Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/369

Briuselis, 2007 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos kaimo plėtros planas

Duomenys apie šalį

 • Plotas: 65 300 kv. km; 40 % viso žemės ploto yra ŽŪN[1];
 • 3,4 mln. gyventojų; 33,4 % gyvena kaimo vietovėse;
 • Nedarbo lygis – 7,6 % (ES-25 – 8,7 %), tačiau ilgalaikis nedarbas – 4,3 % (ES-25 – 3,9 %);
 • Žemės ūkio indėlis į BVP – 5 % (2006 m.), tačiau jame dirba 15,8 % visų dirbančių gyventojų (ES-25 – 5 %);
 • Išskaidytos žemės ūkio struktūros (vidutinis ūkio dydis – 11,4 ha);
 • Miško želdinių plotai sudaro 32,5 %;
 • Apie 43,5 % ŽŪN yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse;
 • Dideli apleistos žemės plotai (apie 500 000 ha arba 18 % ŽŪN);
 • Šiuo metu 12 % visos teritorijos įtraukta į Natura 2000 tinklą (783 000 ha);
 • Neišvystyta infrastruktūra (net 60 % kelių yra žvyrkeliai; tik 18 % namų ūkių yra internetas, trečdalyje – kanalizacijos sistema);
 • Menkas išsilavinimo lygis (tik 28 % kaimo gyventojų turi vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą);
 • Menkas verslumas (8 MVĮ[2] 1000 kaimo gyventojų (ES-25 – 24));
 • Pagrindiniai žemės ūkio (maisto pramonės) sektoriai yra šie: mėsos, pieno bei pieno produktų, grūdų, vaisių bei daržovių.

Pasirinktoji šalies duomenis atitinkanti strategija

Bendrieji tikslai pasirinkti pagal Bendrijos strategijos gaires (BSG) ir Nacionalinį strateginį planą:

 • plėtoti šiuolaikiškus ir konkurencingus žemės ūkio produktų ir miškininkystės sektorius;
 • racionaliai naudojant žemės išteklius ir skatinant tvarią žemės ūkio bei miškininkystės plėtrą gerinti aplinką ir išsaugoti kraštovaizdį, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas;
 • gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę ir didinti jų užimtumą kaimo vietovėse;
 • skatinti kaimo plėtrą pasitelkiant vietos iniciatyvas ir partnerystę.

Biudžetas ir ES finansavimo dalis

Kryptis
Bendros viešosios išlaidos
EŽŪFKP tenkanti viešųjų išlaidų dalis procentais
EŽŪFKP įnašas
1 kryptis
930 197 109
75
697 647 832
2 kryptis
824 590 405
80
659 672 324
3 kryptis
275 613 992
75
206 710 494
LEADER
136 993 804
80
109 595 043
Techninė parama
92 979 200
75
69 734 400
Iš viso
2 260 374 510
77,13
1 743 360 093

Bendras šalyje įgyvendinamos kaimo plėtros programos tikslas

Kad būtų užtikrintas augimas, didinti žemės ūkio produktų ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumą, sudaryti galimybes įvairinti ekonominę veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kartu stiprinti žmogiškąsias, aplinkosaugos bei kitas kaimo vertybes ir mažinti skirtumus tarp kaimo bei miesto vietovių ir atskirų regionų skirtumus.

1 krypties biudžetas ir pagrindiniai prioritetai

EŽŪFKP lėšos – 697 647 832 EUR (40,0 % visos programos).

Visas viešasis finansavimas – 930 197 109 EUR.

Pagrindinės 1 krypties veiklos sritys:

 • modernizavimas, technologijos ir naujovės (60,1 % visų krypčiai skirtų lėšų);
 • ūkių ir miško valdų struktūros gerinimas (34,1 %);
 • žmogiškojo kapitalo stiprinimas (5,7 %).

Lietuva ketina remti ankstyvą pasitraukimą iš prekinės žemės ūkio gamybos, jaunų ūkininkų įsikūrimą, pertvarkyti pusiau natūrinius ūkius ir pagerinti miškų bei žemės ūkio infrastruktūrą. Gerinant konkurencingumą svarbu modernizuoti žemės ūkio valdas, remti perdirbimo bei rinkodaros veiklą ir plėtoti miškininkystę. Tarp įgyvendintinų priemonių yra ir gamintojų grupių kūrimas bei maisto kokybės gerinimas. Tačiau šios priemonės bus įgyvendintos tik sukūrus atitinkamą nacionalinę teisinę bazę. Žmogiškasis kapitalas bus stiprinamas pasitelkiant profesinį mokymą, mokslinės bei inovacinės veiklos sklaidą ir konsultacines paslaugas.

2 krypties biudžetas ir pagrindiniai prioritetai

EŽŪFKP lėšos – 659 672 324 EUR (37,8 % visos programos).

Visas viešasis finansavimas – 824 590 405 EUR.

Daugiausiai paramos pagal 2 kryptį ketinama skirti:

 • ekologiškai veiklai (23,4 % visų krypties lėšų);
 • biologinės įvairovės ir itin vertingų kraštovaizdžių išsaugojimui (Natura 2000 ir Mažiau palankių ūkininkauti vietovių (MPŪV) priemonė) (59,7 %);
 • kovai su klimato kaita (16,9%).

Ekologišką veiklą papildys kraštovaizdžio tvarkymas, vandens telkinių apsauga, retų rūšių išsaugojimas ir ekologinio ūkininkavimo vystymas. Be to, kovodama su klimato kaita Lietuva ketina racionaliai naudoti turimus žemės išteklius (MPŪV išmokos, Natura 2000), ypač nenaudojamą apleistą žemės ūkio paskirties žemę, ir tvariai plėtoti miškininkystę: žemės plotus apželdinti mišku, atkurti pažeistus miškus bei miško aplinką ir teikti Natura 2000 išmokas.

3 krypties biudžetas ir pagrindiniai prioritetai

EŽŪFKP lėšos – 206 710 494 EUR (12,0 % visos programos).

Visas viešasis finansavimas – 275 613 992 EUR.

Ypatingas dėmesys skiriamas:

 • alternatyvių darbo vietų ir pajamų šaltinių kūrimui (75,8 % visų krypties lėšų);
 • infrastruktūros gerinimui ir kultūros paveldo apsaugai (24,2 %).

Pagal šią kryptį numatytas mokymas siejamas su struktūriniais fondais.

Leader biudžetas

EŽŪFKP lėšos – 109 595 043 EUR

Visas viešasis finansavimas – 136 993 804 EUR (arba 6,2 % visų programai skirtų lėšų). Parama bus skiriama trims veiklos sritims:

 • vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, kad būtų pasiekti 3 krypties tikslai (gyvenimo kokybė, ekonominės įvairovės didinimas ir t.t.);
 • bendradarbiavimo projektai;
 • vadovavimas vietos veiklos grupėms, įgūdžių įgijimas ir veiklumo teritorijoje skatinimas.

Vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skiriama 97 % Leader sumos.


[1] ŽŪN – žemės ūkio naudmenos

[2] MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės


Side Bar