Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/308

Bruksela, dnia 25 lipca 2007 r.

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Profil kraju:

Zalety

 • duży areał ziem uprawnych, zróżnicowana produkcja rolna, coraz większe gospodarstwa rolne, dobre warunki dla gospodarstw ekologicznych i produktów niszowych;
 • czyste gleby, dobry stan środowiska naturalnego, bioróżnorodność, potencjał dla turystyki;
 • równomiernie rozłożona sieć osadnicza, liczna siła robocza.

Wady

 • niska rentowność rolnictwa, niski poziom inwestycji, gospodarstwa dysponujące niewielkim kapitałem, powolne powiększanie się rozmiarów gospodarstw;
 • niewystarczające zasoby wodne;
 • infrastruktura techniczna złej jakości, wysoka stopa bezrobocia, niski poziom edukacji, mała mobilność, słabe usługi.

Wybrana strategia odpowiadająca profilowi kraju:

Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 opiera się na wielofunkcyjności obszarów rolnych i wiejskich. Program wzmocni konkurencyjność gospodarczą gospodarstw rolnych i sektora rolno-spożywczego, przyczyni się do właściwego zarządzania ziemią i ochrony środowiska, a także podniesie jakość życia i różnorodność gospodarki wiejskiej.

Osie priorytetowe
Ogółem wkład publiczny
(w milionach EUR)
Wkład EFRROW (%)
EFRROW *
(w milionach EUR)
Udział (%)
Oś priorytetowa 1
7 187,5
75 %
5 390,6
42 %
Oś priorytetowa 2
5 546,0
80 %
4 436,8
32 %
Oś priorytetowa 3
3 430,2
75 %
2 572,6
20 %
LEADER
787,5
80 %
630,0
4,6 %
TA**
266,6
75 %
199,9
1,5 %
Razem
17 217,8
77 %
13 230,0
100

*EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

**TA: Pomoc techniczna w zakresie wdrażania programów

CELE:

Cele polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są następujące:

Oś 1

Priorytety:

 • poprawa potencjału ludzkiego;
 • polepszenie szkolenia zawodowego;
 • podniesienie jakości i wydajności produkcji rolnej i leśnej;
 • udoskonalenie współpracy i koncentracji łańcucha dostaw oraz przetwórstwa;
 • przygotowanie do wdrożenia zasady współzależności;
 • poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich.

Oś 2

Priorytety:

 • ochrona różnorodności biologicznej;
 • ochrona środowiska, w tym ochrona gleby i wody;
 • zwiększenie powierzchni terenów zalesionych;

Oś 3

Priorytety:

 • podniesienie jakości życia;
 • ułatwienie dostępu do usług;
 • poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich;
 • wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem;
 • wdrażanie lokalnych strategii.

Oś 4 (Leader)

Priorytety:

 • tworzenie lokalnych partnerstw, aktywizacja wspólnot;
 • wdrażanie lokalnych strategii.

Zobacz również: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm


Side Bar