwbedrijven (63% van de overheidsuitgaven), opzetten van landbouwbedrijven (10,7%), opleiding (8,4%), toevoegen van waarde aan landbouwproducten (6,4%).

As 2 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsuitgaven: 112,3 miljoen euro, 50% cofinanciering door het ELFPO, 40,9 miljoen euro aanvullende regionale financiering (staatssteun).

Voornaamste prioriteiten: agromilieumaatregelen (89,9% van de totale medegefinancierde overheidsuitgaven), probleemgebiedbetalingen (2,8%), Natura 2000-betalingen (2,3%), bebossing van landbouwgrond (2,4%).

As 3 (begrotingstoewijzing en voornaamste prioriteiten)

Totale overheidsuitgaven: 59,9 miljoen euro, 30% cofinanciering door het ELFPO.

Voornaamste prioriteiten: diversificatie (36,2% van de totale medegefinancierde overheidsuitgaven), instandhouding en verbetering van het rurale erfgoed (26,3%), dorpsrenovatie en -ontwikkeling (17,7%), basisdiensten voor de plattelandseconomie (9,7%).

Leader (begrotingstoewijzing)

Totale overheidsuitgaven: 37,4 miljoen euro, 30% cofinanciering door het ELFPO.

De Leader-as zal aan de hand van maatregelen in het kader van as 3 ten uitvoer worden gelegd, met speciale aandacht voor leefkwaliteit en diversificatie.

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_nl.htm


Side Bar